Hlavné menu

16.12.2022

Štátny tajomník Juraj Káčer diskutoval o témach zo sociálnej oblasti so slovinským ministrom

Štátny tajomník Juraj Káčer prijal na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovinského rezortného ministra Luka Meseca. Dlhodobá starostlivosť, rozvoj bývania, integrácia odídencov z Ukrajiny a energetická chudoba boli predmetom vzájomnej diskusie. Slovinský minister sa zaujímal predovšetkým o napĺňanie strategických cieľov EÚ, národnú legislatívnu úpravu predmetných oblastí a spôsob realizácie aktuálnych opatrení, ako aj príklady z aplikačnej praxe.
 

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť bola prioritným záujmom spoločných rozhovorov, pretože Slovinsko bude v budúcom roku implementovať rozsiahlu reformu v tejto oblasti. Slovinský minister mapuje národné úpravy členských štátov EÚ, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre realizáciu ich reformných plánov. „Na Slovensku už rok uplatňujeme stratégiu dlhodobej starostlivosti, ktorá vychádza z viacerých aktuálnych strategických dokumentov EÚ, vrátane Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom opatrení je príprava na rýchlo starnúce obyvateľstvo zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej dlhodobej starostlivosti. Spustili sme aj výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Snahou tejto výzvy je presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších, ktoré predstavujú tzv. rodinný typ. Prijali sme aj zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, čím sme vytvorili právny základ pre realizáciu reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou,“ vysvetlil štátny tajomník sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Ďalšou diskutovanou témou bola politika rozvoja bývania. V pôsobnosti ministerstva sociálnych vecí je najmä poskytovanie finančnej pomoci osobám, ktoré nemajú zabezpečené dostatočné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Ministerstvo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, vrátane príspevku na bývanie. Od januára 2023 tieto dávky zvyšujeme. Ministerstvo finančne podporuje aj sociálne služby za účelom ubytovania. Nové finančné možnosti pre poskytovateľov prináša Program Slovensko, ktorý umožňuje zabezpečenie dostupnej infraštruktúry v službách krízovej intervencie.

Rezortní kolegovia si vymenili aj skúsenosti s integráciou ukrajinských utečencov na trhu práce. „Od vypuknutia vojny na Ukrajine sme prijali viaceré opatrenia s cieľom čo najefektívnejšie integrovať odídencov do našej spoločnosti a umožniť zamestnávateľom jednoduchšie zamestnávanie týchto osôb. Upravili sme aj podmienky udeľovania národných víz pre vybrané skupiny osôb z tretích krajín. V oblasti starostlivosti o deti utečencov sme navýšili kapacity v centrách pre deti a rodiny. Utečencom z Ukrajiny sme umožnili po splnení zákonných podmienok aj poskytovanie dávky v hmotnej núdzi,“ uviedol štátny tajomník sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Predmetom diskusie bola aj aktuálna téma energetickej chudoby. Energetická kríza a prudký nárast inflácie spôsobili rast cien tovarov a služieb, čo sa dotklo najmä nízkopríjmových domácností. V snahe zmierniť tieto negatívne dopady jednotlivé európske štáty prijali rôzne opatrenia. Vláda SR zastabilizovala ceny energií pre domácnosti na nasledujúci rok a ministerstvo práce poskytuje priamu inflačnú pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk