Hlavné menu

28.07.2021

Zamestnancom sociálnych služieb opäť vyplatíme mimoriadne odmeny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Prostredníctvom zámeru národného projektu je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur. Vyplácať sa budú formou refundácie, pričom nárok na prilepšenie k mzde má spolu 46 463 ľudí. Rezort práce chce aj týmto krokom podporiť stabilizáciu a udržanie stoviek pracovných miest v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
 

Zabezpečenie každodenného chodu v zariadeniach sociálnych služieb, práca nad rámec bežných povinností, priamy kontakt s najohrozenejšími skupinami obyvateľov, práca v extrémnych alebo rýchlo meniacich sa podmienkach, tiež odborná pomoc pre klientov či už v teréne alebo na úradoch práce. To je len časť povinností, ktoré museli zvládnuť zamestnanci v prvej línii v dôsledku mimoriadnej situácie počas posledných mesiacov. Ministerstvo práce oceňuje tento mimoriadny výkon a zodpovednosť, akými zamestnanci v ZSS a CDR pristupovali k svojim klientom.

„Od začiatku pandémie sme pomohli zariadeniam sociálnych služieb sumou 136 miliónov eur. Už počas prvej vlny pandémie sme si možno viac ako inokedy uvedomili, že každodenná práca s klientmi v zariadeniach aj v teréne je mimoriadne náročná a vyžaduje si maximálne nasadenie takpovediac „celého človeka“. Finančnú odmenu preto považujem za zaslúženú a spravodlivú. Nárok na ňu má každý zamestnanec bez ohľadu na jeho pracovné zaradenie, ktorý v období od 1. októbra 2020 do 14. mája 2021 pracoval v sociálnych službách,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vyplatenie mimoriadnej finančnej odmeny bude formou refundácie. Žiadať ju môže zamestnávateľ, ktorý v období od 01.07.2021 do 30.11.2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Každý zamestnanec si môže prilepšiť k mzde až 500 eur (v hrubom), pri nižšom, resp. polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 250 eur (v hrubom).

Odmeny sú určené pre zamestnancov v sociálnych službách, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a pod. Rovnako budú odmenení aj pracovníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

„Mnohí z nich pracovali nepretržite niekoľko mesiacov, izolovaní od svojich rodín, aby sa s plnou zodpovednosťou postarali o svojich klientov. Je nevyhnutné si to nielen zapamätať, ale aj prejaviť im úctu a uznanie za ich obrovské úsilie počas tejto mimoriadnej situácie. Finančným prilepšením im chceme poďakovať za ich nasadenie, ale zároveň motivovať ich k ďalšej práci, ktorá je nezastupiteľná,“ doplnila Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti od 1. septembra 2021 do konca tohto roka, t. j. do 31.12.2021. Vyplácať ich budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý o refundáciu na mimoriadnu odmenu žiada, musí byť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. V čase podania žiadosti nesmie byť vymazaný z registra. Register je dostupný na webovom sídle:

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/

Doterajšia pomoc pre ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo od vypuknutia pandémie veľa systémových i operatívnych aktivít, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú v boji s koronavírusom.

Sumou 15,8 milióna EUR sme v jeseni 2020 podporili viac ako 1 900 nových pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb, čím sme pomohli poskytovateľom sociálnych služieb pri získavaní pracovníkov.

Zriadili sme intervenčné tímy metodikov a psychológov. Metodici nastavujú vhodné protipandemické opatrenia priamo v covidových zariadeniach s cieľom dostať ochorenie pod kontrolu, psychológovia zasa pracujú s klientmi a zamestnancami.

Klientom v zariadeniach sociálnych služieb bojujúcim s ochorením COVID-19 pomáha zlepšiť zdravotný stav 200 ks kyslíkových prístrojov. Tí s horším priebehom tak nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale zostávajú sa liečiť v prostredí, ktoré im je známe a cítia sa v ňom dobre.

Zaviedli sme covidový semafor pre zariadeniach, preplácame vitamín D3 dodávame testy pre pravidelné testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi. Vyplatili sme odmeny zamestnancov v prvej línii za vynikajúce zvládnutie prvej vlny pandémie.

MPSVR SR prijalo aj opatrenia, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Ministerstvo ich považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort preplatí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk