Hlavné menu

11.05.2023

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí

Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých 2 balíkov v minulom roku. O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške 100 eur je potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni.
 

Úrady práce sú vďaka tretiemu balíku inflačnej pomoci pripravené v najbližších týždňoch pomôcť približne 50-tisíc ľuďom. V rámci prvého balíka inflačnej pomoci poslali vlani v júni občanom 99 miliónov eur. Do konca februára bolo v rámci druhého balíka pomoci vyplatených ďalších takmer 10 miliónov eur.

Kto môže o inflačnú pomoc požiadať?
Tretí balík inflačnej pomoci je určený pre domácnosti v náročnej finančnej situácií, ktoré nedostali inflačnú dávku v rámci predošlých 2 balíkov inflačnej pomoci v roku 2022. O inflačnú pomoc môže požiadať osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky žijúca v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima. Podmienkou je, že žiadnemu členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenej dávky či 13. dôchodku. Dotácia sa poskytuje na jednu domácnosť jednému jej členovi a to aj v prípade, ak podmienky spĺňa viac členov domácnosti.

Ako požiadať o inflačnú pomoc?
Osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt. Tlačivá žiadostí sú pripravené na úradoch práce, v elektronickej podobe je vzor žiadosti prístupný aj na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

Žiadosť o inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dotácie vo výške 100 eur je možné podať od 01.05.2023 do 31.07.2023. V prípade schválenia žiadosti vyplácajú úrady inflačnú pomoc vždy v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, počas ktorého bola podaná žiadosť o inflačnú pomoc. Prvé dávky tak budú úrady vyplácať v júni.

Koľko je to 1,81-násobok životného minima?
Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti.

Priemerný mesačný príjem vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre vybrané domácnosti je nasledovný:

 • jednotlivec - 424,30 eura (234,42 x 1,81),
 • dve plnoleté osoby - 720,29 eura (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
 • jeden rodič s jedným dieťaťom - 618,02 eura (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
 • dvaja rodičia s jedným dieťaťom - 914,01 eura (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
 • jeden rodič s dvomi deťmi - 811,75 eura (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
 • dvaja rodičia s dvomi deťmi - 1 107,74 eura (234,42+163,53+107,03+107,03 = 612,01 x 1,81),

Za príjem sa okrem zamestnaneckej mzdy či príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, považujú napríklad aj dávky sociálneho poistenia, akými sú dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a podobne. Okrem toho sa do príjmu domácnosti započítava aj prídavok na dieťa, daňový bonus, rodičovský príspevok, výživné, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.

Komu už úrady práce vyplatili inflačnú pomoc?
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2022 poskytovali v rámci 1. a 2. balíka inflačnú pomoc osobe, ktorá:

 • vykonávala osobnú asistenciu,
 • opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,
 • najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
 • sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie do 18.roku veku,
 • bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
 • ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2022 v rámci 1. a 2. balíka inflačnej pomoci jednorazovo zvýšili sumy dávky a príspevku pre poberateľa:

 • opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
 • prídavku na dieťa,
 • náhradného výživného,
 • pomoci v hmotnej núdzi,
 • peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Cieľom inflačnej pomoci je zmierniť následky vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším domácnostiam zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie či stravu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk