Hlavné menu

02.06.2021

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti, môžu súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári pre medicínske a pomáhajúce profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 

NKS v spolupráci s partnermi druhýkrát zorganizovalo odborný seminár pre lekárov, psychológov a ľudí z ďalších pomáhajúcich profesií. Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti . Seminár nadväzoval na medzinárodnú konferenciu ešte zo septembra 2019. „Pandémia koronavírusu sa dotkla aj nás. Vlani sme tento seminár zorganizovať nemohli, tento rok sme zvolili online formu,“ uviedla riaditeľka NKS Mária Vargová.

Na seminári s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z rôznych odvetví medicíny, psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, policajti a pod. „Naším cieľom je zapojiť čo najviac lekárov do multidisciplinárnej spolupráce, keďže ich účasť v tímoch, ktoré spolupracujú na prípadoch týraných detí, je veľmi dôležitá. Snažíme sa preto prinášať aj pre nich atraktívnu tému a takto ich motivovať k spolupráci,“ priblížila angažovanie strediska jeho riaditeľka.

V úvode seminára vystúpila psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka MUDr. Natália Kaščáková, PhD., ktorá vo svojej prednáške priblížila negatívne dopady traumy z detstva na zdravie v dospelosti: „Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním, ktoré vedie k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti.“ O prejavoch traumy u detí a možnosti terapií hovorili psychologičky a psychoterapeutky Mgr. Jana Ashford a Mgr. Hanka Vojtová.

V rámci panelovej diskusie účastníci otvorili stále aktuálnu tému neprimeraných reakcií okolia na obete domáceho a sexuálneho násilia. Z praxe vyplýva, že častokrát dochádza k ignorovaniu zverejnených informácií a dospelí sa snažia deti umlčať. „ Preto musíme hovoriť nielen o násilí, ale aj o jeho dôsledkoch, medzi ktoré trauma určite patrí, a vytvárať priestor pre prácu s traumatizovanými ľuďmi,“ vysvetlila Mária Vargová, riaditeľka NKS.

Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti násiliu páchanom na deťoch je vytvárať pre ne také prostredie, v ktorom budú nielen pociťovať dostatok bezpečia a podpory, ale budú aj schopné hovoriť, ak sa stali obeťou nejakej formy násilia. „Prostredie nevytvára iba rodina a najbližší, ale každý, kto vstupuje do života dieťaťa. A práve preto sa takýmito podujatiami, vzdelávaním a vzájomnou výmenou skúseností snažíme nabádať zainteresované subjekty k spolupráci. Seminárom sme zdôraznili nielen potrebu identifikácie a pomoci dieťaťu v čo najskoršom veku, ale ponúkli sme účastníkom aj možnosti realizácie pomoci traumy v dospelom veku. Vzhľadom na veľký záujem o tieto témy plánujeme takéto odborné semináre aj do budúcnosti,“ uzavrela riaditeľka strediska Mária Vargová.

Na príprave odborného seminára, ktorý sa konal v utorok 25. mája 2021, sa podieľali: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVR SR, Liga za duševné zdravie, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Pro mente sana, Slovenská psychiatrická spoločnosť, Univerzita Palackého v Olomouci, Edisonline.

Prednášky:

MUDr. Natália Kaščáková, PhD.: Traumatizácia v detstve negatívne ovplyvňuje zdravie v dospelosti

Psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Pôsobí v súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi v Bratislave a v Inštitúte sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách zameraných na skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.

Anotácia: Traumatizácia v detstve môže narušením vývoja kľúčových neuronálnych štruktúr zásadne meniť reaktivitu na stresové podnety v zmysle zvýšenej vulnerability. Výskumami sa potvrdzuje výrazná spojitosť včasnej traumatizácie so zhoršeným duševným a somatickým zdravím, a tiež s rizikovým správaním vedúcim k zhoršenému zdraviu a včasnej úmrtnosti. V našom príspevku uvádzame výskyt retrospektívne udávanej traumatizácie u reprezentatívnej vzorky dospelých obyvateľov Slovenska (výskum realizovaný v apríli 2019, N = 1018, priemerný vek 46,24 rokov, 48,7% mužov). Poukazujeme na súvislosti včasnej traumatizácie so vzťahovým štýlom správania a so sledovanými zdravotnými ťažkosťami (napr. hypertenzia, obezita, migréna a bolesti hlavy, bolesti chrbta, bolesti v malej panve u žien, astma, kožné ochorenia, alergie, problematické pitie alkoholu, úzkosti, depresie) v dospelosti. Rozsah problematiky traumatizácie v bežnej populácii je výzvou pre utváranie preventívnych programov a terapeutických postupov v klinickej praxi.

Mgr. Jana Ashford: Prejavy traumy u detí a možnosti terapie

Pracuje v ALMA Centre v Bratislave. Je psychologička, psychoterapeutka, pracuje terapeuticky s deťmi, dospelými a rodinami, je členkou Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, je supervízorka pre detských EMDR terapeutov na Slovensku a v Čechách.

Anotácia: Príspevok sa venuje tomu, ako vplýva trauma na deti, ako je možné rozpoznať dôsledky traumy a ako je možné terapeuticky pracovať s traumatizovanými deťmi. Čo považujeme za traumu? Od čoho závisí to, ako sa dieťa s traumou vyrovná? Aké prejavy môžeme pozorovať u traumatizovaného dieťaťa doma či v škole? Ako sa prejavuje disociácia u detí? Ako je možné terapeuticky pomôcť traumatizovaným deťom? Odpovede na tieto otázky skúsime osvetliť aj na kazuistickom príklade.

Mgr. Hanka Vojtová

Je klinická psychologička a psychoterapeutka, pôsobí ako trénerka pre Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, pracuje v Trenčíne.

Anotácia: Prednáška prinesie poznatky o dôsledkoch, ktoré sa prejavujú u dospelých komplexne traumatizovaných v detstve. Komplexná traumatizácia detí - týranie, zanedbávanie, zneužívanie, vyrastanie v dysfunkčnej rodine - má zásadný vplyv na vývin nervovej sústavy a tým na psychické, fyzické i sociálne fungovanie jedinca nielen v detstve, ale aj v dospelosti. Dospelí trpia najrôznejšími psychickými ťažkosťami, prednáška sa zameriava najmä na komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu.

Hostia panelovej diskusie:

Mgr. Jana Ashford - psychologička, psychoterapeutka pracuje v ALMA Centre v Bratislave, ktoré pomocou psychologického poradenstva alebo psychoterapie pomáha deťom aj dospelým prekonať náročnejšie životné obdobia.

Doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. - je docentkou v odbore sociálna psychológia a pôsobí na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Toto pracovisko sa zameriava na zraniteľné skupiny populácie a pani docentka osobne vedie výskum Care4Youth venujúci sa duševnému zdraviu dospievajúcich a mapovaniu systému starostlivosti o dospievajúcich s duševnými problémami.

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - psychiater a psychoterapeut, od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk