Hlavné menu

17.02.2022

Zasadnutia ministrov Rady Európskej únie pre sociálnu politiku

Francúzsko od 1. januára 2022 predsedá Rade Európskej únie (EÚ). V tejto funkcii vystriedalo po 6 mesiacoch Slovinsko. Práve Francúzsko hostilo 16. a 17. februára dve zasadnutia ministrov. Prvým z nich bola Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku ( EPSCO ) v Bordeaux a druhým Neformálna konferencia ministrov zodpovedných za sociálnu ekonomiku v Paríži. Hlavnou témou oboch stretnutí bolo budovanie sociálne silnej Európy, ktorá je schopná konať, čo je vyjadrené aj v motte nového predsedníctva „Obnova, sila a spolupatričnosť”. Slovensko na stretnutiach Rady EÚ zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.
 

Stretnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku ( EPSCO )

Diskusia zástupcov EÚ sa zakladala na troch hlavných otázkach, ktoré boli primárne zamerane na digitalizáciu a modernizáciu pracovných miest a ich celkový dopad na zamestnanosť. Slovensko počas stretnutia predstavilo svoj adaptačný plán a opatrenia, ktoré zamedzia zvyšovaniu nezamestnanosti. Kľúčovým opatrením je vzdelávanie a zabezpečovanie potrebných zručností k aktuálnym potrebám trhu práce, zvýšenie dostupnosti profesijného vzdelávania a odbornej prípravy so zameraním na digitálne a ekologické zručnosti. Tieto a ďalšie strategické plány sú obsiahnuté v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, schválenej Vládou SR v novembri roku 2021.

Rovnako dôležitým opatrením, ktoré naša krajina predstavila bol Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce na Slovensku. Jeho cieľom je zabezpečiť komplexne riešenie dlhodobej nezamestnanosti a zlepšenie postavenia dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Opatrenia sa vzťahujú na ich celkový reštart a nadobudnutie zručností a rekvalifikácie.

Neformálna konferencia ministrov zodpovedných za sociálnu ekonomiku

Sociálna ekonomika je prítomná vo všetkých členských štátoch, avšak v jednotlivých krajinách zahŕňa odlišné skutočnosti a portfóliá. V tejto súvislosti ponúklo Francúzke predsedníctvo ministrom príležitosť spoločne reagovať na návrhy eurokomisára Nicolasa Schmita. Stretnutie ministrov EÚ zodpovedných za sociálnu ekonomiku bolo prvé stretnutie tohto druhu k Akčnému plánu o sociálnej ekonomike

Slovenská republika sa zaviazala, že sa bude aktívne zapájať do iniciatív v súvislosti s Akčným plánom pre sociálne hospodárstvo. Rovnako prijala zavedenie novej akadémiu pre politiku podnikania mladých ľudí, ktorá bude podporovať podnikanie mladých ľudí vrátane žien a sociálnych podnikateľov. Práve znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom rozvoja sociálnych podnikov je dôležitý krok vpred.

Aj z tohto dôvodu od roku 2020 rezort práce realizuje projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky. Ide o kombináciu finančného nástroja vo forme úveru a nenávratného finančného príspevku, ako pomoc a podpora týchto podnikov. Slovensko sa zaviazalo nie len k podpore integračných sociálnych podnikov, ktoré v súčasnosti prevažujú, ale aj k rozvoju a podpore sociálneho poľnohospodárstva, podnikov zameraných na ekológiu a sociálnych podnikov bývania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk