Hlavné menu

09.08.2023

Spolu pre komunity - terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer 6 rokov predstavuje 250 miliónov eur. Projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá zastreší Implementačná agentúra MPSVR SR „Implea“– agentúra zmeny.
 

Nový projekt nadväzuje na štyri, v súčasnosti končiace národné projekty. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni , ktoré v ostatných rokoch realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR a Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. a Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza , ktoré mal v gescii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Trvanie týchto projektov je časovo ohraničené, a to do 31. júla 2023.

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá tak plynulo na seba preberá úlohy v tejto oblasti. Realizuje sa od 1. augusta 2023, pričom si zachováva kvalitu a prináša inovácie v rámci terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu. Finančná alokácia z Programu Slovensko predstavuje balík vo výške 250 miliónov eur. Trvanie projektu je naplánované do januára 2029.

„Obzvlášť ma teší, že takto pripraveným projektom sa podarilo udržať v pracovnoprávnom pomere skúsených odborníkov pre výkon terénnej sociálnej prace, komunitnej práce a nízkoprahových sociálnych služieb. Zároveň tým, že projekt bude trvať 6 rokov, dávame možnosť, aby vznikali aj nové subjekty, ktoré registrujú napríklad samosprávy a budú môcť byť do tohto projektu priebežne zapojené aj finančne podporené. Podpora je predpokladaná až pre 660 zamestnancov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu a 1 000 pracovných pozícii v terénnej sociálnej práci. Každá spoločnosť vie byť len taká silná a odolná, ako jej najzraniteľnejšie skupiny a tento projekt je príležitosťou, ako ich naďalej podporovať,“ vyzdvihla dôležitosť kontinuálneho pokračovania v zabehnutých projektoch ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo podporuje aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Už od roku 2005 cez Implementačnú agentúru realizuje projekty terénnej sociálnej práce, ktoré boli následne rozšírené o podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie pre rozšírenie skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Podpora komunitných služieb a terénnej sociálnej práce v predošlom období, ktorá sa realizovala vďaka financovaniu európskych zdrojov, potvrdila svoju opodstatnenosť aj zmysel pokračovať.

„Naším cieľom je i naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme im uľahčili cestu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. Práve preto chceme pokračovať v podpore komunitných centier a terénnej sociálnej práce, ktoré veľmi konkrétne pomáhajú ľuďom žijúcim v zložitých sociálnych podmienkach vrátane ľudí bez domova. Na základe dlhoročnej práce v regiónoch vieme, čo potrebujú ľudia v lokalitách a s čím sa terénni sociálni pracovníci a zamestnanci v komunitných centrách dennodenne stretávajú. Sme plne pripravení zabezpečiť financovanie týchto služieb a hlavne metodicky a odborne pomôcť s koordináciou týchto výkonov tak, aby pracovníci v komunite získali čo najlepšiu podporu“ , uviedol Andrej Svitáč, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry.

V rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 465 odborných pracovníkov podalo pomocnú ruku vyše 38-tisíc ľuďom. Odborné témy v oblasti bývania, zamestnania a financií a dlhov pomáhalo ľuďom v krízových situáciách riešiť ďalších 10 odborných pracovníkov.

Zároveň, lepšiu prepojenosť na komunity a identifikáciu ich potrieb priamo v teréne zabezpečuje celkom 314 zamestnancov komunitných centier. Tí v rámci programu Budovanie kapacít na komunitnej úrovni pomohli viac ako 34-tisícom ľudí v 94 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

Projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít priniesol nenásilné spojenie ľudí a otvoril nové možnosti pre zlepšenie životných podmienok. 295 odborných pracovníkov pomohlo viac ako 24-tisícom ľudí v 103 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

A projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. prispel k lepšiemu zvládaniu životných i sociálnych udalostí, vyššej samostatnosti, učeniu sa novým veciam. Okrem prínosu pre marginalizované rómske komunity bol identifikovaný prínos pre všetkých obyvateľov obcí, či miest, kde sa projektové aktivity vykonávali.

Bližšie informácie k projektu sú zverejnené na:

Bližšie informácie k realizovaným projektom sú zverejnené na:

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk