Hlavné menu

16.02.2023

Valorizácia životného minima sa premietne do vyšších dávok a príspevkov

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 z.Z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov. Zavádza tiež opätovné plošné dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. dotáciu na stravu.
 

Novela zákona upravuje valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Po novom tak sumy životného minima budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebujú vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.

Úpravou valorizačného mechanizmu podľa najnovšej prognózy ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima upravia na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s predpokladanou úrovňou 12,7%. V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 o takmer 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eur. Nárast sa tak premietne do všetkých dávok a príspevkov, ktoré sa viažu na životné minimum.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak: Na základe poslednej makroekonomickej prognózy narastie životné minimum a zvýšia sa tiež všetky príspevky, ktoré sa podľa neho vypočítavajú, a to o takmer 13 percent namiesto pôvodných 9,5 percenta. Najviac ich bude od 1. januára budúceho roka."

Od životného minima sa odvíjajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok sa oproti roku 2023, kedy jeho výška predstavuje 412,60 eur zvýši o 52,40 eur, čo predstavuje sumu celkom 465 eur.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi opätovne zavádza plošné poskytovanie dotácie na stravu. Od 1. mája 2023 po splnení stanovených podmienok bude dotácia na stravu poskytnutá všetkým deťom v poslednom ročníku materských škôl a všetkým žiakom základných škôl.

Rovnako ustanovuje, že tehotenské sa nepovažuje za príjem na účely zákona o životnom minime (z. č. 601/2003 Z. z.). Takisto vylučuje osobitný príspevok zo systému pomoci v hmotnej núdzi zároveň s rozšírením možností poskytovania príspevku v rámci aktívnej politiky trhu práce.

Novela viacerými opatreniami pomôže zvýšiť príjem domácností v hmotnej núdzi a bude tak mať pozitívny vplyv na ich hospodárenie. Celkový počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi v januári 2023 predstavoval 66 146, z nich je 8 797 odídencov z Ukrajiny.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi nadobudne účinnosť 1. apríla 2023, po schválení prezidentkou SR.

Príklady valorizácie súm životného minima a niektorých dávok

a príspevkov v pôsobnosti MPSVR SR koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností = 1,127 (t. j. nárast o 12,7%)

2023

zmena

Zvýšenie

Životné minimum

od 1.7.2023

od 1.1.2024

a) prvá plnoletá fyzická osoba

234,42 €

264,20 €

29,78 €

b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba

163,53 €

184,30 €

20,77 €

c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa

107,03 €

120,63 €

13,60 €

Rodičovský príspevok

301,00 €

339,20 €

38,20 €

Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské)

412,60 €

465,00 €

52,40 €

Príspevky náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zániku

1 091,80 €

1 230,50 €

138,70 €

Opakovaný príspevok dieťaťu

do 10 rokov veku

214,10 €

241,30 €

27,20 €

nad 10 rokov veku do 15 rokov veku

246,20 €

277,50 €

31,30 €

nad 15 rokov veku

267,60 €

301,60 €

34,00 €

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

208,80 €

235,30 €

26,50 €

Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

0,00 €

starajúcemu sa o 2 súrodencov

104,40 €

117,70 €

13,30 €

starajúcemu sa o 3 súrodencov

208,80 €

235,30 €

26,50 €

starajúcemu sa o 4 súrodencov

313,10 €

352,90 €

39,80 €

starajúcemu sa o 5 súrodencov

417,50 €

470,50 €

53,00 €

starajúcemu sa o 6 súrodencov

521,80 €

588,10 €

66,30 €

starajúcemu sa o 7+ súrodencov

626,20 €

705,70 €

79,50 €

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

256,90 €

289,60 €

32,70 €

Pomoc v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2

jednotlivec bez detí

74,00 €

83,40 €

9,40 €

jednotlivec s dieťaťom 1 až 4

140,70 €

158,60 €

17,90 €

jednotlivec s dieťaťom 5 a viac

205,50 €

231,60 €

26,10 €

dvojica bez detí

128,60 €

144,90 €

16,30 €

dvojica s dieťaťom 1 až 4

192,40 €

216,80 €

24,40 €

dvojica s dieťaťom 5 a viac

259,40 €

292,30 €

32,90 €

Ochranný príspevok § 11 ods. 2

75,70 €

85,30 €

9,60 €

Aktivačný príspevok § 12

75,70 €

85,30 €

9,60 €

Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13

20,70 €

23,30 €

2,60 €

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2

jedna osoba

63,90 €

72,00 €

8,10 €

dve a viac osôb

101,90 €

114,80 €

12,90 €

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk