Hlavné menu

01.06.2022

Spúšťame online katalóg sociálnych podnikov Nakupujmesrdcom.sk

Jediný svojho druhu, užívateľsky prívetivý a prehľadný nástroj na využitie tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov pripravila Implementačná agentúra MPSVR. Podporuje udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Nakupujmesrdcom.sk je vhodný pre všetkých, ktorým záleží od koho nakupujú. Vďaka tejto novinke môžu organizácie, firmy ale aj bežní ľudia získať viacero výhod.
 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky práve spustila online katalóg sociálnych podnikov. Je to prvý komplexný nástroj, ktorý podporí udržateľnosť sociálnych podnikov na Slovensku. Prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb. Nájdete ho na doméne nakupujmesrdcom.sk, aj na adrese katalogsp.sk. Je dostupný širokej verejnosti a pre sociálne podniky je táto služba bezplatná. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, ale aj všetci ostatní, ktorí kúpou tovaru alebo objednaním služby chcú podporiť zodpovedné podnikanie.

„Keď som sa stal ministrom práce, chcel som sa venovať aj veciam, ktorým sa v minulosti až tak nevenovala pozornosť. Môjmu srdcu sú v tomto veľmi blízke sociálne podniky. V roku môjho nástupu na ministerstvo bolo na Slovensku len približne 100 sociálnych podnikov. Som rád, že aktuálne je ich už 513. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb. Sociálny podnik však funguje normálne ako iné firmy. 513 sociálnych podnikov zamestnávajú 5 073 ľudí, z toho 3 376 znevýhodnených. Je to viac ako zamestnáva KIA alebo IBM. Dnes sme predstavili online katalóg služieb a tovarov, ktoré tieto sociálne podniky ponúkajú. Na stránke nakupujmesrdcom.sk alebo katalogsp.sk si môžete na mape všetky sociálne podniky a ich charakteristiku pozrieť. Ak vám záleží, kde nakupujete, tento katalóg – nakupujmesrdcom.sk je pre vás vhodnou inšpiráciou,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Ucelená ponuka tovarov a služieb

Katalóg aktuálne obsahuje vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikov. Okrem základných údajov, ako sú adresy a kontakty sídiel a prevádzkarní, obsahuje aj údaje o právnej forme, dátume udelenia štatútu, počte zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach. Databáza tovarov a služieb je prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnym umiestnením zaregistrovaných sociálnych podnikov.

„Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to všestranný a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov,“ uviedol poradca ministra práce pre sociálnu ekonomiku z Implementačnej agentúry SR Norbert Tinka.

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z.č. 112/2018 Z.z.) je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý umiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech – merateľný pozitívny sociálny vplyv. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa – spoločenského prospechu. Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je jedinečným zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v kalendárnom roku začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní. Vtedy sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko. Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu uprednostňované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Riešenie pre zamestnávateľov

Ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť o. i. nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením (tzv. integračné sociálne podniky). Takmer polovica podnikov aktuálne v katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Výhodnejšími servisnými poukážkami môže platiť každý

Jarné upratovanie si pýta veľa energie v domácnosti, aj v záhrade. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo. Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa tiež dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch (RSP) platiť. Je ďalšou formou podpory sociálnym podnikom. V nominálnej hodnote 10 euro ju MPSVR odkupuje od RSP za 13 euro a v nominálnej hodnote 5 euro ju od sociálnych podnikov odkupuje MPSVR za 10 euro. V katalógu nájdete v profile každého sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55.

katalogsp.sk - bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku viac ako 500 firiem. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne spoločensky prospešné služby - od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Tým všetkým sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode. Táto databáza je na Slovensku jediná svojho druhu, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré prejavia záujem o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb, sa budú priebežne dopĺňať.

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk