Hlavné menu

25.08.2021

Rokovanie sociálnych partnerov

V pondelok 23. augusta 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo deviate rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska.
 

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala 13 bodov schváleného programu. 6 bodov predložilo na rokovanie tripartity Ministerstvo životného prostredia SR, predkladateľom 3 bodov bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2 body predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po 1 bode predložili na rokovanie Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

V poslednom bode „Rôzne“ sociálni partneri schválili Plán práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na obdobie od septembra do decembra tohto roka. Tripartita je pripravená prediskutovať do konca roka viac ako osemdesiat legislatívnych zmien, ktoré očakáva v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády a Plánom práce vlády. V závere rokovania sociálni partneri diskutovali o koncepcii tvorby zoznamu nedostatkových profesií, o novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o novele zákona o inšpekcii práce, o vplyve prechodu správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny v súvislosti s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny.

Závery z rokovania

Nakoľko nedošlo k dohode medzi sociálnymi partnermi, minimálna mzda sa automaticky zvýši podľa aktuálne platného zákona tak, aby zodpovedala úrovni 57% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Minimálna mzda v budúcom roku sa zvýši o 23 eur na úroveň 646 eur.

Zástupcovia zamestnávateľov preferovali zmenu výpočtu minimálnej mzdy ako 60% mediánovej mzdy, zrušenie minimálnych mzdových nárokov resp. stupňov náročnosti práce. Na druhej strane zástupcovia zamestnancov požadovali nárast minimálnej mzdy vo výške 60% priemernej mzdy a napojenie príplatkov na minimálnu mzdu. Vzhľadom na výrazný nesúlad návrhov sociálnych partnerov a fakt, že nedospeli k vzájomnej dohode, rast minimálnej mzdy podľa aktuálne platného zákona je kompromisným riešením, ktoré zabezpečí rast minimálnej mzdy pre rok 2022.

Všetky prerokované návrhy zákonov Hospodárska a sociálna rada SR odporúčala posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu. K vybraným bodom programu boli vznesené pripomienky, na ktorých sociálni partneri budú aj naďalej trvať, a budú predmetom rokovaní v ďalšom legislatívnom procese.

Materiály nelegislatívneho charakteru, Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy z dielne rezortu životného prostredia SR, boli schválené.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

Milan K R A J N I A K

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Richard S U L Í K

podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

Veronika R E M I Š O V Á

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Ján B U D A J

minister životného prostredia SR

Branislav G R Ö H L I N G

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Michal K I Č A

štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Zuzana K U M A N O V Á

Štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR

Ján L A Z A R

štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Marcel K L I M E K

štátny tajomník Ministerstva financií SR

Ľuboš J A N Č Í K

štátny tajomník Ministerstva financií SR

Milan K Y S E Ľ

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika U H L E R O V Á

viceprezidentka KOZ SR

Marta B R O D Z I A N S K A

KOZ SR

Vlasta S Z A B O V Á

KOZ SR

Emil M A CH Y N A

KOZ SR

František Z A P A R A N I K

KOZ SR

Pavel O N D E K

KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Dušan CH A L U P A

podpredseda Moderné odbory Volkswagen

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K

1. viceprezident AZZZ SR

Štefan M A CH A L Í K

člen Prezídia AZZZ SR

Oto N E V I C K Ý

generálny sekretár AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Miroslav K I R A Ľ V A R G A

prezident RÚZ

Mário L E L O V S K Ý

viceprezident RÚZ

Členovia ZMOS

Radomír B R T Á Ň

prvý podpredseda ZMOS

Členovia APZD

Alexander M A T U Š E K

viceprezident APZD

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk