Hlavné menu

10.06.2022

Rada vlády pre práva seniorov rokovala aj o možnostiach ďalšej pomoci seniorom

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka vo štvrtok 9. júna na pôde rezortu práce zasadala Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zástupcovia ministerstiev, regionálnej samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, seniorských organizácií, aby diskutovali o riešeniach na aktuálne témy. Debata sa sústredila na problémy nedostatku zamestnancov a opatrovateľov v sociálnych službách, ich mzdové ohodnotenie a udržateľnosť.
 

Ministerstvo práce informovalo o postupe plnenia Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, ktoré bola prijatá v apríli 2021. Reflektuje súčasný stav procesu deinštitucionalizácie v SR a určila 10 strednodobých cieľov. Ich splnenie sa predpokladá v horizonte do roku 2025. Zámerom je zabezpečenie kontinuity a efektivity poskytovaných sociálnych služieb a podpora zotrvania ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR v tejto súvislosti informovala o výzve adresovanej Vláde SR s požiadavkou na riešenie platov opatrovateliek u nás. Rovnako, v súvislosti so zvyšujúcimi sa nákladmi na klientov poukázala na nevyhnutnú potrebu navýšenia ošetrovateľského paušálu v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, keďže jeho výška v súčasnosti nedokáže pokryť skutočné a naďalej stúpajúce náklady na jedného klienta u verejného aj neverejného poskytovateľa.

Zástupcovia rady vlády sa zhodli, že pre lepšie postavenie seniorov v našej spoločnosti je dôležitá aj možnosť ich vzdelávania a zvyšovanie digitálnych zručností.

Zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska opätovne poukázali na nevyhnutnosť ďalšej finančnej pomoci seniorov, keďže zvyšujúca sa miera inflácie významne dolieha práve na túto skupinu obyvateľov, pričom mnohí z nich sa prepadajú do chudoby.

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov , ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády.

Rada spolupracuje s:

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
  • mimovládnymi organizáciami,
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

LINK s podrobnosťami:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk