Hlavné menu

26.05.2022

Vznikol nový poradný orgán vlády zodpovedný za rodinnú politiku

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rezortu práce na vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Cieľom je vytvoriť funkčný poradný orgán vlády, ktorý by pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky spájal štátne orgány, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské a mimovládne organizácie. Rodina je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja a plní svoje programové vyhlásenie.
 

„Dôležitosť rodinnej politiky na Slovensku podčiarkuje vznik Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj. Som rád, že vláda podporila ochranu rodín, ale aj staršej generácie vytvorením tohto poradného orgánu. Pomoc, tých najohrozenejších skupín obyvateľstva je mojou ministerskou prioritou od nástupu do mojej funkcie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dlhodobo nízka pôrodnosť a rýchle starnutie obyvateľstva spôsobujú našej spoločnosti vážne problémy. Sú to hlavné demografické výzvy najbližších desaťročí. Budú mať zásadné následky pre sociálny a zdravotný systém, vzdelávanie, či dostupnosť bývania. Trh práce bude musieť reagovať na zvyšovanie zaťaženia obyvateľstva v produktívnom veku. Naopak, pozitívne ovplyvniť nepriaznivý demografický vývoj môže podpora mladých ľudí, rodín a návratová migrácia. Riešenie týchto problémov je celospoločenská výzva, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a osobitnú pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti. Navrhnuté riešenia by mali byť komplexné, variabilné, dlhodobo stabilné a zároveň by mali osloviť široký okruh obyvateľstva a rodín.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto navrhlo vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Vzniká dnešným dňom schválením materiálu a štatútu vládou, bez dopadu na štátny rozpočet. Jej úlohou je pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike. K tvorbe nového poradného orgánu sa vláda zaviazala už vo svojom Programovom vyhlásení pre roky 2021-2024. Štatút Rady vypracovala Sekcia rodinnej politiky rezortu práce v spolupráci s odborníkmi. Rada bude, v súlade s odporúčaniami expertnej skupiny OSN, prierezovým odborným poradným a koordinačným orgánom Vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory rodiny a podpory demografického vývoja. Bude pôsobiť v oblastiach, ktoré najviac ovplyvňujú rodinu a demografický vývoj. Ide najmä o hmotnú a nehmotnú podporu rodín a starostlivosti o deti, ale aj oblasti bývania, ochrany zdravia, vzdelávania, výskumu a inovácií, či práce. Predsedom Rady vlády SR pre rodinu a demografický bude podľa štatútu minister práce, sociálnych vecí a zasadať bude minimálne dvakrát do roka.

Kým v roku 2011 pripadlo na 100 detí do 14 rokov necelých 83 seniorov, podľa analytikov v roku 2060 pripadne na rovnaký počet detí asi 220 seniorov. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa tak počet seniorov vo veku 65 zvýši o viac ako milión osôb. To znamená, že v roku 2060 bude mať každý tretí obyvateľ Slovenska najmenej 65 rokov. Naša krajina sa tak stane nie len jednou z najstarších v Európskej únii, ale zaradí sa medzi najstaršie krajiny na svete. To bude zásadne vplývať na spoločnosť a fungovanie rodín. Štátna politika musí mať preto pripravené adekvátne nástroje na riešenie situácie, na prípadné promptné zmeny v systéme (špecificky v oblasti rodinnej politiky). Prijímanie opatrení zameraných na dopady reprodukčného správania nie je možné robiť na poslednú chvíľu.

Model rodinnej politiky na Slovensku si vyžaduje prestavbu a vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj je predpokladom nachádzania komplexných riešení. Rodinná politika má pre štát existenčný význam a vyžaduje si našu pozornosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk