Hlavné menu

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2013

1. Podpora rozvoja poskytovania terénnej formy sociálnej služby v záujme vytvorenia podmienok na zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom rodinnom prostredí (opatrovateľská služba - kúpa osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu, prepravná služba - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou).

2. Podpora vytvárania nových druhov sociálnych služieb alebo rozširovania foriem poskytovania sociálnych služieb:

  • ambulantná forma sociálnej služby a týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (vytváranie bezbariérového prostredia a nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu),
  • vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb s kapacitou do 40 miest (nie celkové rekonštrukcie, ale len úpravy so zakomponovaním prvkov bezbariérovosti),
  • nákup materiálno- technického vybavenia priestorov na výkon sociálnych terapií, pracovnej terapie, sociálnej rehabilitácie s prijímateľmi sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
  • rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania a nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
  • nákup materiálno- technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby pomoci alebo krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológií.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk