Hlavné menu

23.03.2022

Štátne sociálne dávky a pomoc v hmotnej núdzi budú pre odídencov z Ukrajiny dostupnejšie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) dočasne upraví postupy v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi tak, aby boli dostupnejšie pre utečencov z Ukrajiny. Rezort práce tak reaguje na aktuálny vývoj prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (SR) spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
 

Nariadením vlády SR sa dočasne upraví postup na poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa, jednorazového (a opakovaného) príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pomoci v hmotnej núdzi pre maloleté dieťa (na základe § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z.).

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti) na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

V oblasti štátnej sociálnej podpory sa poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa upraví tak, aby bolo možné ho poskytovať aj osobám s osobitnou ochranou*, ktoré sa zamestnali. Návrh má tiež pomôcť sprístupniť sociálne služby a tým odídencom umožniť zarábať a zaobstarať si dostatočné hmotné zabezpečenie.

(*Osoba s osobitnou ochranou je definovaná ako osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo osobu, ktorá v súvislosti s krízovou situáciou požiadala o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany a poskytovanie dočasného útočiska jej z tohto dôvodu zaniklo.)

Štátna podpora detí v náhradnej starostlivosti

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa budú pre deti, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia zverené do náhradnej starostlivosti a ktoré sú osobami s osobitnou ochranou poskytované aj bez podmienky konania vo veci.

Takýmto deťom sa poskytne už na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia jednorazový príspevok pri zverení, opakovaný príspevok dieťaťu aj opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Účelom týchto príspevkov je urýchlene zabezpečiť dieťaťu základné potreby (ošatenie, posteľ, skriňa, atď.) a následne podporovať uspokojovanie potrieb dieťaťa, najmä úhradu nákladov na výživu, výchovu a vzdelávanie v rodine, tak, aby čo najmenej pocítilo negatívne dôsledky súčasnej situácie.

Pomoc v hmotnej núdzi pre maloleté dieťa

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa bude maloleté dieťa (ktoré požiadalo o dočasné útočisko alebo je osobou s osobitnou ochranou) považovať za člena domácnosti tej osoby, ktorá bola dieťaťu ustanovená ako opatrovník. Návrh má zabezpečiť sociálnu pomoc aj pre maloleté deti, ktoré prišli na územie SR bez rodičov a riešiť tak napríklad situácie starých rodičov s vnúčatami, dospelého súrodenca s maloletým súrodencom a pod.

Návrh dnes schválila vláda a nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Viac informácií o príspevku na starostlivosť o dieťa:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/

Viac informácií o jednorazovom príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/nahradna-starostlivost-dieta/jednorazovy-prispevok-dietatu-pri-zvereni-do-nahradnej-starostlivosti/

Viac informácií o pomoci v hmotnej núdzi:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/

Ďalšie informácie o pomoci pre odídencov z Ukrajiny:

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk