Hlavné menu

14.07.2023

Slovensko na zasadnutí Rady EPSCO: Podporujeme sociálny dialóg a dlhodobú sociálnu starostlivosť

Sociálny dialóg a sociálny štít pre politiky orientované na ľudí boli kľúčovými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO). Zástupcovia rokovali v Madride (13. a 14. júla) v súvislosti s prehlbovaním Európskeho piliera sociálnych práv. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.
 

Dôležitou zásadou Európskeho piliera sociálnych práv, ktorá prispieva k sociálnej spravodlivosti a prosperite EÚ, je práve sociálny dialóg. Umožňuje definovať politiky zamestnanosti, trhu práce a dosiahnuť dohody, ktoré zlepšujú pracovné podmienky pracovníkov a vytvárajú pozitívne podnikateľské prostredie.

Na ostatnom stretnutí, v júni tohto roka, Rada ministrov EPSCO prijala odporúčanie na posilnenie sociálneho dialógu. Ako na úrovni EÚ, tak aj na národnej úrovni pri rešpektovaní autonómneho postavenia sociálnych partnerov. V súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravné práce na uzavretie dohody sociálnych partnerov o telepráci a práve na odpojenie. „Sociálni partneri majú autonómiu v rozhodovaní o témach svojich rokovaní a uzatvorených dohodách. Členské štáty majú povinnosť vytvoriť priaznivé právne prostredie pre sociálnych partnerov, avšak nemôžu zasahovať do obsahu a rozsahu kolektívneho vyjednávania. Slovenská republika preto privítala rokovania európskych sociálnych partnerov o dohode týkajúcej sa telepráce a práva na odpojenie," uviedol štátny tajomník MPSVaR SR Juraj Káčer.

Postavenie sociálnych partnerov na Slovensku sa posilnilo aj zriadením Aliancie sektorových rád, ktorá vznikla ako dobrovoľné nezávislé záujmové združenie právnických osôb na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu.

Ďalším dôležitým bodom rokovaní v Madride bol aj vývoj v oblasti dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Členské štáty by mali zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú na ňu odkázaní. Slovenská republika toto odporúčanie implementuje prostredníctvom stratégie dlhodobej starostlivosti v SR a Komponentu č. 13 z Plánu obnovy a odolnosti. Zvyšovanie kvality, prístupnosti a dostupnosti služieb starostlivosti je jednou z priorít vlády SR.

V téme boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu EÚ odporúča, aby členské štáty posilnili primeranú podporu príjmu prostredníctvom rôznych peňažných dávok v rámci svojej vnútroštátnej politiky, a teda možností verejných financií.

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo viacero cielených opatrení pre pomoc najzraniteľnejším skupinám. Ide napríklad o zmenu valorizačného mechanizmu životného minima, zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, vrátane príspevku na bývanie a ďalších naviazaných dávok. Zároveň prostredníctvom inflačnej pomoci rezort práce naďalej podporuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk