Hlavné menu

25.05.2022

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám krízovej intervencie finančne prilepšíme

Od januára budúceho roka si finančne prilepšia zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú a ambulantnú formu sociálnej služby pre odkázané skupiny obyvateľov. Navyše po prvýkrát sa bude valorizovať systémovým nastavením aj finančný príspevok pre zariadenia krízovej intervencie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023. Na tento účel by malo ísť dodatočných 10,7 milióna eur.
 

„Nocľahárne, útulky, domovy na pol ceste a zariadenia núdzového bývania dostanú po prvýkrát príspevok na klienta zvýšený o 23 eur podľa nárastu minimálnej mzdy. Pravidelné a trvalé zvyšovanie príspevku pre zariadenia krízovej intervencie sa nám podarilo uzákoniť začiatkom minulého roka. Tento príspevok sme skokovo zvýšili počas pandémie o viac ako 60% po tom, čo sa jeho výška posledných 10 rokov nemenila. Vďaka zvýšeným príspevkom pomáhame všetkým zariadeniam s nákladmi na platy ich pracovníkov a zabezpečením starostlivosti o ľudí. Ďakujem im všetkým za prácu a odhodlanie v pomoci ľuďom, ktorí sú na nich odkázaní,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančnú podporu verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych služieb aj napriek tomu, že sociálne služby patria do originálnej pôsobnosti samospráv.

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne na klienta. Jeho výška je odstupňovaná podľa štruktúry klientov, stupňa ich odkázanosti a tiež počtu miest v danom zariadení. Rovnako zohľadňuje, či ide o pobytovú alebo ambulantnú formu poskytovanej sociálnej služby. Slúži predovšetkým na spolufinancovanie nákladov na mzdy zamestnancov a odvody platené zamestnávateľom.

Dnes navrhovaná výška finančného príspevku na rok 2023 pre zariadenia podmienené odkázanosťou predstavuje takmer 25 percentný nárast v porovnaní s rokom 2020.

Nariadenie na rok 2023 zároveň zvyšuje príspevky aj pre vybrané zariadenia krízovej intervencie, a to nocľahárne, útulky, domovy na polceste a zariadenia núdzového bývania, ktorých poskytovateľom sociálnej služby je obec alebo právnická osoba zriadená/ založená obcou a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v nocľahárni.

Ide pritom o ďalšie navýšenie financií pre tento druh sociálnej služby. Vplyvom pandémie sa najskôr od apríla 2020 príspevok na poskytované miesto v nocľahárni zvýšil z pôvodných 120 na 150 eur. Od 1. 4. 2021 sa opäť zvýšil, a to na 250 eur mesačne na klienta. Podľa návrhu by tieto zariadenia v roku 2023 na poskytované miesto za mesiac získali 273 eur. N a každé obsadené miesto tak dostanú ročne 3 276 eur. Za posledné dva roky tak ide o takmer dvojnásobné zvýšenie poskytovaných financií.

Navrhovaná výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia sociálnych služieb) :

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa

II. stupeň

129 eur

86 eur

III. stupeň

291 eur

194 eur

IV. stupeň

388 eur

259 eur

V. stupeň

549 eur

366 eur

VI. stupeň

678 eur

452 eur

Návrh medziročného zvýšenia finančného príspevku pre zariadenia sociálnych služieb (rok 2023 oproti roku 2022)

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pobytová sociálna služba/mesiac/miesto

Ambulantná sociálna služba/mesiac/miesto

II. stupeň

+ 4 eurá

+ 3 eurá

III. stupeň

+ 11 eur

+ 7 eur

IV. stupeň

+ 14 eur

+ 10 eur

V. stupeň

+ 19 eur

+ 13 eur

VI. stupeň

+ 24 eur

+ 16 eur

Navrhovaná výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia krízovej intervencie)

Druh zariadenia sociálnych služieb

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok

nocľaháreň

273 eur

3 276 eur

útulok

273 eur

3 276 eur

domov na pol ceste

273 eur

3 276 eur

zariadenie núdzového bývania

273 eur

3 276 eur

LINK na návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/291

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk