Hlavné menu


Aktuality / TEST

Dnes, vo štvrtok 20. júna 2024, sa konala medzinárodná konferencia „Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte“. Sústredila odborníkov na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, s dôrazom na odňatie detí zo starostlivosti rodičov a medzinárodné únosy detí. Konferenciu organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac

 
Financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR) sa od augusta 2024 výrazne zvýši. Vyplýva to z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za ktorú dnes hlasovalo 136 poslancov Národnej rady SR. Maximálna výška príspevku na jedno miesto sa navýši o 40 percent, čo predstavuje mesačne o 800 eur viac na dieťa. Tento krok je nevyhnutný pre zabezpečenie špecializovanej a vysoko odbornej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré takúto starostlivosť potrebujú.

Tlačová správa

Viac

Od júla dostanú opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený peňažný príspevok na opatrovanie. Vláda SR schválila nariadenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 eur mesačne, čo zodpovedá čistej minimálnej mzde pre rok 2024. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvýši zo súčasných 5,52 eur na 5,83 eur.

Tlačová správa

Viac

Poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach dostanú od januára 2025 vyšší finančný príspevok. Štát zvýši podporu oproti roku 2024 o takmer 26 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2025. V budúcom roku rezort práce vynaloží na tento účel spolu vyše 262 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb a pomôžu stabilizovať zamestnancov, vrátane zlepšenia ich odmeňovania.

Tlačová správa

Viac

 
Vláda dnes schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a akvakultúre. Predĺženie dočasnej výnimky pre vybraný okruh zamestnávateľov má platiť od 1. júla 2024 do konca tohto roka. Nadviaže tak na súčasnú platnosť nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov v týchto odvetviach na otvorenom európskom trhu.

Tlačová správa

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt Barnahus určený pre deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Hlavným cieľom je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) ako gestor Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti už zahájilo kroky pre vybudovanie služby Barnahus. Vzniknú na štyroch miestach, konkrétne v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Indikatívna finančná alokácia na tento projekt predstavuje sumu 32 mil. Eur.

Tlačová správa

Viac

Rodičovský bonus zostáva platný aj pre rok 2024 a jeho maximálna suma sa zvyšuje. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Minister zároveň informoval o spustení pilotnej prevádzky informatívneho výpočtu dôchodku aj pre mladších poistencov.

Tlačová správa

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.

Tlačová správa

Viac

Takmer 14-tisíc seniorov využije v tomto roku dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Ide o tzv. seniorské pobyty od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Po prvý raz v tomto roku prispeje štát na tieto rekondičné pobyty sumou 100 eur, a to vo vybraných kúpeľoch, či iných rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Registrované občianske združenia a odborové organizácie, ktoré dotáciu od rezortu práce prerozdeľujú rekreantom, spolu rozdajú poukazy v celkovej výške takmer 1,4 milióna eur.

Tlačová správa

Viac

Zástupcovia samospráv a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s podporou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospeli k zásadnému kompromisu v novom nastavení financovania sociálnych služieb. Zmena zákona o sociálnych služieb, konkrétne paragrafu 75, jasne stanovuje lehotu pre umiestnenia odkázaného človeka do zariadenia. Klient zároveň prestane byť rukojemníkom sporov medzi zainteresovaými stranami. Ide do dočasné riešenie na rok 2025, ktoré predchádza prijatiu komplexnej Reformy financovania sociálnych služieb. Tá začne platiť od januára 2026.

Tlačová správa

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk