Hlavné menu

18.10.2023

Soňa Gaborčáková: Úspešne sme naplnili všetky stanovené priority a adresne podporili najzraniteľnejšie skupiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením Sone Gaborčákovej úspešne naplnilo stanovené priority v znení hlavnej myšlienky programového vyhlásenia vlády, že „Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny“.
 

Za uplynulých vyše 5 mesiacov rezort práce identifikoval zraniteľné skupiny, v prospech ktorých boli prijaté jednorazové podporné opatrenia, ale aj systémové zmeny. Okrem adresnej pomoci pre zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre každého, ministerstvo práce pripravilo strategické priority, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie sociálneho systému. Tieto úlohy zostávajú v rukách pre nastupujúcu vládu.

„Som rada, že sa mi podarilo naplniť celé programové vyhlásenie vlády tak, ako som si ho predsavzala. Už pri jeho vytváraní som dôkladne vyberala oblasti, ktoré je nevyhnutné podporiť. Opatreniami sme podporili zraniteľné skupiny, a zároveň čiastočne ocenili zamestnancov, ktorí v ich prospech pracujú. Som hrdá, že počas môjho pôsobenia sme na ministerstve do popredia dostali práve tých ľudí v sociálnom systéme, ktorí boli doposiaľ na okraji,“ povedala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

PODPORA NÍZKOPRÍJMOVÝCH DOMÁCNOSTÍ

Ministerstvo práce identifikovalo najohrozenejšie skupiny, ktorým smerovala finančná pomoc na zlepšenie dôstojného života a životnej úrovne. Jednorazová aj systémová podpora reflektovala na mieru inflácie s ohľadom na nárast cien energií a potravín. Úprava súm životného minima, posun valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi alebo prijaté zvýšenie príspevku na bývanie a jeho rozšírenie do piatich skupín boli opatrenia, ktoré zabezpečili adresnú a efektívnu pomoc ľuďom ohrozených chudobou.

Významným krokom bolo spustenie prvej výzvy ministerstva práce z Programu Slovensko. Projekt „Spolu pre komunity“ zabezpečuje pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách.

PODPORA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ďalšou úspešne naplnenou prioritou bola podpora fungovania sociálnych služieb v podobe mimoriadneho navýšenia príspevku ešte v tomto kalendárnom roku. Taktiež navýšenie finančných príspevkov môžu poskytovatelia sociálnych služieb očakávať aj od januára 2024. Opatrením rezort podporil starostlivosť o 32-tisíc klientov v zariadeniach podmienených odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie. Prijaté zmeny pomohli zastabilizovať fungovanie sociálnych služieb. Rovnako zabránili tomu, aby sa zvýšenie nákladov premietlo do zvýšenia úhrad za poskytovanú službu s dopadom na ľudí odkázaných na pomoc.

Ďalším splneným záväzkom bolo zlepšenie podmienok pre osoby - opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojich blízkych v domácom prostredí. Podarilo sa navýšiť opatrovateľský príspevok aj hodinovú sadzbu osobnej asistencie.

PODPORA DETÍ V NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI A NÁHRADNÝCH RODIČOV

Ministerka práce Soňa Gaborčáková od svojho nástupu zdôrazňovala, že pocit bezpečia, ktoré vytvára profesionálna starostlivosť zraniteľným deťom si zaslúži pozornosť. Aj preto ministerstvo prijalo opatrenia v podobe jednorazovej inflačnej pomoci, ktorá smerovala do rúk náhradným rodičom, ale aj v prospech detí a mladých dospelých v náhradných rodinách alebo prostredníctvom jednorazového príplatku k prídavku na dieťa. Systémovým krokom bolo zvýšenie základnej zložky miezd profesionálnym rodičom. Rezort práce zabezpečil aj dofinancovanie a podporu štátnych aj neštátnych centier pre deti a rodinu, teda bývalých detských domovov a ich zamestnancov.

ROZVOJ A ZLEPŠOVANIE PODMIENOK PRE VÝKON SOCIÁLNEJ A RODINNEJ POLITIKY ŠTÁTU

Slovensko má byť krajinou priateľskou k rodinám. S cieľom podpory koordinácie a stratégie rodinnej politiky vznikol nový odbor, ktorý pracuje na zlepšení dostupnosti odborných poradensko-psychologických služieb, zavedením rodinných poradní alebo prípravou prorodinných opatrení. Ministerstvo sa zameralo aj na zlepšenie odmeňovania služobnej pohotovosti zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tiež adresnou podporou sa podarilo zastabilizovať lekárov vykonávajúcich posudkovú činnosť a podporiť pracovníkov úradov práce.

Podporu a rešpekt si zaslúžia aj zdravotne znevýhodnení občania. Pomoc a finančná podpora smerovala na ich zamestnávanie a uplatnenie sa v sociálnych podnikoch a chránených dielňach.

PRÍPRAVA STRATEGICKÝCH CIEĽOV A REFORIEM

Naše obyvateľstvo starne, čo sa nezaobíde bez prípravy systémových zmien a nastavenia efektívneho sociálneho systému. V rámci Plánu obnovy a odolnosti už rezort práce spustil výzvu na dobudovanie nových a rozšírenie existujúcich kapacít v zariadeniach sociálnych služieb. Odborníci na ministerstve práce už začali aj s prípravou dvoch kľúčových reforiem: Reformy posudkovej činnosti a Reformy integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Pripravený je tiež návrh pre zavedenie samostatného príspevku na bývanie, ktorý cieli na širší okruh ľudí.

Ide o strednodobé priority, ktoré ministerstvo práce spustilo a v ktorých je nevyhnutné pokračovať a posunúť sa ďalej.

„Dnes môžem spokojne konštatovať, že sme spoločnými silami s mojimi kolegami napĺňali naše priority bez zbytočného politikárčenia, iba odbornou a intenzívnou prácou. Preto ešte raz všetkým zamestnancom ministerstva patrí moje veľké ďakujem a prajem im, aby v rovnakom pracovnom nasadení pokračovali aj naďalej,“ doplnila odchádzajúca ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk