Hlavné menu

20.07.2022

Špecialisti zo zahraničných firiem môžu žiadať o národné víza

Vláda SR dnes, 20.júla, schválila úpravu podmienok udeľovania národných víz štátnym príslušníkom tretích krajín. Zahraniční zamestnanci, ktorým sa výkon práce u rovnakého zamestnávateľa presunie na Slovensko, budú môcť získať národné vízum. Zároveň vláda schválila aj zmenu podmienok pri zamestnávaní vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Ministerstvo práce tak v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci regulácie mobility cudzincov iniciovalo prijatie vládnych nariadení, ktoré umožňujú udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a vodičov autobusov a kamiónov z tretích krajín. Tie platia od 1. apríla 2022. Vzhľadom na aktuálne potreby trhu práce tieto podmienky upravuje.

Národné víza sa udeľujú absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z top 500 svetových univerzít. Požiadať o ne môžu aj cudzinci, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora. Podmienkou je, že dosiahli vysokoškolské vzdelanie. Pre potreby relokácie vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov je však takéto určenie vybraných zamestnaní limitujúce. Prijatá právna úprava preto umožňuje udeliť národné vízum všetkým vysokokvalifikovaným pracovníkom z tretích krajín, ktorí pracujú na území SR z dôvodu presunu zo zahraničného podniku. Relokovaní zamestnanci budú vykonávať najmä funkciu vedúceho zamestnanca alebo špecialistu, ktorá si vyžaduje mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti a potrebnú kvalifikáciu. Pre uľahčenie ich prechodu a usadenia sa na území SR sa budú víza udeľovať na účel zamestnania alebo štúdia aj pre rodinných príslušníkov takto presunutých zahraničných pracovníkov.

Udeľovanie národných víz dopĺňa zámer Reformy pobytovej a pracovnej infraštruktúry Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 10) prilákať talenty zo zahraničia. Prijatá úprava podporí investície a tvorbu vysokokvalifikovaných pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov, a to najmä v oblasti IT.

Vláda SR dnes prijala aj návrh ministerstva práce na úpravu podmienok udeľovania národných víz štátnym príslušníkom vybraných tretích krajín v povolaní vodiča autobusu alebo kamiónovej dopravy. Doteraz stačilo na udelenie víza preukázanie písomného prísľubu o prijatí do zamestnania. Na základe aplikačnej praxe sa po novom žiadateľ o vízum bude preukazovať pracovnou zmluvou a oprávnením viesť motorové vozidlo.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk