Hlavné menu

18.03.2022

Zabezpečujeme starostlivosť o ľudí z Ukrajiny odkázaných na sociálnu službu

Osoby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko so zdravotným hendikepom alebo sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, dostanú prvé sociálne poradenstvo a pomoc už po prekročení hranice.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo usmernenie pre vyššie územné celky (VÚC), mestá, obce aj poskytovateľov sociálnych služieb, ako postupovať s cieľom zabezpečiť čo najskoršiu starostlivosť pre všetkých, ktorí sú na ňu zdravotne odkázaní.
 

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny prišlo doteraz na Slovensko vyše 220 tisíc osôb. Medzi nimi aj ťažko zdravotne postihnutí či odkázaní na nevyhnutnú pomoc druhých.

Podľa usmernenia MPSVR SR, konkrétna obec, mesto alebo VÚC určí kompetentného sociálneho pracovníka, ktorý bude k dispozícii pre veľkokapacitné spádové registračné centrá. Osobám, ktoré budú identifikované, že potrebujú alebo sú odkázané na sociálnu službu, automaticky poskytne základné sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník pritom úzko spolupracuje s Intervenčným tímom MZ SR, regionálnymi koordinátormi Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

„Situácia je náročná, práve preto sme jasne stanovili celý rad krokov, ako postupovať, aby boli opatrenia už na hranici efektívne a ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, sme ju poskytli v čo možno najkratšom čase. Nevyhnutná je najmä spolupráca jednotlivých úradov v mestách a obciach, ktoré najlepšie poznajú svoje aktuálne možnosti, “ spresnil Ján Hudák, riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na MPSVR SR.

Každý samosprávny kraj musí mať prehľad o ubytovacích kapacitách a voľných miestach určených na poskytovanie sociálnej služby v rámci svojej územnej pôsobnosti. Kompetentní sú povinní ich zoznam každý týždeň aktualizovať, aby bolo možné koordinovať kapacity ubytovania u jednotlivých poskytovateľov v rámci daného kraja či mesta.

„Pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom dokážeme nájsť odbornú pomoc. Rovnako sme pripravení v prípade nárastu veľkého počtu takýchto osôb u nás prijať do našich zariadení aj odborný personál z Ukrajiny, ktorý bude pokračovať v starostlivosti o týchto klientov aj na Slovensku,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V zmysle zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z.z.) môže byť prijímateľom sociálnej služby aj cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytla doplnková ochrana či dočasné útočisko podľa zákona o azyle a spĺňa podmienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby. Znamená to, že ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom a spĺňajú podmienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby (napr. odkázanosť, ohrozenie zdravia, nezabezpečené základné životné potreby apod.), majú na ňu na Slovensku nárok. Ich postavenie je pritom rovnaké ako u iných prijímateľov sociálnych služieb, či už so štátnym občianstvom SR, resp. občanov s registrovaným pobytom na území SR alebo iného členského štátu EÚ. Zároveň, rovnako sa na nich vzťahujú aj výška a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky financovania poskytovanej sociálnej služby z verejných zdrojov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona Lex Ukrajina, ktoré prijala vláda, pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou sa, okrem iného, rozšíri okruh prijímateľov v súvislosti so situáciou na Ukrajine aj o žiadateľov o udelenie azylu alebo dočasného útočiska, zjednodušia sa podmienky posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v prípade týchto osôb a súčasne sa upravia ďalšie podmienky v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb osobám prichádzajúcich z Ukrajiny.

Podrobnosti k Usmerneniu pre poskytovateľov sociálnej služby je zverejnené na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny : poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf (gov.sk)

Ďalšie informácie: Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk