Hlavné menu

19.08.2022

Už pol roka pomáhame odídencom z Ukrajiny začleniť sa medzi nás

Od konca februára prekročilo hranice Slovenska viac ako 700-tisíc občanov utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Približne 90-tisíc z nich, dospelých aj detí, na Slovensku našli dočasné útočisko a získali status odídenca. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od začiatku invázie podáva ukrajinským občanom pomocnú ruku, aby sa ľahšie začlenili do našej spoločnosti a preklenuli toto náročné obdobie spojené s neistotou. Či už je to v podobe priznávania sociálnych dávok, pomoci pre maloleté deti či prispôsobením legislatívy pre jednoduchšie zamestnávanie alebo poskytovanie sociálnych služieb. Pre odídencov z Ukrajiny rezort práce naďalej vytvára také prostredie, aby sa dostali k relevantným informáciám, dokázali sa umiestniť na pracovnom trhu a mali prístup k poradenstvu.
 

Ministerstvo práce s príchodom prvých utečencov z Ukrajiny na Slovensko prispôsobilo systém priznávania dávok v hmotnej núdzi všetkým, ktorí u nás našli bezpečné útočisko a získali status odídenca. Pomoc v hmotnej núdzi mohli odídenci získať v rovnakej výške a za rovnakých podmienok ako občania SR. Zároveň pre deti odídencov, ktoré navštevujú materskú školu alebo základnú školu, vznikol nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. dotácia na stravu).

Od mája 2022 zabezpečujú vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku medzinárodné organizácie. Ide konkrétne o Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Slovenský Červený kríž (s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca). Dodnes spolu vyplatili pomoc v podobe dávok pre viac ako 59 -tisíc osôb. UNICEF a IOM zároveň finančne pomáhajú odídencom z Ukrajiny so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Rezort práce im vyšiel v ústrety úpravou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytovať do užívania vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia aj o osoby, ktorým Slovensko poskytuje dočasné útočisko.

Ďalšiu podporu pomoci odídencom pripravil rezort práce možnosťou poskytnutia dotácie humanitárneho fondu na potravinovú pomoc pre jednotlivé organizácie, ktoré im pomáhajú.

Výraznú časť odídencov na Slovensku tvoria práve deti. S dočasným útočiskom je ich u nás dnes takmer 35-tisíc. Rezort práce v záujme podpory zosúladenia rodinného a pracovného života umožnil navýšiť kapacitu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov (tzv. jasle) o 10 %, a to bez potreby zasahovania do prevádzkových podmienok zariadení. Riaditelia jaslí tak nemusia prijímať viac zamestnancov ani navyšovať počty zariadení na osobnú hygienu. Navýšenie kapacít sa pritom týka všetkých detí, nielen detí odídencov.

Ďalšou možnosťou sú detské skupiny, ktorých vznik iniciovalo práve ministerstvo práce. Ide o formu starostlivosti, ktorá sa poskytuje v malom kolektíve detí v domácom prostredí. Starostlivosť v detskej skupine poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v konkrétnej detskej skupine a na konkrétnom mieste. Starostlivosť v detskej skupine môže v čase mimoriadnej situácie poskytovať aj osoba so statusom dočasného útočiska. Táto možnosť pomáha matkám, aby sa jednoduchšie začlenili na trh práce a vytvára tiež možnosť pracovného uplatnenia aj pre osoby, ktoré budú túto starostlivosť o dieťa v detskej skupine poskytovať.

Ministerstvo aj v spolupráci s ústredím práce pripravilo viacero špeciálnych projektov pre utečencov s cieľom pomôcť zvýšiť ich zamestnateľnosť a podať pomocnú ruku pri začlenení sa na otvorený trh práce.

Na základe statusu dočasného útočiska majú odídenci z Ukrajiny rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania SR (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Už dnes si na Slovensku našlo novú prácu vyše 10-tisíc Ukrajincov. Uplatnili sa ako montážni pracovníci (22,71 %), pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve a výrobe (18,68 %), upratovači a pomocníci v gastre (8,38 %) či operátori stacionárnych strojov a zariadení (8,1%). Najviac ich je zamestnaných v okolí Bratislavy a Nitry, nasleduje Galanta a Trenčín, čo reflektuje aj najväčší dopyt na trhu práce.

Nápomocné v tejto oblasti naďalej zostávajú úrady práce, ktoré odídencom poskytujú informačné poradenstvo, oslovujú zamestnávateľov, poskytujú sociálne poradenstvo pre rodiny s maloletými deťmi. Všetko aj v ukrajinskom jazyku.

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa dnes sústreďuje aj na prevenciu vzniku možných krízových situácií v súvislosti s pobytom a koncentráciou odídencov v slovenských mestách a obciach. K dispozícii je intervenčný tím zložený z odborníkov v oblasti psychológie, sociálnej práce, supervízie, špeciálnej pedagogiky a mediácie. V prípade potreby je pripravený pomôcť priamo na mieste.

Všetky informácie k Pomoci odídencom z Ukrajiny sú zverejnené aj na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

Viac informácií o projektoch rezortu práce pre odídencom z Ukrajiny nájdete:

  • Projekt Pomáhame odídencom – Opatrenie 1 (Vzdelávanie): tu
  • Projekt pomáhame odídencom – Opatrenie č. 2 – 4: tu
  • REPAS+: tu a tu
  • KOMPAS+: tu a tu
  • NP Chyť sa svojej šance: tu
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk