Hlavné menu

09.04.2015

Príprava zriadenia komory sociálnych pracovníkov

V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré slávnostne otvoril minister Ján Richter.
 

Zriadenie a následne práca prípravného výboru Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je ďalším významným krokom k usporiadaniu podmienok výkonu sociálnej práce a postavenia sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike. Tým prvým bolo vytvorenie právnych podmienok pre výkon sociálnej práce (zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny).

„Od komory očakávame veľa pozitívnych vecí. Predovšetkým to, že sa bude venovať profesijným otázkam, bude podporovať rozvoj a zvyšovať kvalitu sociálnej práce. Komora pomôže sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce v ich neľahkej práci, a zároveň bude zodpovedným partnerom pre rôzne inštitúcie doma i v zahraničí,“ zdôraznil minister Richter.

Vznikom a zasadnutím prípravného výboru na zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa vytvárajú podmienky pre spravovanie tejto profesie samotnými sociálnymi pracovníkmi a asistentmi sociálnej práce, samozrejme so zákonnou garanciou profesionality výkonu. Slovensko si týmto krokom vybralo cestu rešpektovania slobody profesie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

„Uvedomujeme si zodpovednosť, pretože tieto udalosti sa zapíšu do histórie sociálnej práce v Slovenskej republike. Máme len jeden pokus, očakávame preto zodpovedný a profesionálny prístup v procese prípravy so zámerom zvolať ustanovujúci snem komory,“ dodal minister. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je pripravené poskytnúť súčinnosť a spoluprácu podľa požiadaviek prípravného výboru.

Prípravný výbor si na dnešnom prvom zasadnutí zvolil svojho predsedu - Mgr. Petra Kulifaja. Okrem prípravy ustanovujúceho snemu komory vypracuje návrh štatútu komory, rokovacieho poriadku a ďalších základných dokumentov komory, ako aj etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce.

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, môžu podať žiadosť o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory prípravnému výboru do 30. júna 2015 na adresu ministerstva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk