Hlavné menu

24.08.2022

Vyššia hodnota úspor a stabilita II. piliera vďaka novele ministerstva práce

Uprednostnenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie prináša novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Návrh zákona, ktorý dnes 24. augusta schválila vláda, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Kumulatívne obe opatrenia môžu navýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Slovenská republika tak plní záväzok vyplývajúci z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
 

Návrhom zákona o starobnom dôchodkovom sporení sleduje ministerstvo práce zvýšenie efektívnosti II. piliera z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku pre sporiteľa. O zlepšenie alokácie úspor sporiteľov v II. pilieri sa postará predvolená investičná stratégia . V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch sporenia najmenej o 50 %. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov). Predvolená investičná stratégia sa prispôsobuje veku sporiteľa, bez nutnosti aktívnej zmeny pomeru sporenia v dôchodkových fondoch zo strany sporiteľa. Sporiteľ bude mať možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť.

Ďalším opatrením, výrazne zvýšujúce dôchodok z II. piliera je zmena vo výške a štruktúre odplát , ktorá najmä v dôsledku vypustenia odplaty za zhodnotenie zvýši nasporenú sumu sporiteľa o najmenej 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát. Navrhnutá zmena odplát rieši aj najväčší problém súčasnej poplatkovej štruktúry v II. pilieri a to účtovanie odplaty za zhodnotenie aj v pasívnych fondoch, čo je zo strany väčšiny odbornej verejnosti neakceptovateľné.

Kumulatívne obe opatrenia môžu navýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %.

Takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z II. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. Úprava výplatnej fázy zamedzí jednorazovým výberom dôchodkových úspor . Predlženie starobného dôchodkového sporenia až do začatia poberania doživotného starobného dôchodku bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor. Keďže majetok sporiteľa bude počas obdobia vyplácania programového výberu naďalej investovaný, zvýši sa objem majetku na zakúpenie doživotného starobného dôchodku.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (z. č. 43/2004 Z. z.), ktorý dnes 24. augusta schválila vláda, vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a vybraných záväzkov vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024. Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení ešte čaká hlasovanie v parlamente.

Kompletné znenie novely zákona nájdete na Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk