Hlavné menu

14.12.2022

Vládou schválené materiály rezortu práce umožnia zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska

Vláda SR dnes, 14. decembra, schválila dva dôležité materiály z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavitelia vlády schválili stanovy Aliancie sektorových rád, čím vytvorili právny základ pre založenie tejto organizácie. Aktualizáciou nariadenia pre udeľovanie národných víz vysokokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožnili pokračovanie vízového režimu aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
 

Aliancia sektorových rád

Aliancia sektorových rád bude zriadená ako záujmové združenie právnických osôb. Stanovy vymedzujú spôsob fungovania Aliancie, vnútornú štruktúru orgánov, nadobudnutie členstva a jeho zániku, vrátane povinností členov a tiež nakladanie s majetkom v prípade zániku Aliancie. Ministerstvo práce zriaďuje Alianciu na základe novelizácie zákona o službách zamestnanosti. V spolupráci s ministerstvom školstva založia Alianciu do konca januára 2023. Okrem týchto rezortov budú členmi Aliancie aj sociálni partneri (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Spoločné odbory Slovenska).

Hlavným poslaním Aliancie bude monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania. Na vývojové trendy pracovného trhu by mali následne reagovať školy a vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov. Tým sa zabezpečí, aby mladšie generácie študovali to, čo vyžaduje aktuálny a budúci trh. Práve prostredníctvom tohto partnerstva môže Slovensko dosiahnuť udržateľnú ekonomickú konkurencieschopnosť a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Národné vízum pre vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín

Vzhľadom na časovú platnosť pôvodného naradenia pre rok 2022 bolo nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu režimu udeľovania národných víz aj na nasledujúci kalendárny rok. Pre rok 2023 ostáva zachovaný počet možných udelených národných víz, a to súhrne najviac 3 000.

Zároveň sa budú aktualizovať aj prílohy nariadenia, teda zoznam popredných svetových vysokých škôl a zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR. Určenie 500 najlepších univerzít vychádza z uznávaných rebríčkov the Times Higher Education (THE), the Academic Ranking of World Universities (ARWU, tzv. šanghajsky rebríček) a Quacquarelli Symonds (QS). Do relevantných zamestnaní pre účel udelenia národných víz boli zaradené vysokokvalifikované profesie v IT sektore, zdravotníctve, manažmente a v oblasti vedy a výskumu. Do zoznamu boli zaradené profesie, v ktorých priemerná mzda dosahovala v uplynulom roku aspoň 1,2-násobok celonárodnej priemernej mzdy.

Regulovaná mobilita cudzincov za prácou v Slovenskej republike bude kompenzovať nedostatok vysokokvalifikovanej pracovnej sily na trhu. Udeľovanie národných víz osobám z tretích krajín pokryje pretrvávajúci dopyt po vysokokvalifikovaných špecialistoch. Prílev odbornej pracovnej sily tak prispeje k rozvoju slovenského hospodárstva. Lákanie talentov zo zahraničia je aj súčasťou komponentu 10 z Plánu obnovy a odolnosti SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk