Hlavné menu

17.01.2023

V roku 2022 sme zariadeniam sociálnych služieb prispeli na náklady na energie sumou takmer 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už poslalo na účty zariadení sociálnych služieb a tiež zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam jednorazové dotáciu určenú na pokrytie ich nákladov na energie a s tým spojených ďalších prevádzkových nákladov.
 

Do 31. decembra 2022 tak v rámci dotácie na inflačnú pomoc vyplatilo viac ako 17,7 milióna eur pre celkovo 720 žiadateľov. Rezort práce dotácie vyplácal na základe schválených žiadostí, ktoré zriaďovatelia a poskytovatelia sociálnych služieb zaslali ministerstvu v termíne do 2.decembra 2022. Vyplatenú dotáciu môžu využiť až do konca marca 2023.

Spolu s predchádzajúcou poskytnutou pomocou, dotáciou na energie pre zariadenia sociálnych služieb vyplatenou v júni 2022, ide o balík pomoci v celkovej sume takmer 25 miliónov eur.

Verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb ambulantnou a pobytovou formou (zariadenia podmienené odkázanosťou, služby krízovej intervencie, služby na podporu rodiny s deťmi), rovnako podporné sociálne služby a sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií mohli požiadať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o inflačnú pomoc na kompenzáciu zvyšujúcich sa cien energií do 2.decembra 2022. Pomoc bola určená celkovo pre 58 920 klientov verejných poskytovateľov a 29 291 klientov, o ktorých sa starajú neverejní poskytovatelia.

Jednorazovú finančnú pomoc v podobe dotácie dostalo na svoj účet 720 žiadateľov, resp. zriaďovateľov sociálnej služby, t.j. obce, mestá a VÚC, rovnako neverejní poskytovatelia ako sú neziskové organizácie či občianske združenia.

Ministerstvo práce im na faktúry za energie a zvýšené prevádzkové náklady prispelo dotáciou v celkovej sume 17 742 375 eur .

Výška vyplatenej sumy v jednotlivých zariadeniach odrážala druh a formu poskytovanej sociálnej služby na počet miest v danom zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb.

Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Na ministerstve práce sa nám stále darí rýchlo a účinne doručovať pomoc zariadeniam sociálnych služieb. Všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí požiadali o pomoc s platbami za energie, sme včas pomohli zmierniť ich rastúce náklady na energie a ďalšími nákladmi, aby mohli pokračovať v starostlivosti o klientov.

V lete sme vyplatili takmer 7 miliónov eur, teraz na konci roka je to ďalších takmer 18 miliónov eur. K tomu treba spomenúť aj mimoriadne odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, v tomto roku zvyšovanie ich platov a najnovšie aj stabilizačný príspevok pre vyše 26 tisíc zamestnancov , ktorí v sociálnych službách pracujú. Verím, že zo všetkých týchto hmatateľných opatrení je jasné, akí veľmi dôležití sú pre mňa ľudia starajúci sa o tých, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.

Už v júni 2022 rezort práce pomohol s platbami za faktúry za energie spolu vyše 540 žiadateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. Na ich účet išlo takmer 6,8 milióna eur ako jednorazová dotácia na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022.

Spoločne, v rámci poskytnutej letnej a zimnej pomoci s nárastom cien energií, si peniaze rozdelilo celkom 1261 poskytovateľov sociálnej služby vo všetkých krajoch Slovenska.

DOTÁCIE NA ENERGIE AJ PRE CDR

Ďalšie dotácie na energie ministerstvo práce vyplatilo aj centrám pre deti a rodiny a subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Žiadať mohli do konca novembra 2022. V tomto prípade je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6-tisíc eur na jeden takýto subjekt.

Konkrétne dotácie na energie pre SPODaSK:
https://www.mpsvr.sk/files/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/poskytovanie-dotacii-roku-2022/schvalene-dotacie-2022/tabulka-zverejnenie-20-12-2022-energia.pdf

Zoznam všetkých schválených a vyplatených dotácií pre jednotlivé druhy zariadení je zverejnený na stránke MPSVR SR:


Prezentácia na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk