Hlavné menu

21.06.2023

Viac ako 77-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

Od júla 2023 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023 t.j. 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvyšuje zo sumy 5,20 eura na 5,52 eur t.j. o 0,32 eura viac.
Zároveň, od 1. júla 2023 sa prvý krát nebude krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.
 

Zvýšené príspevky ich poberatelia pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. V tomto roku pôjde z kapitoly rezortu práce na tento účel viac ako 15,7 miliónov eur.

„Plníme ďalší záväzok, ktorým sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády. Po mimoriadnom navýšení finančných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb, týmto ďalším krokom chceme výrazne zlepšiť podmienky pre osoby, ktoré sa starajú o svojich blízkych. V tomto roku zvyšujeme nielen opatrovateľský príspevok, ale po prvý krát nebude tento príspevok krátený, ak sa senior stará o iného, zdravotne znevýhodneného člena domácnosti, a ten je na niekoľko hodín počas dňa umiestnený do ambulantnej formy sociálnej služby. Rovnako zdôrazním, že pri dôchodcoch - opatrovateľoch platí, že sa neberie do úvahy príjem osoby s ŤZP, aby ani po valorizácii nestratili nárok na opatrovateľský príspevok.

Verím, že táto zmena pomôže seniorom, aby čo najdlhšie zostali spolu, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí a zároveň im zaručíme postupné dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku s opatrovateľmi v produktívnom veku,“ uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne, vždy k 1. júlu, prichádza s návrhom na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Zámerom je zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Rovnako, ako súčasť programového vyhlásenia sa vláda rozhodla o navýšení financií na rok 2023 z dôvodu rastúcej inflácie, a tým zvyšujúcich sa životných nákladov.

Podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008 Z. z.). Jeho výška je odstupňovaná v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá/nepoberá niektorú z dôchodkových dávok a tiež od počtu opatrovaných osôb s ŤZP.

Od 1. júla 2023 sa opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, príspevok zvyšuje o 43,35 eur (z pôvodných 525, 65 eur) a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok t. j. 569 eur mesačne . Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 57,65 eur t. j. 756,80 eur mesačne (z pôvodných 699,15 eur). Tu sa zohľadňuje fakt, že pre poberateľov v produktívnom veku je tento príspevok spravidla ich jediným príjmom.

Ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok vo výške najmenej 75% peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v produktívnom veku , v závislosti od počtu opatrovaných osôb. To znamená 426,75 eur mesačne (zo súčasných 262,85 eur) pri opatrovaní jednej osoby. Ak opatruje dve a viac osôb, príspevok je vo výške 567,60 eur mesačne (zo súčasných 349,60 eur).

Tento príspevok sa zároveň nebude krátiť ani v prípade, ak je opatrovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby.

Ešte v tomto roku sa zvýšenie mesačných výšok peňažného príspevku na opatrovanie pozitívne prejaví celkom u 65 202 jeho poberateľov. Z toho v produktívnom veku je spolu 41 383 a tých, ktorým je spolu s príspevkom na opatrovanie vyplácaná aj dôchodková dávka, je celkovo 23 819.

Zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na 5,52 eur (z pôvodných 5,20 eur) predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu o cca 45 eur mesačne. Dotkne sa to mesačne v priemere vyše 12-tisíc osôb s ŤZP a pozitívne sa to prejaví na odmene približne 16 700 osobných asistentov, ktorí sú platení z tohto peňažného príspevku.

Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a poberateľov príspevku na osobnú asistenciu je spolu 77 652.

Celý návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28462/1

Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľa v produktívnom veku ak opatruje:

Výška

do 30.6.2023

Navrhovaná výška

od 1.7.2023

v

v

nárast v €

- jednu FO s ŤZP*

525,65

569,00

+ 43,35

- dve a viac FO s ŤZP

699,15

756,80

+ 57,65

Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľa , ktorému je vyplácaná dôchodková dávka ak opatruje :

Výška príspevku do 30.6.2023

Výška príspevku

Od 1.7.2023 (novela)

Navrhovaná výška

od 1.7. 2023 (valorizácia)

Nárast od 1.7.2023

z titulu valorizácie

v

v

v

v €

- jednu FO s ŤZP*

262,85

394,25

426,75

+ 32,50

- dve a viac FO s ŤZP

349,60

524,40

567,60

+ 43,20

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je o. i. podporiť nielen sociálne začlenenie osoby s ŤZP , ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín potrebných na ich vykonanie.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

2023

Priemerný mesačný počet poberateľov

12 450

Príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom (napr. manželom, manželkou, rodičom, náhradným rodičom, súrodencom, nevestou, zaťom, alebo aj švagrom, švagrinou či neterou, alebo synovcom), alebo s ňou býva.

Celkový priemerný mesačný počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie

2023

Poberatelia v produktívnom veku

41 383

Poberatelia, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka

23 819

SPOLU

65 202

Podrobnosti k poskytovaným príspevkom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zverejnené na stránke ministerstva práce: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk