Hlavné menu

01.12.2021

Tlačové vyhlásenie k uloženiu pokuty MPSVR SR od UVO SR

Podmienky Rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému na základe zadávania zákazky na poskytnutie služby na predmet „Elektronický transakčný systém pre rezort MPSVR SR“, uzavrelo predchádzajúce vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.júna 2019, a to na ďalšie 4 roky, teda na dobu určitú do 15. júna 2023.
 

Ako konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie, porušený bol v tomto prípade princíp transparentnosti, keď vtedajšie vedenie MPSVR SR jednoznačne a úplne nevypracovalo opis predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky tak bola stanovená len do výšky hodnoty elektronického transakčného systému, teda bez započítania hodnoty stravovania a hodnoty elektronických poukážok. Ministerstvo teda v roku 2019 nepoužilo postup nadlimitnej zákazky, ale iba postup zákazky s nízkou hodnotou, čiže oslovilo vopred vybraných uchádzačov.

Dohodnuté podmienky garantovali exkluzivitu poskytovaných služieb, ku ktorým sa rezort zmluvou zo dňa 12. 6. 2019 zaviazal. Keďže rezort a jeho podriadené organizácie ako zamestnávatelia boli povinní zabezpečiť stravovanie alebo stravné lístky pre svojich zamestnancov, suma 20 787 291,55 EUR s DPH predstavuje súčet mesačných platieb za poskytovanie zazmluvnených služieb a sprostredkovanie vyplácania stravných lístkov pre nich v období od 1. 2. 2020 do 17. 5. 2021 prostredníctvom elektronického transakčného systému zakúpeného od dodávateľa.

MPSVR SR však v súvislosti s uzavretou rámcovou dohodou prijalo niekoľko krokov k obmedzeniu odoberania služieb na jej základe, a to

  • uzavrelo Dohodu o skončení rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému č. 26685/2021 zo dňa 22. 9. 2021. Uvedenou dohodou je upravené trvanie rámcovej dohody, a to do ukončenia nového verejného obstarávania;
  • MPSVR SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR pristúpili k zabezpečeniu stravovania svojich zamestnancov aj prostredníctvom finančného príspevku podľa § 152 Zákonníka práce, nakoľko zamestnancom bolo umožnené už pred 1.1.2022 vybrať si medzi alternatívou zabezpečenia stravovania, čím priebežne dochádza k celkovému zníženiu finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie stravovacích poukážok z predmetnej zmluvy;
  • zároveň bola pripravovaná a vyhlásená verejná súťaž na zákazku „Zabezpečenie stravovania zamestnancov rezortu MPSVR SR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet“ vrátane vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, a to zaslaním Oznámenia o vyhlásení obstarávania Úradnému vestníku 26. 11. 2021. Vyhlásená verejná súťaž zohľadňuje aj závery Rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk