Hlavné menu

22.08.2022

Sociálni partneri posunuli všetky návrhy do ďalšieho legislatívneho procesu

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa stretla na 21. zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger. Sociálni partneri ihneď našli zhodu v 10-tich bodoch. Niekoľko pripomienok mali k návrhom zákonov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o starobnom dôchodkovom sporení. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda HSR Milan Krajniak je pripravený naďalej diskutovať, aby v návrhoch dosiahol čo najširší konsenzus.
 

Sociálni partneri hneď na úvod prerokovali desať bodov bez pripomienok. Ide o návrh zákona o Hasičskom záchrannom zbore, o pobyte cudzincov, o účtovníctve, dani z pridanej hodnoty, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Súhlasili bez pripomienok s návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, o zdravotnej starostlivosti, o zdravotnom poistení aj o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Tripartita odobrila aj Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 , ktorej cieľom je informovať vládu aj verejnosť o stave a vývoji sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva na Slovensku. Správa zaznamenáva legislatívne zmeny a opatrenia prijaté v roku 2021 na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov pandémie. Zaoberá sa demografickým vývojom na Slovensku za rok 2021, vývojom a aktívnou politikou trhu práce, poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky. Súčasťou správy je ucelená regulácia fungovania a podpory sociálnych podnikov. Najrozsiahlejšia časť správy je zameraná na hlavné formy, stav a zmeny v systéme sociálnej ochrany v minulom roku v oblasti jednotlivých druhov sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci.

K návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) mali partneri viaceré pripomienky. Cieľ návrhu zákona vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe. Chce odstrániť konkrétne aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Reflektuje požiadavky na podporu rozvoja podnikateľského prostredia na regionálnej i celoštátnej úrovni, ktoré pomôžu k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na otvorenom trhu práce (napr.: spresňuje definíciu znevýhodnenej osoby, či navrhuje zadefinovať pre integračný podnik fikciu spĺňania podmienky minimálneho počtu dvoch zamestnancov). Zámerom návrhu zákona je ustanoviť právny rámec pre rodinné podniky a rodinné podnikanie. Sociálni partneri vyjadrili pripomienky k podmienke minimálneho počtu zamestnancov, aj voči niektorým znakom rodinných podnikov, ktoré má určiť zákonná norma. Aj keď členovia tripartity nenašli v téme rodinných podnikov komplexnú zhodu, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je naďalej pripravený rokovať a docieliť čo najširší konsenzus.

Minister Krajniak je rovnako pripravený rokovať o návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení v priebehu ďalšieho legislatívneho procesu (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) .

Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu pre nových a postupne aj pre existujúcich sporiteľov.

Sociálni partneri mali viaceré výhrady k predvolenej investičnej stratégii, zavedeniu systému nových individuálnych garancií, či zmene výplatnej fázy. Sociálni partneri si uvedomujú dôležitosť nastavenia vyhovujúceho a výhodného systému na vyplácanie dôchodkov. Minister Milan Krajniak je pripravený o rôznych scenároch diskutovať na expertnej úrovni. Spoločnou snahou tripartity je pomôcť ľuďom, aby ich dôchodky boli dôstojné a neohrozené.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (z.č.215/2021 Z.z.) bol pripravený a schválený na základe skúseností z Prvej pomoci. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nastavilo aj maximálne obdobie pre čerpanie podpory v dĺžke najviac 6 mesiacov v rámci 24 mesiacov. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy žiada predĺženie obdobia poskytovania podpory v čase skrátenej práce . Asociácia argumentuje, že intenzita vonkajšieho faktora a schopnosť firiem mu predísť či zabrániť je vždy individuálna a dôsledne ju posudzuje samotný poskytovateľ podpory.

K 8. augustu sa v rámci skrátenej práce vyplatilo viac ako 14 mil. € pre 55-tisíc zamestnancov.

Najčastejšie vonkajšie faktory obmedzujúce činnosť zamestnávateľa boli nedostatok polovodičových výrobkov, ozbrojený konflikt na Ukrajine (teda narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi obchodnými partnermi) a obmedzenia z dôvodu ekonomických sankcií voči Rusku.

Medzi najčastejšie chyby žiadateľov patrili nedostatočne preukázaná príčinná súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti, nevyplnenie ekonomickej činnosti, neúplné údaje o štatutárnych zástupcoch a chýbajúce splnomocnenie osôb.

Sociálni partneri prerokovali všetky body programu. Nájdete ich na 21 | Rokovanie vlády SR (rokovania.sk)

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Eduard H E G E R, predseda vlády SR
 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Richard S U L Í K, minister hospodárstva SR
 • Vladimír L E N G V A R S K Ý, minister zdravotníctva SR
 • Ján B U D A J, minister životného prostredia SR
 • Michal K I Č A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Karol G A L E K, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
 • Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Ondrej D O S T Á L, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR
 • Ľudovít P A U L I S, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Juraj K Á Č E R, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Monika U H L E R O V Á, prezidentka KOZ SR
 • Vlasta S Z A B O V Á
 • Milena R Á C O V Á
 • Anton S Z A L A Y
 • František Z A P A R A N I K

Členovia Spoločných odborov Slovenska

 • Dušan CH A L U P A

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Igor P R A M U K, viceprezident AZZZ SR
 • Daniel Š I R H A L, výkonný riaditeľ AZZZ SR
 • Michaela F L O R E K O V Á, poradkyňa AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
 • Robert S P I Š Á K, viceprezident RÚZ
 • Martin H O Š T Á K, tajomník RÚZ
 • Andrej B E Ň O, poradca RÚZ
 • Petra P O D H O R C O V Á, poradkyňa RÚZ

Členovia ZMOS

 • Štefan G R E G O R, podpredseda ZMOS
 • Ladislav A D A M O V I Č, odborný expert Kancelárie ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk