Hlavné menu

12.06.2023

PVV: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny

Vláda SR si osvojila odborné priority ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej a zaradila ich do programového vyhlásenia vlády. Pre rezort práce ide o krátkodobé a strednodobé priority pod názvom „Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná, ako jej najzraniteľnejšie skupiny“.
 

KRÁTKODOBÉ PRIORITY

V jadre záujmu ministerky Gaborčákovej je predovšetkým adresná pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľov. Práve pomoc slabším označila vláda za jednu zo svojich top troch priorít, ktorým sa počas svojho funkčného obdobia bude venovať.

Medzi konkrétne opatrenia v záujme dosiahnutia tohto cieľa patrí aj:

  • úprava dávky v hmotnej núdzi a životného minima, vrátane príspevku na bývanie a ďalších naviazaných dávok,
  • zvýšenie príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu a mimoriadne zvýšenie príspevku na sociálne služby,
  • podpora poskytovateľov sociálnych služieb, aby sa sprístupnila ich dostupnosť pre najzraniteľnejšie skupiny
  • jednorazové zvýšenie príspevku pre náhradných rodičov
  • dofinancovanie výdavkov na výkon opatrení pre deti, rodičov, iné plnoleté osoby a rodiny v CDR

Som veľmi rada, že vláda označila adresnú pomoc a starostlivosť o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov za kľúčovú prioritu v programovom vyhlásení vlády,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Ministerstvo práce bude v rámci rozvoja podmienok pre výkon sociálnej politiky štátu pokračovať v implementácii výzvy z Plánu obnovy a odolnosti na podporu budovania nových kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v implementácii reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou. Aktuálnou prioritou ministerky práce je aj kritické odmeňovanie zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, stabilizácia posudkových lekárov, podpora domácej opatrovateľskej služby. Vláda podporí aj uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce alebo v systéme sociálnej ekonomiky.

STREDNODOBÉ PRIORITY

Vzhľadom na starnutie obyvateľstva je nevyhnutná príprava systémových zmien. V rámci Plánu obnovy a odolnosti bude rezort práce realizovať prípravu dvoch kľúčových reforiem: Reforma posudkovej činnosti a Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Nemenej dôležitou oblasťou je aj podpora detí prostredníctvom zlepšenia tvorby politík v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov bude vláda realizovať kroky pre digitalizáciu relevantných oblastí práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk