Hlavné menu

21.06.2022

Zariadeniam sociálnych služieb sme už vyplatili 6,5 mil. eur na faktúry za energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto dňoch zasiela na účty zariadení sociálnych služieb a zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam dotácie, ktoré slúžia na úhradu energií. Dodnes tak na základe viac ako 500 schválených žiadostí vyplatilo už takmer 6,5 milióna eur. Ďalšie peniaze prichádzajú k poskytovateľom sociálnych služieb postupne každým dňom. Rezort práce prispeje balíkom celkom vo výške 9,4 milióna EUR ako jednorazovú pomoc pri náraste cien energií pre zariadenia sociálnych služieb aj centrá pre deti a rodiny.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny posiela peniaze na základe schválených žiadostí, ktoré poskytovatelia zaslali ministerstvu v termíne do 31. mája 2022.

„Tak, ako sme pred pár týždňami sľúbili, dnes už postupne vyplácame dotácie na energie pre zariadenia sociálnych služieb a tiež detské jasle. Spracovali a schválili sme spolu 506 žiadostí od poskytovateľov, čo znamená, že peniaze už dostali na účet alebo sú dnes na ceste, aby mali potrebné zdroje k dispozícii čo najskôr a mohli si zaplatiť faktúry. Poslali sme im celkom sumu 6 a pol milióna eur. Ďalších 35 žiadostí v požadovanej sume vyše 365-tisíc eur ešte kontrolujeme, či zariadenia spĺňajú požadované povinnosti a doručené žiadosti obsahujú všetky potrebné náležitosti a doklady. Všetky žiadosti budú spracované do konca júna. V záverečnom účte to znamená v tejto fáze viac ako 6,8 milióna eur pre 541 poskytovateľov. Verím, že takto pomôžeme aspoň čiastočne zmierniť prevádzkové náklady zariadení, aby nebola ohrozená starostlivosť a kvalita poskytovaných služieb v týchto zariadeniach,“ spresnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rezort práce vypláca jednorazovú dotáciu na základe nariadenia vlády SR č. 143/2022 Z.z na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022. Znamená to, že dotácia je určená na miesto v zariadení zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška sa stanovuje na základe druhu a formy poskytovanej sociálnej služby (t.j. pobytová, ambulantná). Najvyššia suma na jedno miesto je 145 eur pre pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou. Podmienkou je, že sa služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022 a tiež, že obsadenosť miest v zariadení je minimálne 50 percent.

V zmysle nariadenia môže rezort práce vyplatiť iba sumu prislúchajúcu druhu a forme sociálnej služby na počet miest v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných v registri.

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 možno jednorazovo poskytnúť na:

Čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v sume.

Suma dotácie

Pobytová forma

Ambulantná forma

zariadenie podporovaného bývania

145 €

130 €

zariadenie pre seniorov

145 €

130 €

zariadenie opatrovateľskej služby

145 €

130 €

rehabilitačné stredisko

145 €

130 €

domov sociálnych služieb

145 €

130 €

špecializované zariadenie

145 €

130 €

denný stacionár

-

130 €

nízkoprahové denné centrum

-

70 €

integračné centrum

-

70 €

komunitné centrum

-

70 €

nocľaháreň

75 €

-

útulok

75 €

70 €

domov na polceste

75 €

-

zariadenie núdzového bývania

75 €

70 €

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu ambulantnou formou v zariadení

-

70 €

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

75 €

-

zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

-

90 €

Takmer 3 milióny eur z doteraz poskytnutej jednorazovej dotácie smeruje vyšším územným celkom ako zriaďovateľom sociálnej služby, t.j. zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvyššia suma bola vyplatená Žilinskému samosprávnemu kraju, t.j. viac ako 471-tisíc. eur, najnižšia bratislavskej samospráve, a to vo výške viac ako 178-tisíc eur.

Žilinský samosprávny kraj

471 535 eur

Nitriansky samosprávny kraj

465 255 eur

Banskobystrický samosprávny kraj

440 660 eur

Trenčiansky samosprávny kraj

302 535 eur

Prešovský samosprávny kraj

274 150 eur

Košický samosprávny kraj

254 275 eur

Trnavský samosprávny kraj

247 390 eur

Bratislavský samosprávny kraj

178 390 eur

Hlavné mesto - Bratislava

165 915 eur

Ďalšie dotácie na energie ministerstvo práce vyplatí po 30. novembri 2022, kedy je termín podávania žiadostí pre centrá pre deti a rodiny a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia je stanovená vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie, najviac však 6-tisíc eur na jeden takýto subjekt.

Aktuálny zoznam doteraz schválených dotácií pre jednotlivé zariadenia (aj s konkrétnymi sumami) je zverejnený na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-energie-zariadenia-socialnych-sluzieb/schvalene-ziadosti-dotaciu-energie_20062022.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk