Hlavné menu

29.06.2021

Zvyšujeme príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur.
 

Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť v ZSS má predovšetkým pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Zvýšením príspevku chce MPSVR SR podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.

„Zvlášť v poslednom období spojenom s pandémiou pracovali zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb vo veľmi zložitých podmienkach, so psychickou záťažou a vysokým pracovným nasadením, častokrát nad rámec svojho pracovného času a na úkor vlastných rodín. Beriem toto navýšenie ako ďalšie ocenenie ich práce“, uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zvýšenie príspevku prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Jeho výška je odstupňovaná na základe odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a zohľadňuje, či ide o pobytovú, alebo ambulantnú formu pomoci.

Výška príspevku pri pobytových službách na rok 2022 predstavuje násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021, t. j. 623 eur. Konkrétne 0,2 násobok sumy minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,45 násobok sumy minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,6 násobok sumy minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,85 násobok sumy minimálnej mzdy pri V. stupni odkázanosti a 1,05 násobok sumy minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti.

Pri ambulantnej starostlivosti je výška príspevku na úrovni asi 2/3 z príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa

II. stupeň

125 eur

83 eur

III. stupeň

280 eur

187 eur

IV. stupeň

374 eur

249 eur

V. stupeň

530 eur

353 eur

VI. stupeň

654 eur

436 eur

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk