Hlavné menu

17.01.2022

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorého cieľom je zabezpečenie ochrany zdravia a života v zariadeniach sociálnych služieb.
 

Na základe vyhodnotenia situácie v dôsledku nedávnej tragickej udalosti v zariadení sociálnych služieb vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 a v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb.

  • Každé zariadenie sociálnych služieb je povinné skontrolovať a v prípade potreby aktualizovať plány požiarnej ochrany v termíne do 1. 2. 2022.
  • V zmysle § 5 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je potrebné vykonať v zariadeniach sociálnych služieb mimoriadny nácvik cvičného požiarneho poplachu a nácvik evakuácie osôb so zameraním na bezpečnosť prijímateľov v termíne do 1. 2. 2022. Fyzický nácvik evakuácie osôb je možné vykonať s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu len s časťou prijímateľov sociálnej služby.
  • Následne je nutné prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
  • Hlásenie o splnení mimoriadneho nácviku cvičného požiarneho poplachu a nácviku evakuácie osôb je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

Link: usmernenie-zss-aktualizacia-planov-po-final-00000003.pdf (mpsvr.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk