Hlavné menu

25.05.2022

Slovensko urobilo významný krok v boji proti tvorbe a šíreniu detskej pornografie

Slovenská republika má ambíciu lepšie a účinnejšie pomáhať pri identifikácií nebezpečných obsahov na internete, predovšetkým detskej pornografie. V tomto úsilí má pomôcť zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE. Je to globálna sieť, ktorá pomáha zvyšovať bezpečnosť online priestoru. Jej cieľom je boj proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí na internete.
 

Globálna sieť INHOPE sídli v Holandsku a financuje ju aj Európska komisia (v rámci programu Better Internet for Kids) . Pozostáva z 50 hotline v 46 krajinách, ktoré poskytujú verejnosti možnosť anonymne nahlásiť nezákonný obsah na internete so zameraním na sexuálne zneužívanie detí. Členské linky sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch EÚ, v Rusku, Juhoafrickej republike, krajinách Severnej a Južnej Ameriky, v Ázii, Austrálii a na Novom Zélande. Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorá zapojená nie je. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto iniciuje snahu pripojiť sa ku globálnej sieti a spraviť tak významný krok v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) túto úlohu zaradilo aj do Akčného plánu na roky 2022-2023 ku Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore (Uznesenie vlády č. 63/2020) . Stredisko preto začalo aktívne komunikovať s relevantnými subjektmi na Slovensku a tiež zástupcami INHOPE. Tí sa rozhodli prísť na Slovensko a priblížiť potrebu aj mechanizmy fungovania tejto medzinárodnej siete. Cieľom je zvýšiť povedomie o problematike sexuálneho zneužívania detí na internete (medzinárodný termín pre takýto obsah: CSAM – Child Sexual Abuse Material) . Zámerom je tiež podporiť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi národnými a medzinárodnými zainteresovanými stranami.

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 25-26.5.2022 pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka. Okrúhly stôl sa bude konať na expertnej úrovni s partnermi, s ktorými Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolupracuje pri napĺňaní cieľov Národnej koncepcie. Na rannej tlačovej konferencii (25.5.2022) sa zúčastnia minister práce Milan Krajniak, poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, riaditeľ Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru plk. JUDr. Stanislav Španko, prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera, prokurátorka trestného odboru generálnej prokuratúry Zuzana Kapráľová, zástupca vedúceho za Zastupenie Europskej komisie v SR Radim Dvořák a výkonný riaditeľ INHOPE Denton Howard.

Európsku smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí prijal Európsky parlament v roku 2011 (2011/92/EÚ). Jej cieľom je zabrániť protiprávnemu konaniu takými opatreniami, ktoré proaktívne chránia potenciálne obete a zintenzívňujú stíhanie páchateľov. Smernica Európskeho parlamentu načrtla minimálne požiadavky na definovanie trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním detí, detskou pornografiou a kontaktovaním detí na účely ich sexuálneho zneužívania. Smernica obsahuje aj článok 25, ktorý hovorí o verejnom nahlasovacom mechanizme. Zmyslom tohto mechanizmu je zabezpečiť rýchle odstránenie obrázkov a videí zobrazujúcich detskú pornografiu. Vytvorenie hotline znamená, že v krajine vznikne organizácia schopná zabezpečiť prevenciu vzniku detskej pornografie a jej odstraňovanie. Hotline môžu zabezpečiť rôzne organizácie, ktoré splnia požadované kritériá (napr. nezisková organizácia, obchodná spoločnosť, regulačný úrad alebo iný vhodný subjekt) .

Na Slovensku zatiaľ neexistuje hotline zameraná na odstraňovanie online detskej pornografie. Pripojenie sa k sieti INHOPE preto bude významným posunom v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. V roku 2021 potvrdili 2832 materiálov zobrazujúcich zneužívanie detí uploadovaných na Slovensku. Rezort práce si preto uvedomuje, že Slovenská republika musí bezpodmienečne konať, spustiť hotline a stať sa súčasťou globálnej siete na boj proti tomuto otrasnému zločinu. Avšak, aby bol boj proti detskej pornografii naozaj úspešný, vyžaduje si účasť mnohých spoluhráčov. Hotline je dôležitý prvok pre centralizovanie snáh v boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. INHOPE preto ponúka slovenskej vláde svoju stálu podporu.

Globálna sieť internetových nahlasovacích liniek bude podporovať pri spustení aj postupnom začleňovaní každú novú nahlasovaciu linku na Slovensku, ktorá sa zapojí do siete INHOPE.

Hotline, ktoré sú členmi siete INHOPE, aktívne pomáhajú pri identifikácií materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Verejnosti ponúkajú možnosť takýto obsah ihneď nahlásiť a úzko spolupracujú s poskytovateľmi internetu na jeho rýchlom odstraňovaní z internetu. Navyše, členovia INHOPE spolupracujú s národnými orgánmi činnými v trestnom konaní aj s INTERPOL-om. Spolupráca s políciou, poskytovateľmi hostingu a sietí má zabezpečiť, aby sa materiál nie len odstránil, ale zabránilo sa aj ďalšiemu prístupu k nemu.

Účinne tak dokážeme čeliť páchateľom trestnej činnosti tak, že znížime ich potenciál nahrávať a zdieľať takýto obsah na internete. Znížením dostupnosti materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí môžeme proaktívnym spôsobom bojovať proti jeho šíreniu a druhotnej viktimizácii.

Digitálny svet nemá hranice a objem materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí rastie. Súčasne s tým musí rásť aj naša snaha v boji proti jeho výskytu. Slovensko sa pridáva k tomuto úsiliu, aby pomáhalo chrániť deti aj v digitálnom priestore.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk