Hlavné menu

28.04.2022

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny poskytneme dotáciu na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, ktoré to najviac potrebujú, a subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 miliónov eur.
 

Na základe nariadenia Vlády SR bude pomoc vyplatená jednorazovo v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Smerovať bude pobytovým a ambulantným zariadeniam sociálnych služieb a neštátnym centrám pre deti a rodiny, ktoré rovnako poskytujú služby ambulantnou a pobytovou formou. Ministerstvo práce pri nastavení výšky dotácie a jej adresnosti vychádzalo z prieskumu o náraste nákladov na energie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.

Dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška je určená na základe druhu a formy poskytovane služby (t.j. pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 EUR pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež, že obsadenosť miest je minimálne 50 percent.

Pre akreditované centrá pre deti a rodiny a ďalšie akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou/terénnou formou je dotácia stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6-tisíc eur na jeden takýto subjekt.

„Tak, ako sme pred pár týždňami prisľúbili, prichádzame s dotáciou na energie pre zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodiny. V mojom rezorte je pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľom na prvom mieste. Z ariadeniam, ktoré to najviac potrebujú, vyplatíme dotáciu , ktorá im pomôže vykryť časť nákladov na energie. Po schválení jednotlivých žiadostí tak urobíme v čo najkratšom možnom čase, aby mali potrebné zdroje k dispozícii čo najskôr,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

O dotáciu možno žiadať písomne. V prípade zariadení sociálnych služieb musí byť žiadosť doručená na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31. mája 2022. Pre centrá pre deti a rodiny a s tým spojené subjekty je termín podania žiadosti o dotáciu spolu s dokladmi, ktoré preukazujú zvýšené náklady na energie, do 30. novembra 2022.

Vzor žiadosti o dotáciu aj s ďalšími podmienkami zverejní ministerstvo práce do 6. mája 2022 na svojom webovom sídle.

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 možno jednorazovo poskytnúť na:

 1. čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v sume

  Suma dotácie

  Pobytová forma

  Ambulantná forma

  zariadenie podporovaného bývania

  145 €

  130 €

  zariadenie pre seniorov

  145 €

  130 €

  zariadenie opatrovateľskej služby

  145 €

  130 €

  rehabilitačné stredisko

  145 €

  130 €

  domov sociálnych služieb

  145 €

  130 €

  špecializované zariadenie

  145 €

  130 €

  denný stacionár

  -

  130 €

  nízkoprahové denné centrum

  -

  70 €

  integračné centrum

  -

  70 €

  komunitné centrum

  -

  70 €

  nocľaháreň

  75 €

  -

  útulok

  75 €

  70 €

  domov na polceste

  75 €

  -

  zariadenie núdzového bývania

  75 €

  70 €

  nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu ambulantnou formou v zariadení

  -

  70 €

  zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

  75 €

  -

  zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

  -

  90 €

 2. úhradu preukázaných zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  1. - ambulantnou formou maximálne v sume 6 000 EUR,
  2. - pobytovou formou v centre pre deti a rodiny.

Všetky podrobnosti k nariadeniu vlády SR nájdete na: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk