Hlavné menu

27.07.2023

Sociálne podniky dávajú prácu 3 500 znevýhodneným osobám

Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju. Ich činnosť nie je primárne orientovaná na tvorbu zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Momentálne existuje viac ako 530 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú vyše 6 300 ľudí, z toho 3 495 sú zraniteľné a znevýhodnené osoby. Mnohé z týchto spoločností pritom realizujú inovatívne podnikateľské zámery. Informácie o ich službách a produktoch sú zverejnené v online katalógu sociálnych podnikov www.katalogsp.sk.
 

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku na Slovensku viac ako 530 firiem. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne spoločensky prospešné služby - od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Mnohé z nich pritom realizujú veľmi zaujímavé a inovatívne podnikateľské zámery.

Lídri na Slovensku aj v Európe

Manželia Lucia a Juraj Baľákovci vedú sociálny podnik Živá záhrada s.r.o. v Leopoldove. Ich cieľom je obnovovať život v pôde a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov. Je to prvá iniciatíva zameraná na obnovu mikrobiómu a biodiverzity v pôde v strednej Európe. Podnik sa tiež venuje výskumu pôdneho mikrobiómu a pre poľnohospodárov organizuje workshopy na výrobu kvalitného kompostu, ktorý pomáha obnovovať degradovanú pôdu.

V Bratislave pôsobí jedinečná spoločnosť Law & Political Science Agency , založená Petrom Štaffenom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie. Poskytujú široké portfólio služieb pre fyzické aj právnické osoby s dôrazom na integráciu znevýhodnených a zraniteľných osôb do pracovného života. Ich služby zahŕňajú podporu pri uplatnení sa na trhu práce, poradenstvo a informácie o kompenzáciách a pomôckach, ako sú , invalidné vozíky, počítače či osobná asistencia a ďalšie. Pomáhajú zlepšovať kvalitu života znevýhodnených a prispievajú k inkluzívnej spoločnosti.

AfB Slovakia s.r.o. so sídlom v Trnave je najväčším neziskovým IT podnikom v Európe. Okrem Slovenska podnik pôsobí aj na trhu v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a vo Francúzsku. Špecializuje sa na preberanie vyradeného hardvéru od spoločností a verejných inštitúcií, jeho odborným repasovaním a opätovným uvedením na trh. Dokážu tak skĺbiť ekologický prínos a podporu zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aktuálne zamestnáva 12 zdravotne znevýhodnených ľudí.

Vzniku nových sociálnych podnikov pomáhajú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, zriadené v každom krajskom meste, vrátane Bratislavy. Bezplatne poskytujú informácie o možnostiach podpory pre subjekty sociálnej ekonomiky, ako aj nevyhnutnú pomoc a podporu pri žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Katalóg sociálnych podnikov: riešenie pre verejných obstarávateľov a zamestnávateľov

Prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb je možné nájsť na www.katalogsp.sk . Vďaka tomuto online nástroju môžu organizácie, firmy, ale aj bežní ľudia získať viacero výhod. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, inštitúcie a samosprávy, ktorí realizujú najmenej desať verejných obstarávaní ročne. Tieto subjekty majú zo zákona povinnosť použiť tzv. sociálne hľadisko najmenej v 6 % z týchto obstarávaní. Registrované sociálne podniky majú výhodu pri uplatňovaní sociálneho aspektu a môžu získať zákazky jednoduchšie.

Ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia s viac ako 20 zamestnancami. V zmysle zákona o službách zamestnanosti majú povinnosť zamestnávať z celkového počtu zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Povinnosť si môžu jednoducho splniť napríklad nákupom služby alebo tovaru od podniku, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením (aj integračné sociálne podniky). Takmer polovica registrovaných sociálnych podnikov aktuálne v katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Katalóg sociálnych podnikov je vhodným miestom aj pre bežných ľudí, ktorým záleží od koho nakupujú a kúpou tovaru alebo objednaním služby chcú podporiť zodpovedné podnikanie.

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk