Hlavné menu

24.09.2013

Sociálny čin roka pokračuje desiatym ročníkom

Udeľovanie ocenení pod názvom Sociálny čin roka sa z roka na rok stretáva s čoraz priaznivejším ohlasom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a v tejto tradícii pokračuje nepretržite, s výnimkou roku 2011.
 

Podstatou Sociálneho činu roka je ocenenie fyzickej alebo právnickej osoby ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Každoročne je tematicky zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Po minulé roky to boli napríklad pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, pomoc rodine pri starostlivosti o ich zdravotne ťažko postihnutého člena, podpora náhradnej starostlivosti o deti a osamostatňovania sa mladých ľudí, zlepšovanie podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb a podobne.

Sociálny čin roka bude tento krát zameraný na podporu rodín, rozvoj sociálnych služieb v prospech rodín s deťmi, prevenciu a odstránenie rôznych negatívnych vplyvov pôsobiacich na rodinu, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv detí a vytváranie podmienok pre pracovné uplatnenie rodičov maloletých detí .

Cieľom ocenenia je zviditeľniť obce a mestá, ktoré priamo alebo prostredníctvom neštátnych subjektov napĺňajú potreby svojich občanov, rodín s deťmi, pretože najlepšie poznajú potreby každodenného života. Rovnako majú možnosť rozhodovať o spôsobe využitia finančných prostriedkov získaných z vlastných príjmov, alebo využiť financie poskytované samosprávam z jednotlivých operačných programov pre rodiny s deťmi.

Návrh na ocenenie musí byť podaný do 19. novembra 2013 a môže ho podať obec, fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, štátna organizácia, štátny orgán, vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia na e-mailovú adresu : jana.kostanjevcova@employment.gov.sk

Viac informácií o podmienkach súťaže, kritériá, prihláška a postup ako podať návrh na ocenenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk