Hlavné menu

08.06.2022

Rezort práce zjednodušil vznik a fungovanie detských skupín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine. V prechodnom ustanovení nariadenie zároveň upravuje právnu možnosť pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby za ustanovených podmienok aj po skončení krízovej situácie. Nariadenie dnes schválila vláda.
 

Detské skupiny sú forma starostlivosti, ktorá sa poskytuje v malom kolektíve detí v domácom prostredí (alebo inom priestorovo i vybavenosťou približujúcom sa domácemu prostrediu) . Zmyslom návrhu nariadenia vlády je voľnejšie nastavenie právnych podmienok na zápis tejto sociálnej služby do registra sociálnych služieb a zároveň zjednodušenie prístupu k nej. Posilní sa tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenska spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Tiež sa vytvorí možnosť pokračovať v prevádzkovaní detských skupín aj po ukončení krízovej situácie.

Starostlivosť v detskej skupine poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v konkrétnej detskej skupine a na konkrétnom mieste. Táto osoba nemôže zamestnávať zamestnancov. V čase mimoriadnej situácie môže poskytovať starostlivosť v detskej skupine aj osoba s osobitnou ochranou, napríklad statusom dočasného útočiska (prichádzajúca z Ukrajiny) .

Fyzická osoba je povinná príslušnému vyššiemu územnému celku predložiť obsahové náležitosti, ktorými sú najmä osobné údaje:

- meno a priezvisko, bydlisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, štátnu príslušnosť,

- dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,

- druh sociálnej služby, ktorým je starostlivosť o dieťa v detskej skupine, adresu miesta poskytovania starostlivosti, čas poskytovania starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ak zamýšľa poskytovať túto sociálnu službu na určitý čas, deň začatia poskytovania starostlivosti o dieťa v detskej skupine .

Pri zápise preukáže svoje oprávnenie užívať priestor v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie alebo dlhodobý pobyt ľudí, v ktorom sa bude sociálna služba poskytovať (ktorú uviedla ako adresu miesta poskytovania sociálnej služby) .

Ak nie je osoba vlastníkom nehnuteľnosti, musí predložiť aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na užívanie týchto priestorov na poskytovanie starostlivosti o dieťa v detskej skupine. Priestory, v ktorých sa starostlivosť o deti bude poskytovať, musia byť určené na bývanie (byty, domy, ubytovne atď.) alebo dlhodobý pobyt ľudí.

Fyzická osoba prikladá aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť, môže počas trvania mimoriadnej preukázať príslušnému vyššiemu územnému celku bezúhonnosť aj čestným vyhlásením.

V čase mimoriadnej situácie fyzická osoba nemusí preukazovať vyššiemu územnému celku personálne, materiálne, finančné ani hygienické podmienky, a nebude sa prikladať písomný opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti poskytovanej v rámci tejto sociálnej služby.

Fyzická osoba poskytuje starostlivosť maximálne 4 deťom od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Do tohto počtu sa započítavajú aj jej vlastné deti v tejto vekovej hranici. Starostlivosť v detskej skupine sa poskytuje v pracovných dňoch a v pracovnom čase, a to počas neprítomnosti rodiča, poprípade po dohode s rodičom.

Starostlivosť v detskej skupine je poskytovaná ako formalizovaná služba za odplatu. Fyzická osoba uzatvára s rodičom písomnú zmluvu o poskytovaní starostlivosti v detskej skupine.

V prípade zabezpečovania starostlivosti o dieťa v detskej skupine je možné požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje v sume najviac 160 eur mesačne. Z tohto príspevku rodič hradí starostlivosť v detskej skupiny. Mesačná suma za prevádzkovanie detskej skupiny je na dohode medzi rodičom a osobou poskytujúcou túto sociálnu službu.

V prípade záujmu poskytovateľa služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine kontinuálne pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby aj po skončení krízovej situácie, bude táto osoba povinná dodatočne v lehote najneskôr do konca piateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, splniť podmienky na poskytovanie sociálnej služby v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk