Hlavné menu

11.06.2021

Výzva na zasielanie nominácií na Ocenenie ministra práce za Sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).

Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2020, je potrebné podať do 30. júna 2021. Vyplnenú prihlášku (viď príloha) môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie elektronicky na e-mailovú adresu okv@employment.gov.sk alebo poštou na adresu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a adresnosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností , bola nápomocná.

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce, sociálnych vecí a rodiny ocenenia aj zamestnancom centier pre deti a rodiny, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov centier pre deti a rodiny a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výzva na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám

Prihláška na udelenie Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk