Hlavné menu

22.02.2022

Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR

V poradí 16. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prenieslo do online priestoru. Sociálni partneri diskutovali o návrhoch zákonov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a materiáloch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 

Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala 3 body schváleného programu a materiály v bode „Rôzne“. Hneď v úvode sa zástupcovia HSR SR venovali návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej. Väčšina z diskutujúcich sociálnych partnerov súhlasila s predloženým návrhom zákona bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie. K materiálu predniesli svoje zásadné pripomienky, ktoré sa v priebehu medzirezortného pripomienkového konania nepodarilo odstrániť členovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Konštruktívna bola diskusia o návrhu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorým zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 363/2011 Z.z.). Jeho cieľom je zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh pre pacientov. AZZZ SR vyjadrilo k návrhu 15 pripomienok, pričom s predkladateľom návrhu, Ministerstvom zdravotníctva SR našli po diskusii kompromis vo väčšine z nich. Obe strany vyjadrili súhlas s legislatívnym procesom s pripomienkami. Ostatní členovia HSR SR odporučili návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie bez pripomienok.

Oba prerokované navrhované zákony vychádzajú z Plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021.

V treťom bode rokovania, po predchádzajúcom odsúhlasení všetkých partnerov HSR SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR informovalo o stave Návrhu partnerskej dohody SR na roky 2021- 2027. Materiál vychádza z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. Prezentovaný materiál bude v najbližších dňoch predmetom medzirezortného pripomienkového konania a po jeho skončení predložený Hospodárskej a sociálnej rade SR na prerokovanie.

Predmetom diskusie v poslednom bode rokovania „Rôzne“ bol pripravovaný Plán práce HSR SR na rok 2022, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci iniciatívneho materiálu predstavilo materiál - Nepripojení - Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku, ktorý sociálni partneri vzhľadom na tému, ktorá v spoločnosti rezonuje, ocenili a vzali na vedomie.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oboznámila zúčastnených o so svojim iniciatívnym Návrhom na úpravu cestovných náhrad v súvislosti s poskytnutím peňažného plnenia pri vyslaní a balíčkom mobility, ktorý bude predmetom ďalšej diskusie s dotknutými rezortmi.

Závery z rokovania

Predložený návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálni partneri odporučili na ďalší legislatívny proces. Republiková únia zamestnávateľov ocenila korektný prístup a postoj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka počas rozporových konaní, naďalej však trvá na svojich prednesených zásadných pripomienkach.

V prípade návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstva zdravotníctva SR, sociálny partner Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR súhlasí s pokračovaním legislatívneho procesu s pripomienkami.

Sociálni partneri sa spoločne zhodli, že schválenie Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2022 sa presúva na najbližšiu, t.j aprílovú schôdzu tripartity, pred ktorou sa sociálni partneri ešte stretnú za účelom jeho korekcie.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Samuel V L Č A N (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
 • Veronika R E M I Š O V Á (podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
 • Soňa G A B O R Č Á K O V Á (štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Svetlana S Í T H O V Á (štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Juraj S M A T A N A (štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR)
 • Ján O R A V E C (štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR)
 • Róbert B A B E Ľ A (štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR)
 • Ján L A Z A R (štátny tajomník ministerstva vnútra SR)
 • Ľuboš J A N Č Í K (štátny tajomník ministerstva financií SR)

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Monika U H L E R O V Á (viceprezidentka KOZ SR)
 • Marta B R O D Z I A N S K A
 • Monika R Á C O V Á
 • František Z A P A R A N I K
 • Vlasta SZABOVÁ
 • Anton S Z A L A Y

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K (1. viceprezident AZZZ SR)
 • Rastislav M A CH U N K A (viceprezident AZZZ SR)
 • Oto N E V I C K Ý

Poradcovia AZZZ SR

 • Branislav B U D K E
 • Daniel Š I R H A L

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A (prezident RÚZ)
 • Mário L E L O V S K Ý (1.viceprezident RÚZ)

Poradcovia RÚZ

 • Pavol P I E Š Ť A N S K Ý
 • Anna G H A N N A M O V Á

Členovia ZMOS

 • Radomír B R T Á Ň (prvý podpredseda ZMOS)

Členovia APZD

 • Alexej B E L J A J E V (prezident APZD)

Poradcovia APZD

 • Andrej L A S Z (generálny sekretár APZD)
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk