Hlavné menu

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Oznámenie slúži k nahláseniu miesta výplaty príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré má byť poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, úradu oznámi miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

Oznámenie podáva osoba, ktorá je príjemcom príspevku pri narodení dieťaťa (oprávnená osoba).

Oznámenie o spôsobe výplaty je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne) . Podanie oznámenia nie je spoplatnené.

Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o výplate príspevku

Elektronická služba Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk