Hlavné menu

15.05.2022

Svetový deň rodiny: Ministerstvo práce podporuje rodiny a rodinnú politiku

V nedeľu 15. mája si verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN) v roku 1993, aby každoročne pripomínal dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje dôležitosť a význam rodiny v našej spoločnosti. Jednými z prioritných oblastí sociálnej a rodinnej politiky rezortu práce je podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, vytváranie priaznivých podmienok pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ich rozvoj a podpora rodičovstva.
 

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zamerala pohľad na rodinu. Prijala doteraz viacero prorodinných opatrení a zároveň sa usiluje o systémový koncept podpory rodiny. Postavenie rodiny v dnešnej dobe poznamenala pandémia, vojenský konflikt na Ukrajine a zvýšená miera inflácie. Ich vplyv pociťujú všetci, vrátane rodín, predovšetkým jednorodičovských a viacdetných. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa snaží účinne reagovať na aktuálne potreby a vzniknuté situácie v rámci svojich kompetencií aj prostredníctvom štátnej podpory rodiny, ktorú tvorí poskytovanie viacerých sociálnych dávok.

Od 1. januára tohto roka boli zmenené podmienky nároku na náhradné výživné , pričom sa už neskúma príjem rodiny, čím sa náhradné výživné sprístupnilo pre všetkých. Taktiež sa zvýšilo náhradné výživné pre siroty na 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t. j. aktuálne 69,69 eura mesačne.

V apríli predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak návrh pomoci pre ľudí ohrozených zvyšovaním cien. Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktorými sú domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia a fyzické osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Inflačná pomoc pokryje skupinu takmer 219-tisíc ľudí, čo predstavuje sumu pomoci cca 22 mil. eur. Ďalšia plánovaná pomoc vo forme zvýšeného prídavku na deti (v predpokladanej hodnote 83 miliónov EUR) bude predložená na najbližšie rokovanie Vlády SR (stredu 18.5.2022).

Vláda má v dohľadnom čase schváliť aj novelu zákonníka práce, ktorá má zase priniesť dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Dôjde tak k podpore rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi. Tiež sa posilní vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, v krehkom období čo najskôr po narodení.

Rezort práce si uvedomuje aj potrebu dieťaťa vyrastať v prirodzenom prostredí, a preto nezabúda ani na náhradné rodiny. 1. júla tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti. Jej cieľom je zvýšiť záujem o náhradnú starostlivosť, ako aj podporovanie väčších súrodeneckých skupín a zdravotne znevýhodnených detí. Súčasťou novely je aj zavedenie dvoch nových príspevkov. Ide o príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov (podpora umeleckej, športovej činnosti, špeciálne potreby) a príspevok na vzdelávanie pre náhradných rodičov.

V rámci zosúladenia rodinného a pracovného života sa počas krízovej situácie zvýšili kapacity prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (jasieľ) o 10 % oproti regulácií nastavenej zákonom o sociálnych službách. Navyše, nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti v pracovných dňoch v pracovnom čase posilnia detské skupiny . Znamená to, že fyzická osoba môže poskytovať starostlivosť najviac 4 deťom v detskej skupine v domácom prostredí (alebo inom približujúcom sa domácemu prostrediu). Táto alternatíva dáva rodičovi možnosť rozhodnúť sa akú formu starostlivosti zabezpečí pre svoje dieťa.

Vzťahy v rodine, medziľudské vzťahy a porozumenie medzi generáciami posilní pilotný národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny . Rodinné poradne poskytnú bezplatné odborné poradenstvo pre každého, kto ho potrebuje, aby sa zmiernilo napätie a zlepšila sa komunikáciu v rodinách. Bezplatné rodinné poradne voľne nadväzujú na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od roku 1971 do roku 2005.

Sekcia rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s odborníkmi dokončila návrh Štatútu Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj. Predkladaný návrh je plnením Programového vyhlásenia vlády pre roky 2021 -2024, v ktorom sa Vláda SR zaviazala, že bude podporovať rodinu a vytvorí nový poradný orgán vlády - Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Ten bude mať za úlohu pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike. Cieľom návrhu na zriadenie Rady je vytvorenie funkčného poradného orgánu vlády spájajúceho štátne orgány a inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské organizácie a mimovládne organizácie pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky štátu zameranú na riešenie problematiky rodiny a nepriaznivého demografického vývoja. Kompletný materiál k zriadeniu rady bude do konca mája predložený na rokovanie vlády SR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si je vedomé veľkej dôležitosti podpory rodiny, či vhodnej výchovy. Neustále sa preto snaží vhodnými a efektívnymi opatreniami podporovať rodiny a budovať fungujúcu rodinnú politiku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk