Hlavné menu

28.06.2022

V budúcom roku vyplatíme poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna eur viac

Štát od 1. januára 2023 zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR iniciovalo nariadenie vlády SR, prostredníctvom ktorého sa zvýšia finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. Zároveň sa bude prvýkrát valorizovať aj príspevok pre vybrané zariadenia krízovej intervencie. Zvýšenie príspevkov zabezpečí funkčnosť a udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb v týchto zariadeniach, ako aj ich dostupnosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.
 

Rezort práce vyplatí v budúcom roku na tento účel o 10,7 milióna eur viac, pričom v konečnom zúčtovaní pôjde v roku 2023 do týchto zariadení vyše 201 miliónov eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančnú podporu verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych služieb aj napriek tomu, že sociálne služby patria do originálnej pôsobnosti samospráv. V zariadeniach podmienených odkázanosťou ide o jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Tento finančný príspevok posilňuje najnákladnejšiu zložku financovania sociálnych služieb, ktorou sú mzdy a platy zamestnancov a odvody do poisťovní.

Príspevky na poskytovanie sociálnej služby zároveň reflektujú na počet registrovaných miest v danom zariadení a poskytujú sa mesačne na klienta v závislosti od stupňa jeho dkázanosti. Rovnako zohľadňujú, či ide o pobytovú alebo ambulantnú formu poskytovanej sociálnej služby.

V roku 2023 sa prostredníctvom zvýšeného príspevku podporí celkovo 29 820 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou - z toho je 25 242 pobytových miest a 4 578 ambulantných miest v zariadení. Konkrétne ide o zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, t.j. zariadenia podmienené odkázanosťou, ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby v týchto zariadeniach obec alebo obcou zriadená alebo založená právnická osoba alebo neverejný poskytovateľ tejto sociálnej služby v týchto zariadeniach.

„Celkovo štát prispeje v porovnaní s rokom 2020 na mzdy zamestnancov zariadení sociálnych služieb o 34 percent viac. Zatiaľ, čo v roku 2020 to bolo 150 miliónov eur, v budúcom rozpočte počítame s 201 miliónmi eur. V jednotlivých kategóriách sociálnych služieb a stupňov odkázanosti sa zvýšenie tohto príspevku pohybuje od 22 až do 82 percent. Najviac je to v zariadeniach krízovej intervencie, čo sú zariadenia, kde sa staráme o týrané ženy, deti a bezdomovcov. Veríme, že v budúcom roku budeme ďalej pokračovať v ďalšom navyšovaní pomoci štátu smerom k zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia sociálnych služieb)

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa

II. stupeň

129 eur

86 eur

III. stupeň

291 eur

194 eur

IV. stupeň

388 eur

259 eur

V. stupeň

549 eur

366 eur

VI. stupeň

678 eur

452 eur

Medziročné zvýšenie finančného príspevku pre zariadenia sociálnych služieb (rok 2023 oproti roku 2022)

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pobytová sociálna služba/mesiac/miesto

Ambulantná sociálna služba/mesiac/miesto

II. stupeň

+ 4 eurá

+ 3 eurá

III. stupeň

+ 11 eur

+ 7 eur

IV. stupeň

+ 14 eur

+ 10 eur

V. stupeň

+ 19 eur

+ 13 eur

VI. stupeň

+ 24 eur

+ 16 eur

Od roku 2023 sa zvyšuje aj finančný príspevok vybraným zariadeniam krízovej intervencie, t.j. nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania , ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby obec alebo obcou zriadená právnická osoba­, rovnako nocľahárňam neverejných poskytovateľov .

Výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia krízovej intervencie)

Druh zariadenia sociálnych služieb

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok

nocľaháreň

273 eur

3 276 eur

útulok

273 eur

3 276 eur

domov na pol ceste

273 eur

3 276 eur

zariadenie núdzového bývania

273 eur

3 276 eur

Vďaka novonastavenej valorizácii výška poskytovaného finančného príspevku zohľadňuje medziročný vývoj prevádzkových nákladov na poskytovanú sociálnu službu. Aj v tomto prípade ide len o jeden z možných zdrojov spolufinancovania sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie a v nocľahárni. Pre rok 2023 sa počíta s podporou celkovo 1 975 miest v týchto zariadeniach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk