Hlavné menu

12.04.2022

Rezort práce zvýšil kapacity v jasliach o 10 percent pre všetky deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia na zvýšenie kapacít v jasliach o 10 %. Vláda dnes návrh schválila. Cieľom je vytvoriť viac miest pre deti pracujúcich ľudí. Rezort práce tak reaguje na hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Počas krízovej situácie sa tak zvýšia kapacity prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (jasieľ) o 10 % oproti regulácií nastavenej zákonom o sociálnych službách. Dôvodom je poskytovanie starostlivosti nie len deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ale všetkým deťom.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak: „ V minulosti boli rodičia svedkami toho, ako sa v tomto štáte spájali škôlky, rušili jasličky a tým znižovali ich kapacity bez vízie starostlivosti o budúce generácie detí. Navýšením kapacít v jasliach vytvárame viac voľných miest ako počet detí, ktorým sa v minulom roku z dôvodu nedostatku miesta nepodarilo do jasličiek dostať. Je dôležité, aby sme vytvárali podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov a podporovali rodiny. Ide najmä o matky s deťmi, ktoré sú z dôvodu materstva nespravodlivo diskriminované až po dôchodok.“

Nedostatočné kapacity jasieľ sa počas krízovej situácie posilňujú v záujme podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života pre všetkých rodičov, ktorí túto sociálnu službu potrebujú. Táto právna úprava zároveň dáva poskytovateľom sociálnej služby priestor flexibilnejšie reagovať na potreby rodičov s najmenšími deťmi. Zvýšenie kapacít sa týka všetkých detí (nie len deti s osobitnou ochranou).

Navýšenie sa môže realizovať za predpokladu, že to umožní materiálová vybavenosť konkrétneho zariadenia. Dočasnú zmenu počtu miest musia jasle oznámiť príslušnému vyššiemu územnému celku a miestne príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Na Slovensku máme 217 registrovaných jaslí (verejných aj neverejných), ktoré mohli doteraz umiestniť 3 787 detí. Nové nariadenie umožní umiestniť až 4 165 detí, ide o navýšenie o 378 miest.

K dnešnému dňu (12.4.) evidujeme 5 detí z Ukrajiny, ktoré boli prijaté do jasieľ (po jednom dieťati evidujú zariadenia v Považskej Bystrici, Bardejove a Piešťanoch, dve deti sú v zariadeniach v Trnave.)

Doplnenie: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „návrh nariadenia vlády“) sa predložil v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie k prijímaniu detí do jasieľ

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/pomoc-odidencov-z-ukrajiny/usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-zariadeni-jasle--zdravotna-sposobilost-24-3-2022.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk