Hlavné menu

13.09.2021

Sedemnásty ročník Sociálneho činu roka prvý raz sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie

Zúčastnení si pripomenuli dôležitosť ľudskej dôstojnosti, vzájomnej solidarity a pomoci
Pre Sociálny čin roka bol sedemnásty ročník výnimočný hneď trikrát. Po prvýkrát podujatie a jeho účastníkov sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie a príbehy poznačené mimoriadnym pracovným aj duševným nasadením pri snahe ochrániť životy ľudí. Po prvýkrát, pre pandémiu, boli ocenené osobnosti za dva ročníky zároveň. A po prvýkrát odovzdal ocenenia jednotlivcom aj kolektívom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.
 

„Zlo, nenávisť či závisť dnes nemajú na Slovensku miesto a nikdy mať nebudú. V dnešný deň si s úctou pripomíname nielen obete rasového násilia, ale aj obete najväčšej krízy od druhej svetovej vojny. Predčasne nás kvôli pandémii opustilo mnoho Slovákov a Sloveniek. No mnohí z tých, ktorým som mal dnes tú česť potriasť rukou a odovzdať ocenenie za Sociálny čin roka, mnoho životov ochránilo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Celkovo rezort práce ocenil 33 výnimočných ľudí a kolektívov z celého Slovenska. „Záleží na tom čo a pre koho robíte. Každý jeden z dnešných životných príbehov ľudí je unikátny, hoci jedno ich spája. Ten vzácny pocit, že svojou prácou pomohli ľudom vždy, keď ich najviac potrebovali. Veľmi chcem veriť a želám si, aby sa všetkým, ktorí úprimne a obetavo pomáhajú ľuďom, dostalo toho čarovného „ďakujem“ čo najviac. Pomáhať ľuďom totiž nie je len zamestnanie. Je to poslanie,“ poďakoval všetkým oceneným minister Krajniak.

Ako uviedol Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar: „Úsmev ako dar si veľmi váži a oceňuje "pešiakov", ktorí v teréne, v skrytosti a bez pozornosti médií vykonávajú drobnú mravčeniu prácu pre núdznych. Sanujú rodiny, zachraňujú deti pred vyňatím, riešia často neriešiteľné situácie. Význam ich poslania najlepšie vystihuje citát Alberta Einsteina : "Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby".

17. ročník podujatia „Sociálny čin roka“ pripravilo ministerstvo práce v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 30. júna 2021. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.

Kategória: Ocenenie pre zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (úrady práce)

Za rok 2019

Ľuboslava Mudráková, UPSVAR Michalovce, pracovisko Sobrance

Pani Ľuboslava Mudráková sa venuje práci s pestúnskymi rodinami už 15 rokov v Sobranciach. Sprevádza deti od ich prvého príchodu do rodiny až do ukončenia procesu adaptácie. Vďaka vlastnej zanietenosti, osobnej angažovanosti a empatii zvláda aj náročné a vypäté situácie.

Oddelenie SPODASK, UPSVAR Ružomberok

Ocenenie získava kolektív zamestnancov oddelenia SPODASK Úradu práce v Ružomberku. Tento kolektív zamestnancov získava ocenenie za spoločnú kolegiálnu prácu, ktorú vykonávajú nad rámec svojich povinností, pretože ju vnímajú ako poslanie. Svoje dlhoročné pracovné skúsenosti uplatňujú pri práci s ohrozenými rodinami a výchovnými problémami detí. Držia sa hesla: „Problémy nás nepoložia na kolená, ale posúvajú vpred.“

Iveta Plešivčáková, kolízna opatrovníčka, UPSVAR Čadca

Pani Iveta Plešivčáková pracuje ako kolízna opatrovníčka už 18 rokov. Napriek sťaženej práci vyvíja nadmerné úsilie pri riešení problémov a sanácie rodín. Svojou snahou veľakrát dosiahla vyriešenie problémov v rodinách, čím predišla umiestneniu detí do centier pre deti a rodiny. Jej prvoradým záujmom je udržať rodinu spolu, aby deti mali šancu dôstojne žiť v úplnej rodine s fungujúcimi rodičmi.

Mgr. Zdenka Čubová, vedúca odd. SPODASK, UPSVAR Banská Bystrica

Pani Zdenka Čubová z Banskej Bystrice vníma oddelenie, kde v súčasnosti pracuje ako vedúca, ako svoju vlastnú rodinu. Svoju prácu berie ako poslanie a svoje pracovné povinnosti si plní aj na úkor svojho vlastného súkromia. Kolegom v práci je vždy nápomocná, a preto sa na ňu radi obracajú s akýmkoľvek problémom.

Bc. Adriána Lipčáková, referent, UPSVAR Stará Ľubovňa

Pani Adriána Lipčáková pôsobí v sociálnej oblasti už 30 rokov. Klienti v nej nachádzajú odborníka, poradcu a empatického človeka, ktorý ich nikdy neodmietne. Pri svojej práci využíva všetky skúsenosti získané doterajším vzdelávaním v rôznych oblastiach. O tom svedčí aj jej vlastný nácvikový materiál z ukážkového zisťovania názoru dieťaťa, ktorý s jej súhlasom využívajú školitelia k tejto téme v rámci celého Slovenska.

Mgr. Viera Hernádyová, UPSVAR Levice

Pôsobí na úrade práce v Leviciach na oddelení SPODASK. Práci sa venuje svedomito, so zanietením a vysokou dávkou trpezlivosti. Spolupracuje s rodinami, kde sa v každej situácii snaží nájsť to najlepšie riešenie v prospech detí. Najväčšia vďaka jej patrí v prípade mladistvej Natálie, u ktorej sa prejavovali vážne poruchy správania. Správnym nasmerovaním sa jej podarilo zapojiť ju do normálneho spoločenského a rodinného života.

Kategória: Ocenenie pre zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (úrady práce)

Za rok 2020

Mgr. Lucia Potančoková, vedúca odd. SPODASK, UPSVAR Banská Štiavnica

V sociálnej oblasti pôsobí nepretržite už 21 rokov. Jej celoživotným poslaním je pomáhať tým, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a jej úlohou je chrániť záujmy maloletých detí. Svojou prácou sa podieľa na odbornom, kvalitnom a efektívnom poskytovaní pomoci deťom a rodinám s deťmi.

Mgr. Mária Protušová, vedúca odd. SPODASK, UPSVAR Námestovo,

Pani Protušová sa dlhodobo venuje sociálnej práci a pomoci ohrozeným rodinám. Svoje skúsenosti a znalosti uplatňuje aj ako vedúca oddelenia. Odborne zastáva svoju pracovnú pozíciu pri usmerňovaní a pomoci zamestnancom. Práci sa venuje s plným nasadením v spolupráci so všetkými zamestnancami oddelenia a s využívaním rôznych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a metód sociálnej práce.

Mgr. Mária Vozárová , odd. SPODASK, UPSVAR Banská Bystrica

Mária Vozárová 25 ročné skúsenosti v oblasti sociálnych vecí v súčasnosti uplatňuje na Úrade práce v Banskej Bystrici. Pracuje s rodinami a deťmi v ťažkých životných situáciách, ktoré sú poznačené rozchodom alebo rozvodom rodičov. Pracuje s veľkým nasadením, entuziazmom a kreatívne, využívajúc dostupné formy pomoci. Dokáže motivovať rodiny, čo vedie k zlepšeniu ich životnej situácie.

Bc. Mária Mikulová , UPSVAR Čadca

Mária Mikulová pracuje na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately od roku 2010 ako kolízna opatrovníčka. V priebehu tohto obdobia pracovala s množstvom klientov, či už v teréne, na oddelení, alebo na súde. Pre úrad práce, ale aj pre celú spoločnosť, je menovaná veľkým prínosom a zároveň príkladom pre nastupujúcu mladú generáciu. Je veľkou oporou a vždy ochotná pomôcť.

Mgr. Alžbeta Zvijasová , odd. starostlivosti o rodinu a dieťa, UPSVAR Bratislava

Na úseku sociálnoprávnej ochrany detí v Bratislave pracuje takmer 40 rokov. Významná pomoc rodinám a práca s nimi sa prelína celým jej profesijným životom. Počas náročného „covidového“ obdobia sa jej podarilo nájsť náhradnú rodinu, domov a nových rodičov mnohým deťom z centier pre deti a rodinu.

Kategória zamestnanci Centier pre deti a rodiny

Za rok 2019

Mgr. Mária Fetyková , riaditeľka, CDR Veľké Kapušany

Mária Fetyková z Veľkých Kapušian v danej oblasti pôsobí už 45 rokov a ako riaditeľka CDR vo veľkej miere podporuje sanáciu rodiny, do popredia kladie udržiavanie kontaktu s biologickou rodinou a príbuznými detí, u ktorých si získala maximálnu dôveru. Pre pani Máriu Fetykovú je príznačná veta „Svoje srdce darovala deťom a centru.“

Mgr. Daniela Horínková , profesionálny náhradný rodič, CDR Bratislava

Mgr. Daniela Horínková je profesionálnou náhradnou matkou, ktorá poskytuje deťom domov a dočasnú starostlivosť pred návratom do biologickej rodiny alebo do náhradnej rodinnej starostlivosti. Osobne poskytla jednému z detí svoj vlastný domov a vzala si ho osobnej starostlivosti. Je veľmi citlivá, vždy ochotná a ústretová žena s veľkým srdcom.

PhDr. Denisa Vargová , PhD., vedúca, CpDaR Slniečko v Nitre,

Dr. Vargová neúnavne pracuje v prospech detí viac ako 12 rokov v úlohe vedúcej centra, sociálnej pracovníčky, supervízorky, mentorky, niekedy aj vychovávateľky či mamy. Pracuje s deťmi, ktoré prežili rôzne traumy, preto spolu s tímom vytvára priestor pre zavádzanie viacerých metód pre zmiernenie následkov traumatických zážitkov a následkov násilia.

Mgr. Anna Bánovská , vychovávateľka, CDR Pečeňady

Ako vychovávateľka pracuje už 25 rokov. Deťom dokáže prejaviť porozumenie, podať „pomocnú ruku“ pri návrate dieťaťa späť do biologickej rodiny. Cit pre prácu s biologickou rodinou je jej prirodzený a aj ako vychovávateľka sa úprimne zaujíma o rodinných príslušníkov detí, ktoré má v starostlivosti v samostatne usporiadanej skupine. Podľa slov riaditeľky centra je p. Bánovská dôležitou súčasťou „veľkej rodiny“ a jej prácu si veľmi vážia.

Mgr. Dana Halajová , koordinátorka špecializovanej samostatnej skupiny, CDR Banská Bystrica

V centre v Banskej Bystrici pracuje 35 rokov. Je koordinátorkou špecializovanej skupiny s ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorá poskytuje starostlivosť deťom ťažko zdravotne postihnutým v paliatívnej starostlivosti. Ako koordinátorka motivuje ostatných zamestnancov a je príkladom v prístupe k biologickej rodine. Jej každodenné pracovné nasadenie, vysoká odbornosť, tvorivý prístup, prirodzený organizačný talent a spoľahlivosť je z komplexného hľadiska príkladom hodným ocenenia.

Kategória zamestnanci Centier pre deti a rodiny

Za rok 2020

Daniela Bernáthová , pomocná vychovávateľka, CDR Jesenské

Daniela Bernáthová pracuje od roku 2005 v centre ako pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou. Chod samostatne usporiadanej skupiny zvláda aj napriek pribúdajúcim rokom s ľahkosťou. Akýkoľvek náročný deň, ktorých nie je málo, zvláda hravo, s úsmevom a s energiou tak, aby potreby všetkých detí na samostatne usporiadanej skupine boli uspokojené. Vďaka svojmu rozvážnemu, zdravému a láskavému prístupu k deťom, ale aj k zamestnancom – kolegom, jej nikto nepovie inak ako Danuška.

Judita Ágoštonová , profesionálny náhradný rodič, CDR Margarétka vo Vidinej

V centre pracuje už 15 rokov, počas ktorých sa v jej starostlivosti vystriedalo 42 detí. Judka, tak ako ju volajú, pristupuje k deťom s láskou a bezpodmienečným prijatím. Je neoddeliteľnou súčasťou detí, ktorým nebolo dopriate vyrastať vo svojej biologickej rodine. Rovnako udržiava kontakt aj s odrastenými deťmi aj po ich odchode z centra.

Veronika Konyová , profesionálny náhradný rodič, CDR Bratislava Röntgenova

Pôsobí ako profesionálny náhradný rodič, v súčasnosti sa stará o tri deti zo znevýhodneného prostredia. K deťom pristupuje citlivo a empaticky tak, aby im vytvorila stabilné rodinné prostredie, kde sa cítia bezpečne.

PhDr. Mária Gojdičová , PhD. MBA , riaditeľka CDR Sečovce

Vo funkcii riaditeľky centra v Sečovciach pôsobí už viac ako 22 rokov. Držia sa tam hesla: „ Chceme byť tým, čím je rodina pre dieťa .“ Motivuje predovšetkým mladých dospelých k tomu, aby sa zodpovedne pripravovali na štúdium a venovali svoj voľný čas aj zmysluplným aktivitám. Pod jej láskyplným a odborným vedením nachádza v centre svoj druhý domov veľa detí.

Muškátová rodina , CDR Topoľčany

Muškátová rodina (zložená zo 6 zamestnancov) poskytuje komplexnú starostlivosť 10 deťom vo veku od 6 do 19 rokov. Počas pandémie, ktorá zasiahla aj životy detí, promptne reagovali na situáciu a deťom sa snažili vyplniť voľný čas plánovaním rôznym spoločných aktivít. Tým sa im podarilo upevniť vzťahy v skupine a zblížiť deti s vychovávateľmi. Muškátová rodina je ukážkou jednotnosti, kooperácie a pozitívneho prístupu k deťom.

Kategória Sociálny čin roka

Za rok 2019

Ing. Jana Galatová a Mgr. Silvia Slobodová

Sú zakladateľkami projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Projekt založený na dobrovoľníckej báze vznikol na myšlienke potešiť osamelých seniorov na Slovensku. Zakladateľky nielenže prišli s touto myšlienkou, ale postarali sa aj o zberné miesto, kde mohli všetci zapojení (od škôl, škôlok až po firmy) priniesť darčekové krabice určené pre seniorov. V prvom roku sa im podarilo odovzdať približne 800 krabíc a v druhom roku cez 22 tisíc krabíc v 300 zariadeniach pre seniorov v predvianočnom období.

Mgr. Mária Kubíková , sestra Jakoba v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Lomnička

Mgr. Mária Kubíková, miestna predstavená, je vedúcou predstavenou, zdravotníčkou i srdcom zariadenia od roku 2009. Denne pomáha tam, kde je to potrebné. Jej pomoc deťom v Lomničke je viditeľná. Ona sama však skromne hovorí, že takáto práca je pre ňu niečo samozrejmé, nič výnimočné.

PhDr. Helena Paňková, vedúca zariadenia Dom sv. Faustíny, Svidník

helena Paňková pôsobí ako vedúca zariadenia Domu sv. Faustíny vo Svidníku, kde vedie aj spevácky zbor Faustínky. Ide o zbor dospelých žien, ktoré sú poznačené negatívnymi skúsenosťami z minulosti. P. Paňková pracuje s klientkami tohto zariadenia, kde sa snaží posilniť ich silné stránky a schopnosti. Prejavená úcta im prináša odhodlanie zmysluplne na sebe pracovať. Pozitívne povzbudenia majú reálne účinky na ceste zmeny v ich životoch, za čo jej patrí veľká vďaka.

JUDr. Eva Farkašová , podpredsedníčka Asociácie rodinných sudcov, Prešov

Ako zástupkyňa Asociácie rodinných sudcov sa intenzívne podieľala na činnosti pracovných skupín zameraných na testovanie použiteľnosti cohemského modelu pri rozvodom konaní rodičov na vybraných súdoch v Prešovskom kraji s cieľom dosiahnuť dohodu ohľadne práv a povinností k maloletým deťom. Úspešné testovanie tohto modelu otvorili cestu aj ďalším súdom v Slovenskej republike.

Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím , Bratislava.

Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím vďaka projektu Rodičia rodičom realizuje misiu, ktorá podporuje rodiny detí s akýmkoľvek zdravotnýmznevýhodnením, snaží sa tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti. Cieľom programu je posilniť kompetencie rodín detí so zdravotným znevýhodnením a znížiť aj týmto spôsobom ich odkázanosť.

Kategória Sociálny čin roka

Za rok 2020

Mgr. Michaela Brunclíková , predsedníčka regionálnej pobočky Úsmev ako dar v Trnavskom kraji

Pani Brunclíková je už 23 rokov dôležitou súčasťou Spoločnosti Úsmev ako dar. Svojím individuálnym prístupom a materinskou starostlivosťou rodinám a ich deťom každý deň dokazuje svoj skutočný záujem pomáhať. Je akčná, obetavá, priateľská, ale aj prísna a spravodlivá. Je výrazným motivátorom a pozitívnou energiou ako pre svojich podriadených, kolegov a dobrovoľníkov, tak aj pre rodiny a deti, ktorým pomáha.

Mgr. Mária Demeterová

Je garantkou a koordinátorkou projektu Zachráňme životy, ktorý je založený na pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej pre tehotné ženy, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii. Mária Demeterová im ľudsky, empaticky, s citom a láskou podáva pomocnú ruku. Krásnym dôkazom je, že projekt funguje už 14. rok. Vďaka nemu sa mohlo narodiť viac ako 190 detí.

PhDr. Jana Matulová

Pôsobí ako vedúca oddelenia sociálnej pomoci na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V čase epidemiologickej situácie, keď sa zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ocitlo v karanténe, pani Matulová sa dobrovoľne rozhodla vstúpiť do tohto zariadenia ako krízová manažérka. Pracovala tam 6 týždňov bez prestávky a bez toho, aby zo zariadenia odišla a mohla sa stretnúť so svojou rodinou.

Intervenčný tím MZ SR

Stal sa dôležitou súčasťou krízového riadenia v „covidových“ zariadeniach sociálnych služieb, ako aj pri riešení mimoriadnych situácii v komunitách s marginalizovanými skupinami. V spolupráci s odborom krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli v 24-hodinovom kontakte. Ich profesionálny prístup, odborná ošetrovateľská starostlivosť zachránila veľa životov najzraniteľnejších občanov a zabezpečila kvalitu života v ťažkej pandemickej situácii. Patrí im veľká vďaka.

PhDr. Marcela Konrádová Václavková , MBA, dobrovoľníčka, Prístav nádeje, o.z.

Pôsobí ako dobrovoľníčka v občianskom združení o .z. Prístav nádeje, kde sa na ňu denne obracajú ľudia s prosbou o pomoc a rady. Podieľala sa na vybudovaní prvého bezbariérového ihriska a fitness zóny na Slovensku. Je vzorom pre iných, pretože aj napriek vlastným zdravotným problémom pomáha ostatným plniť si ich vlastné osobné sny.

Kategória Špeciálne ocenenie

Mgr. Peter Svoboda, terénny sociálny pracovník v meste Ružomberok – in memoriam

Pôsobil ako terénny sociálny pracovník mesta Ružomberok, poskytoval poradenstvo v oblasti bývania, zamestnania, zdravia, výchovy a starostlivosti so špecifickými skupinami, zvlášť s marginalizovanou rómskou komunitou. Častokrát vstupoval do prirodzeného prostredia tejto komunity. Samotní členovia komunity ho prijímali ako prirodzenú autoritu, a to aj napriek jeho mladému veku. Peter Svoboda nás náhle opustil vo veku 32 rokov, no jeho práca, ktorú vnímal ako poslanie, zostane výnimočná.

Ing. Ján Hudák, PhD. , riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti – MPSVR SR

Ako riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas „covidového“ obdobia vykonával svoju prácu nad rámec svojích pracovných povinností. Promptne reagoval na situáciu, ktorá nastala, a realizoval aktivity vedúce k záchrane ľudských životov. Využil pri tom svoje odborné a životné skúsenosti, ako aj sociálne cítenie. Podieľal sa na spoločensky a ľudsky dôležitej práci a svojou činnosťou napomáhal všetkým, ktorých zasiahla pandémia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk