Hlavné menu

Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu

Príloha č. 1

k výnosu č. 37/2004-II/1

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie občianskemu združeniu

Názov projektu:

Názov občianskeho združenia:

Sídlo občianskeho združenia:

Tel. číslo, fax, e-mail:

Predmet činnosti občianskeho združenia:

IČO:

Bankové spojenie:

(číslo účtu)

Kód banky:

Spracovateľ projektu:

Tel. číslo, fax, e-mail:

Suma požadovanej dotácie:

Štatutárny zástupca občianskeho združenia:

(uviesť meno, priezvisko, titul a funkciu,

odtlačok pečiatky a podpis)

V ................................. dňa ...................

Príloha č. 2

k výnosu č. 37/2004-II/1

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozdelenia výťažku lotérií

1. Názov projektu

2. Názov žiadateľa

3. Právna forma žiadateľa

4. Predmet činnosti žiadateľa

5. IČO

6. Bankové spojenie

(číslo účtu)

7. Kód banky

8. Sídlo žiadateľa

9. Tel. číslo, fax, e-mail žiadateľa

10. Štatutárny zástupca

(uviesť meno, priezvisko, titul a

funkciu)

11. Tel. číslo štatutárneho zástupcu

12. Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho

zástupcu

13. Dátum a miesto predloženia žiadosti

Príloha č. 3

k výnosu č. 37/2004-II/1

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie obci na plnenie úloh v súlade s cieľmi Komplexného rozvojového programu rómskych osád

1. Názov projektu:

2. Názov obce:

3. Adresa obecného úradu, tel. číslo, fax, e-mail:

4. Kraj-okres

5. Bankové spojenie

(číslo účtu)

6. Kód banky

7. Spracovateľ projektu, tel. číslo,

fax, e-mail

8. Starosta/primátor

(odtlačok pečiatky, podpis)

9. Dátum a miesto predloženia žiadosti

Príloha č. 4

k výnosu č. 37/2004-II/1

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie mimovládnej organizácii

Názov projektu:

Názov mimovládnej organizácie:

Sídlo mimovládnej organizácie:

Tel. číslo, fax, e-mail:

Predmet činnosti mimovládnej organizácie:

IČO:

Bankové spojenie:

(číslo účtu)

Kód banky:

Spracovateľ projektu:

Tel. číslo, fax, e-mail:

Suma požadovanej dotácie:

Štatutárny zástupca mimovládnej organizácie:

(uviesť meno, priezvisko, titul a funkciu,

odtlačok pečiatky a podpis)

V ................................. dňa ...................

Príloha č. 5

k výnosu č. 37/2004-II/1

Štruktúra popisu projektu:

1. účel projektu,

2. charakteristika projektu,

3. demografické údaje obce, ak je žiadateľ o dotáciu obec,

4. odborný garant,

5. pracovisko odborného garanta,

6. termín realizácie,

7. miesto realizácie,

8. celkové náklady,

9. výška požadovanej dotácie

10. prostriedky zabezpečené z iných zdrojov,

z toho vlastné zdroje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk