Hlavné menu

23.05.2022

Sociálni partneri dnes dohodli mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa dnes na 19. zasadnutí zaviazala zvolať mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií. Mimoriadne stretnutie navrhol aj premiér Eduard Heger, ktorý dnešné zasadnutie navštívil a prihovoril sa sociálnym partnerom. Ponúkol otvorený a úprimný dialóg na aktuálne témy (všeobecnú politickú situáciu a inflačnú pomoc pre ľudí).
Sociálni partneri dnes okrem iného schválili zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie. Minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak ich informoval o priebehu legislatívneho procesu v súvislosti s dvojtýždňovou platenou otcovskou dovolenkou, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie vlády. Členovia HSR hovorili aj o potrebe podporiť potravinársky priemysel a integráciu odídencov z Ukrajiny.
 

Návrhy zákonov na prerokovanie na Hospodárskej a sociálnej rade predložili rezorty vnútra, hospodárstva, informatizácie aj životného prostredia.

Hospodárska a sociálna rada hneď na úvod zasadnutia schválila s pripomienkou návrh zákona rezortu práce, určeného pre osoby so zdravotným postihnutím a ich prístupu k službám a výrobkom v súlade s európskymi smernicami a záväzkami SR vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Návrh však odporučili na ďalšie legislatívne konanie.

Tripartita konsenzuálne schválila a odporučila na ďalšie legislatívne konanie aj návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zvyšuje hodinová sadzba osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie od 1. júla 2022 na základe aktuálne platnej minimálnej mzdy. Týmto návrhom vláda vytvára priestor na zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc. Navrhovaná sadzba za hodinu osobnej asistencie predstavuje 5,20 eur (v súčasnosti 4,82 eur), pričom slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Ten sa (pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) navrhuje zvýšiť z doterajších 508,44 eur na sumu 525,65 eura mesačne, t. j. na výšku čistej minimálnej mzdy pre rok 2022.

Hospodárska a sociálna schválila aj Správu o vyhodnotení plnenia stratégie BOZP, Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 aj výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov). Cieľom stratégie BOZP je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, s víziou nulovej pracovnej úrazovosti, ako aj minimalizovanie príčin chorôb z povolania, presadzovanie prevencie, posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti BOZP.

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 obsahuje skutočnosti o stave ochrany práce a o činnosti orgánov inšpekcie práce a informácie o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce od dozorných orgánov príslušných rezortov za predchádzajúci kalendárny rok.

K návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií mala výhrady väčšina sociálnych partnerov, predkladateľ preto zákon stiahol, kým zamestnávatelia zjednotia svoje pripomienky a zaujmú spoločné stanovisko.

S návrhom zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov nesúhlasila Konfederácia odborových zväzov (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/2002 Z.z.o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Návrh preto schválili s rozporom.

Tripartita vzala na vedomie s pripomienkou Implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30.4.2022. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo financií ešte majú pripraviť doplňujúce informácie pre sociálnych partnerov. K návrhu sa HSR vráti na najbližšom rokovaní.

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady, minister práce Milan Krajniak, informoval o priebehu legislatívneho konania v súvislosti s otcovskou dovolenkou. Novela Zákonníka práce a ďalších predpisov bude zaradená na najbližšie rokovanie vlády (26.5.2022). Má priniesť dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR. Otec by si mohol 14 kalendárnych dní otcovskej dovolenky vyčerpať v priebehu prvých šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) požiadala informácie o procese rozhodovania pri podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci správneho konania žiada o predloženie dokladov preukazujúcich existenciu a vplyv vonkajšieho faktora. Ak ich žiadateľ nepredloží hneď k žiadosti, ústredie si ich vypýta dodatočne. Správne konanie je v tomto prípade procesne komplikovanejšie. Pri Prvej pomoci totiž stačilo rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva v čase mimoriadnej situácie, tu musia zamestnávatelia dokazovať vonkajší faktor. Ide však len dodržiavanie zásad správneho konania. Aplikačnú prax môže priniesť aj návrhy a úpravy zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Tripartita hľadala aj možnosti dofinacovania Slovenského hydrometeorologického ústavu a spôsoby ako podporiť potravinársky priemysel.

Sociálni partneri na rokovanie pridali bod o zabezpečení integrácie pre odídencov z Ukrajiny a riešenie utečeneckej krízy. Minister práce Milan Krajniak informoval o Stratégii integrácie. Je to materiál, na ktorom pracovali všetky rezorty, ZMOS, Únia miest Slovenska, SK8, aj zástupcovia tretieho sektora. Aktuálne je určený na pripomienkovanie a členov HSR by mal byť predložený do konca mája. V materiáli sa snažili definovať všetky problémy, ktoré je potrebné riešiť a oblasti, pre ktoré je potrebné vytvoriť dlhodobejší plán. Lex Ukrajiny 3 umožní vláde pozmeňovacím návrhom zaviesť príspevok na stravu a zvýšiť príspevok na ubytovanie pre osoby, ktoré ich odídencom z Ukrajiny poskytujú.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Richard S U L Í K, podpredseda vlády a ministerstva hospodárstva SR
 • Juraj S M A T A N A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Martin K O V Á Č, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ján H A R G A Š, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Juraj K Á Č E R, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Marián M A G D O Š K O, prezident KOZ SR
 • Monika U H L E R O V Á, viceprezidentka KOZ SR
 • Marta B R O D Z IA N S K A
 • Milena R Á C O V Á
 • Anton S Z A L A Y
 • Vlasta S Z A B O V Á
 • František Z A P A R A N I K
 • Pavol P A R A Č K A, poradca za KOZ SR
 • Roman L A C O, poradca za KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

 • Dušan CH A L U P A

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A CH U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Emil M A CH O
 • Oto N E V I C K Ý, poradca za AZZZ SR
 • Daniel Š I R H A L, poradca za AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
 • Robert S P I Š Á K, viceprezident RÚZ
 • Martin H O Š T Á K, tajomník RÚZ
 • Daniel P O T U R N A Y, poradca RÚZ
 • Petra P O D H O R C O V Á, poradkyňa RÚZ

Členovia ZMOS

 • Michal K A L I Ň Á K, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk