Hlavné menu

13.07.2021

Slovensko sa v oblasti sociálnej politiky môže pochváliť dobrými príkladmi z praxe

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka sa uskutočnilo online zasadnutie Monitorovacieho výboru Luxemburskej deklarácie. Séria konferencií pod vedením portugalského predsedníctva sa prioritne venuje podpore sociálnej ekonomiky. Skupina 20-tich členských štátov prezentuje vlastné postoje na miestnej či národnej úrovni s cieľom vymeniť si skúsenosti v tejto oblasti. Slovensko sa v oblasti sociálnej politiky môže pochváliť dobrými príkladmi z praxe.
 

Slovensko sa k prijatiu Luxemburskej deklarácie pripojilo už od roku 2015 s cieľom podporiť a rozvíjať sociálne a solidárne hospodárstvo v EÚ. Sociálna ekonomika je v Európskej únii prítomná vo všetkých odvetviach hospodárstva. Predstavuje viac ako 13 miliónov pracovných miest, ktoré spolu generujú 8% HDP. Zvlášť po období pandémie, ktoré prinieslo negatívne dopady nielen v hospodárstve ale aj neistotu v spoločnosti, je úloha sociálnej ekonomiky pri riešení sociálnej krízy oveľa silnejšia. Zámerom EÚ je podporiť ekonomický rast, produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých bez rozdielov.

Slovensko sa v oblasti sociálnej politiky môže pochváliť viacerými dobrými príkladmi z praxe. Prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (č. 112/2018 Z. z.) vytvorilo priaznivé legislatívne prostredie na podporu sociálnych podnikov, ktoré prinášajú pracovné príležitosti pre znevýhodnené a zraniteľné osoby. Nová právna úprava im umožňuje poskytovať spoločensky prospešné služby v oblastiach ako sú zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, vzdelávanie a výchova, rozvoj telesnej kultúry, ochrana životného prostredia a iné.

Podpora sociálnych podnikov patrí k prioritám rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. V minulom roku spustilo národný projekt na podporu nových sociálnych podnikov s finančnou pomocou vo výške viac ako 43 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu.

V kompetencii MPSVR SR je tiež Implementačná agentúra (IP), ktorá prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do života Regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska. Tie priamo v regiónoch hľadajú, oslovujú a podporujú potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie, ktorí potom vytvárajú nové pracovné príležitosti aj pre tých, ktorí napríklad stratili pracovné návyky a dokážu tým zvýšiť kvalitu života ľudí aj v menej rozvinutých regiónoch.

Doteraz MPSVR udelilo na Slovensku štatút registrovaného sociálneho podniku 373 subjektom. V súčasnosti spoločne zamestnávajú 3262 ľudí, z toho 2231 znevýhodnených a zraniteľných. Sociálne podnikanie sa stalo nástrojom pre rast zamestnanosti, zvlášť sociálne či zdravotne znevýhodnených osôb, ktorí sa nevedia začleniť či presadiť na trhu práce, prinieslo úsporu verejných financií a prispelo tiež k rastu životnej úrovne Slovákov bez rozdielu.

Súčasťou online Zasadnutia Monitorovacieho výboru bol aj spoločný podpis deklarácie „ Cascais declaration “, ktorá vyzýva členské štáty EÚ, aby podporovali už existujúce subjekty a podniky sociálnej ekonomiky a zároveň vytvárali nové s ohľadom na inovácie a sociálne investície. Nevyhnutnosťou je posilnenie politiky vzdelávania v záujme sociálnej ekonomiky ako aj vzájomného zdieľania a inšpirovania sa prostredníctvom dobrých príkladov z praxe.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk