Hlavné menu

Poskytovanie dotácií v roku 2018


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určujePrioritné oblasti
podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2018

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb:

Oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb:

1. Podpora poskytovania terénnej formy sociálnej služby
- nákup osobného motorového vozidla so špeciálnym príslušenstvom – zabudovanou izotermickou úpravou (izoláciou) a liatou proti sklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci poskytovanej opatrovateľskej služby
- nákup 5- miestneho osobného motorového vozidla na podporu služby včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu

2. Zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby s akcentom na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

3. Podpora sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zariadeniach ktorými sú:
- útulok
- nocľaháreň
- zariadenie núdzového bývania
- nízkoprahové denné centrum

4. Bezbariérové úpravy zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Oblasť podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

1. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) programov a odborných metód práce zameraných
- na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny a úpravy rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa vykonávaných v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých v otvorenom prostredí
- na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, komerčného zneužívania, týrania alebo na ochranu pred sexuálnym zneužívaním
- podpora zabezpečovania náhradného rodinného prostredia

2. Podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory) zameraných na
- prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa po jeho návrate do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a zo zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby
- na úpravu a obnovu rodinného prostredia, z ktorého boli vyňaté deti rozhodnutím súdu a na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti

3. Podpora vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
- kúpa motorového vozidla
- rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení

4. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) vykonávania resocializačných programov resocializačných stredísk a programov krízových stredísk zameraných na
- zvyšovanie kvality resocializačných programov resocializačných stredísk
- špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na určité druhy krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí (alebo zvyšovanie kvality programov krízového strediska)

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:

1. Poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie

2. Aktivity zamerané na
- znižovanie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce
- znižovanie rodového mzdového rozdielu
- zosúladenia rodinného a pracovného života

3. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk