Hlavné menu

Poskytnuté dotácie v roku 2003

Prostriedky z výťažkov lotérií a iných podobných hier v roku 2003 (v Sk)

Projekt číslo Subjekt, adresa, IČO Názov projektu Požadované bežné transfery Požadované kapitálové transfery Schválené bežné transfery Schválené kapitálové transfery Poskytnuté k 31. 12. 2003
2. Domov dôchodcov, 908 65 Mokrý háj 203 00655589 Zateplenie fasády domova dôchodcov Mokrý háj 1 382 000 500 000 500 000,00
4.

Domov dôchodcov a penzión, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica

00596469

Zastrešenie budovy domova dôchodcov - časť B 1 874 000 1 500 000 1 500 000,00
5.

SOCIALTRANSFORM, n.o., Žehra časť Hodkovce 1, 053 61 Spišské Vlachy

31257682

Transformácia Domova sociálnych služieb Žehra časť Hodkovce 4 000 000 3 000 000 2 989 976,00
6.

Mesto Senica, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica

309974

Občianska poradňa 40 000 120 000 40 000 120 000 160 000,00
7.

Domov dôchodcov, Hlavná 195, 079 01 Veľké Kapušany

31257844

Zriadenie rehabilitačného centra v domove dôchodcov Veľké Kapušany 815 000 500 000 500 000,00
9.

Domov dôchodcov, Obchodná 73, 044 24 Poproč

31269371

Vybudovanie stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Poproč 1 600 000 1 000 000 1 000 000,00
10. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 31274838 "Náš dom" - neštátne zariadenie sociálnych služieb 1 500 000 1 000 000 1 000 000,00
11.

Detský domov, Rázusova 798/52, 014 01 Bytča

185574

Skvalitňovanie poskytovania starostlivosti a humanizácia podmienok života v detských domovoch 810 000 500 000 500 000,00
13.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

00683876

Dom aktívneho videnia 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00
15.

Obec Hermanovce, 082 35 Hermanovce 59

00327085

Vybudovanie hygienického centra na poskytovanie služieb v rómskej komunite v Hermanovciach 1 190 000 1 000 000 1 000 000,00
17.

Agentúra ECHO, SNP 2, 908 51 Holíč

33040559

Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb a stravovacieho zariadenia pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov 831 000 300 000 300 000,00
20.

OZ Straník, Zástranie 49, 010 03 Žilina

37805428

Športové hry dospelých mentálne postihnutých klientov DSS 85 000 85 000 85 000,00
22.

Domov sociálnych služieb, 067 34 Osadné

695432

Projekt na prístavbu zariadenia sociálnych služieb formou odpočinkovej terasy 2 400 000 400 000 400 000,00
23.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, sv. Michala 43, 934 01 Levice

34074431

Stavba: Dom nádeje bl. Frederika Ozanama, sociálna časť Cirkevného centra Bratislava - Ružinov 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00
24. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník 31304362 Včasná starostlivosť o zdravotne postihnutého človeka ako priorita, ktorá pomôže v integrácii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti 183 400 150 000 150 000,00
25. Mesto Lučenec, Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec 316181 Denný a týždenný pobyt pre občanov Mesta Lučenec 5 000 000 1 500 000 1 500 000,00
26. Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany 182885 Poď do môjho sveta 56 500 56 500 56 500,00
27. Poliklinika Senica, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica 36084212 Skvalitnenie ozdravovacích denných pobytov v Detskom dennom sanatóriu v Senici 30 340 30 340 30 340,00
28. Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany, 082 33 Chminianske Jakubovany 20 37794833 Centrum sociálnych služieb v Chminianskych Jakubovanoch 1 500 000 1 000 000 1 000 000,00
31. Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová 00318094 Zriadenie zariadenia sociálnych služieb v meste Handlová 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00
32. Obec Hliník nad Hronom, 00320609 Bezbariérový vstup do zdravotného strediska 309 000 309 000 309 000,00
33. OZ Pomoc ohrozeným deťom, Vavilova 22, 851 01 Bratislava 5 31745679 Centrum nádej pre tiché obete domáceho násilia 335 000 200 000 200 000,00
Dieťa so syndrómom CAN v škole 415 500 400 000 400 000,00
34. Domov dôchodcov "RADOSŤ", Výrava 86 36167878 "Radosť, n. o." 1 650 000 1 200 000 1 200 000,00
35.

Detský domov, Podpolianska 171, 962 05 Hriňová

35678445

Dostavba podkrovia Detského domova Hriňová II. etapa 1 100 000 600 000 600 000,00
36. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin 00698172 Sociálno - rekondičné pobyty pre deti a mládež so ZP 1 939 200 1 000 000 1 000 000,00
37. PRIMA, n.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 31821308 Rozvoj osobnosti mentálne postihnutých ľudí prostredníctvom pracovnej terapie 131 250 130 000 130 000,00
38. SPORTINVALID, Šoltésovej 7, 040 01 Košice 31945848 Virtuálne informačno - poradenské centrum 195 600 100 000 100 000,00
39. Domov dôchodcov - domov penzión, Komenského 3454/12, Poprad 00691844 Transformácia zariadenia sociálnych služieb 5 280 000 1 000 000 1 000 000,00
42. Maják nádeje, n.o., Karpatská 24, 811 05 Bratislava 31821804 Krízové centrum "Maják nádeje" 1 500 000 1 000 000 1 000 000,00
43. Integra, Združenie pre duševné zdravie, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 31995381 Skvalitnenie a rozvoj sociálnych služieb pre občanov s duševnou poruchou v rehabilitačnom stredisku 40 000 405 000 400 000 400 000,00
45. Domov sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila, Petrovany 00691984 Zakúpenie škrabky na zemiaky 35 000 35 000 35 000,00
46. Obecný úrad v Strekové, Hlavná 53, 941 37 Strekov 309273 Technológia kuchyne a nábytok jedálne viacúčelová budova - Strekov 1 200 000 700 000 700 000,00
48. Združenie SPOLU, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica 35987880 Podpora sociálnej práce v rómskych osadách 107 800 100 000 100 000,00
49. DSS pre deti a dospelých a zariadenie chránenného bývania, J. Kráľa 7, 010 01 Žilina Multifunkčný dom DSS a ZCHB Lúč - Turie 760 000 500 000 500 000,00
50.

Obec Janova Lehota, 966 24 Okres Žiar nad Hronom

320706

Výstavba strediska sociálnych služieb 600 000 500 000 500 000,00
51. Liga proti rakovine, Špitálska 21, 812 32 Bratislava 641219 Rekondičný pobyt pre svojpomocné kluby a pobočky pri Lige proti rakovine SR 500 000 250 000 250 000,00
52. Jednota dôchodcov na Slovensku, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 00897019 Seminár k Národnému programu ochrany starších ľudí 104 400 100 000 86 800,00
53. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 086 42 Hertník 36167517 Chránená dielňa - pekáreň, personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie 600 000 500 000 499 500,00
54. Domov sociálnych služieb, 951 44 Ľudovítová 17 654759 Rekonštrukcia DSS Ľudovítová 1 890 000 500 000 500 000,00
55.

Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, 082 07 Červenica 114

36159883

Asistované malokapacitné bývanie pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých občanov v dospelom veku 2 000 000 1 500 000 1 500 000,00
56. Slovenská humanitná rada, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2 17316014 Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím a Slovensko - konferencia s medzinárodnou účasťou 274 178 274 178 274 178,00
57.

Domov Márie, Špitálska 3, 969 00 Banská Štiavnica

00647926

Deetatizácia zariadenia sociálnych služieb Domova Márie v Banskej Štiavnici 5 604 000 1 000 000 1 000 000,00
58. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 603317 Poskytovanie starostlivosti v sociálnej oblasti obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2003 580 000 150 000 100 000 250 000,00
59.

Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

309745

Domov sociálnych služieb pre deti 467 500 400 000 400 000,00
60. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, F. Rákocziho 5, 940 56 Nové Zámky 31827039 Humanizácia prostredia pre zlepšenie kvality života klientov v neštátnom zariadení sociálnych služieb 232 000 232 000 232 000,00
61. Zväz telesne postihnutej mládeže, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 17323011 Internacional ABILYMPICS 560 000 280 000 280 000,00
64. Domovské vzdelávacie centrum, n,o., Jánošíkovská 791, Dunajská Lužná 36076996 Domovské vzdelávacie centrum 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00
65. Klub cystickej fibrózy, Senická 626/7, 031 04 Liptovský Mikuláš 31914934 Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii CFW za rok 2003 7 500 7 500 7 500,00
68.

Detský charitný dom, SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica

35602406

Rozšírenie ubytovacích priestorov Detského charitného domu Považská Bystrica a zabezpečenie detí odchádzajúcich z detského domova do samostatného života 1 000 000 800 000 800 000,00
70.

Domov penzión pre dôchodcov, DD a DSS pre dospelých s celoročným pobytom, Považská 14, Nitra

00351776

Celková úprava a výsadba vnútroného parku v DPD, DD a DSS 1 564 200 500 000 500 000,00
73. Slovenské Hemofilické združenie, Partizánska 4, 811 03 Bratislava 22665226 Poradenská činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia 258 400 150 000 150 000,00
74. Detský domov Necpaly, 038 12, okres Martin 184152 Dobudovanie samostatných skupín v Detskom domove 1 210 000 130 000 270 000 130 000 400 000,00
77. Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 Dom Charitas sv. Vincenta de Paul - rekonštrukcia hospodárskej budovy a sanácia 1 015 000 700 000 700 000,00
84. Klub zdravotne postihnutých SPORTINVALID, Hlavná 169, 077 01 Kráľovský Chlmec 31947859 Spoločenská rehabilitácia OZP 104 000 104 000 104 000,00
85. Nadácia krajina harmónie, Horný val 20, 011 82 Žilina 31913130 Komunitné centrum v Žiline na podporu integrácie zdravotne postihnutých občanov 1 250 000 1 000 000 1 000 000,00
89. Trenčianske neformálne združenie, Piaristická 1, 911 01 Trenčín 31117490 Dôchodková reforma - posilnenie postavenia obyčajných ľudí 1 007 500 600 000 600 000,00
91.

Detské krízové centrum Náruč, Žilina - Zádubnie 56

36138665

Podpora činnosti transformovaného Detského krízového centra Náruč 693 000 500 000 500 000,00
92. Únia žien Slovenska, Hlavná 68, 040 01 Košice 31268901 Prečo áno 80 000 80 000 80 000,00
93. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina 34003681 PROGRESSIO 682 000 417 000 200 000 400 000 600 000,00
97. Diecézna charita, Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica 35659726 Zvýšenie kvality života obyvateľov v Charitnom dome Útočište - DSS v Kremnici 80 000 80 000 80 000,00
98. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Švabinského 7, 851 01 Bratislava 683191 Ľudské práva - ich uvedomenie a zamedzenie diskriminácii občanov s mentálnym postihnutím 433 000 300 000 300 000,00
99. OZ Labyrint, Petofiho 53, 821 06 Bratislava 31790798 Putovná výstava: "(Ne) bezpečné miesto" 676 548 400 000 400 000,00
100. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 XIV. celosvetový kongres sluchovo postihnutých 100 000 100 000 100 000,00
101. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 Informačné centrum 300 000 200 000 200 000,00
102. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 Rekonštrukcia strechy v Edukačno - rehabilitačnom centre zdravotne postihnutých v Trenčíne 1 500 000 1 000 000 1 000 000,00
104. Združenie Divadlo z Pasáže, Nám. SNP 14, Banská Bystrica 35677171 Vytvorenie stacionára pre 14 ľudí s mentálnym postihnutím 978 676 380 000 620 000 380 000 1 000 000,00
105. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 00683876 Rekondičné pobyty pre nevidiace a slabozraké osoby 379 640 300 000 300 000,00
107. KONTEXT, Krížna 64, 821 08 Bratislava 2 31802516 Výroba televíznych skrytých titulkov pre sluchovo postihnutých občanov 6 000 000 1 500 000 1 500 000,00
110. OPORA G+N, Šrobárova 1, NsP 979 01 Rimavská Sobota 37830601 Integrácia ľudí s duševnými chorobami do spoločenského života 2 000 000 1 000 000 1 000 000,00
111. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Ihrisko 35 000 30 000 29 853,00
112. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Vybavenie kuchynky a jedálne na II. oddelení 133 100 98 000 97 999,00
113. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Montessori kútik 70 000 50 000 49 539,10
114. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Stimulačné programy reči a myslenia 13 000 13 000 12 832,70
115. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Vybavenie autistickej miestnosti kuchynským kútikom 30 000 30 000 29 996,00
117. DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 Diagnostická a terapeutická miestnosť 180 000 60 000 40 000 99 371,10
118. Agentúra sociálnych služieb, n.o. Čeláre - Kirť, 991 22 Bušince 31908985 50 rokov DSS v Čelároch - Kirti 84 000 84 000 84 000,00
120.

ODYSEUS, Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 3

31788734

Chráň sa sám 1 801 200 242 000 1 000 000 1 000 000,00
121.

ROAD, n.o., Hraničná 2, 821 05 Bratislava 2

31821022

Rozšírenie ergoterapeutických priestorov a oprava strechy na hlavnej budove v resocializačnom zariadení ROAD Tomky 202 835 229 500 202 000 230 000 432 000,00
123.

Diakonické združenie Betánia - Aktivačné geriatrické centrum, Partizánska 6, Bratislava

17314127

Rekonštrukciou nových priestorov pre domov dôchodcov Aktivačného geriatrického centra k posilneniu kvality štandardov sociálnych služieb 1 500 000 1 000 000 1 000 000,00
127. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš - Krízové stredisko, Nemocníčná 1, 990 01 Veľký Krtíš 31908977 Zariadenie sociálnej starostlivosti - "Krízové stredisko" pre deti vo veku od 0 do 2 rokov 142 000 158 000 70 000 180 000 249 889,50
135.

Slovenský zväz telesne postihnutých, 811 09 Bratislava

12664979

Zlepšovanie živnotných podmienok telesne postihnutých cez sociálnu rehabilitačnú činnosť 2 310 000 1 400 000 1 400 000,00
136. Slovenský Červený kríž, M.R. Štefánika 206, 075 01 Trebišov 00416274 DOM SČK "Prameň nádeje" - oprava omietok, nastriekanie fasády. 400 000 200 000 200 000,00
138. Združenie kresťanských dôchodcov, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 31745741 Zabezpečenie zvýšenia zainteresovanosti členskej základne ZKD, jeho reorganizácia a krytie finančných potrieb 490 000 200 000 200 000,00
140.

MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 841 07 Bratislava

603392

Rekonštrukcia MŠ na zariadenie sociálnych služieb - Centrum geriatrickej starostlivosti 5 000 000 1 000 000
141. Spoločnosť PRO HISTORIA, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 30814031 Organizácia starostlivosti o občanov v sociálnej a hmotnej núdzi v slovenskej histórii 153 000 153 000 153 000,00
142. DD a DSS Krupina, Partizánska 24/2, 963 01 Krupina 648523 Zakúpenie motorového vozidla 363 000 200 000 200 000,00
144. Združenie Nexus, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava 1 30852072 Podpora spustenia nového systému starobných dôchodkov v SR 1 439 960 400 000 400 000,00
146. Mestské kultúrne stredisko Senica, nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 514071 Osveta reformy dôchodkového systému 16 000 16 000 16 000,00
147. Samaritánka, n.., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica 31908454 Samaritánka, n.o. v Žarnovici 80 000 40 000 40 000,00
155. OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad, ZŠ ul. mládeže 2350/7, Poprad 37790196 Projekt na dodávku hydromasážnej vane ANGE BOT WHIRPOOL MYYXY REINE 242 000 242 000 241 457,50
158. dss, GEN. Svobodu 139, 059 71 Ľubica 17149975 Dodávka šikmej schodiskovej plošiny SP 150 303 000 303 000 303 000,00
160. OZ Detské centrum Kľúčik, Panenská 34, 811 02 Bratislava 1 31802702 Pomoc matkám a deťom v kríze 150 000 100 000 100 000,00
161. Jaroslav Gavulič - Sociálna prepravná služba, Budovateľská 2184/24, 066 01 Humenné 37372963 Sociálna prepravná služba 2. etapa projektu - Bezbariérová preprava pre ZŤP občanov v okrese Humenné 1 300 000 700 000 700 000,00
162. Obec Preseľany, 956 12 Preseľany 77 310999 Dobudovanie DSS v obci Preseľany 2 000 000 1 000 000 999 992,08
165. NO Nový domov, Hlavná 121, 976 68 Pohorelá 31908772 NOVÝ DOMOV - miesto pre dôstojnú starobu 5 569 000 1 000 000 1 000 000,00
166. Sociálno rehabilitačné centrum SZTP Relax Štúrovo, Vajanského 18, 943 01 Štúrovo 36112089 Rekonštrukcia a zabezpečenie funkčnosti Sociálno rehabilitačného zariadenia RELAX Štúrovo - obnova strešnej krytiny a krovu 300 000 300 000 300 000,00
167.

Mesto Senica, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica

309974

Opatrovateľská služba 100 000 100 000 100 000,00
170. Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, Gwerkovej 6, 969 17 Banská Štiavnica 160539 Pohybom - k zdravému životnému štýlu 250 000 150 000 150 000,00
171. Centrum poradensko - psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, Špitálska 6, 812 48 Bratislava 608106 Konferencia na tému - Podmienky pre uplatnenie psychológie krízy a nešťastí na Slovensku v súlade s najnovšími poznatkami 150 000 100 000
172. Domov dôchodcov, Trenčianska 45, 018 51 Nová Dubnica 17059186 Hydraulické vyregulovanie systému a montáž termostatických ventilov s hlavicami 115 000 115 000 104 319,30
173. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 00329614 Dom humanity Nádej - útulok 250 000 100 000 98 452,00
175. Občiansko - demokratická mládež, Šancová 70, 813 47 Bratislava 17331595 153 krokov k dôchodkovej reforme 1 224 640 800 000 800 000,00
176. Signál ohrozenia, Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica 37889443 Odkúpenie budovy pre Centrum Srdiečko v Banskej Bystricy 1 602 920 1 000 000 1 000 000,00
177. OZ Chránené bývanie a chránené dielne, Hviezdoslavova 11, 974 00 Banská Bystrica 37830945 Relaxačno - rehabilitačné centrum komunitného zariadenia chránené bývanie Betonika 1 800 000 500 000 500 000,00
178. Spoločnosť PRO HISTORIA, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 30814031 Historický vývoj systému dôchodkového zabezpečenia 153 000 153 000 153 000,00
179. Gemini, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 31806571 Aktívna pomoc a sociálna inklúzia znevýhodnených akupín obyvateľstva prostredníctvom komunitného centra 1 500 000 700 000 700 000,00
181. Obec Nálepkovo, Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo 329398 Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy na "Domov dôchodcov" 5 800 000 1 000 000 1 000 000,00
182. Nádej DD, Sládkovičova 6, 953 01 Zlaté Moravce 36096709 NÁDEJ Domov dôchodcov nezisková organizácia - rekonštrukcia 2 000 000 1 000 000 1 000 000,00
184. OZ Agentúra 858, Jelenia 3, 811 05 Bratislava 1 36066338 Dôchodková reforma okolo Slovenska 652 000 400 000 400 000,00
187. Únia centier prevencie a pomoci - DAFNÉ, Zátočná 221, 013 13 Rajecké Teplice 36133281 Stop obchodovania s ľuďmi! 225 360 150 000 150 000,00
188. Obec Telgárt, 976 73 Telgárt 70 313874 Dom opatrovateľskej služby Telgárt 530 000 400 000 400 000,00
191. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiline, Gerlachovská 8, 010 08 Žilina 35675179 Jašidielňa 2003 - medzinárodný festival tvorivosti a fantázie 155 000 155 000 155 000,00
192. Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 Dom Charitas svätej rodiny, Jánovce Čenčice - Pracovná dielňa 700 000 350 000 350 000,00
193. Samaritán, Regionálna pobočka v Kremnici, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica 37827626 Samostatný a nezávislý život v bezbariérovom Domove SAMARITÁN - zariadenie interiéru domu 800 000 400 000 400 000,00
196. Centrum Memory, Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava 31821791 Preventívne, diagnostické, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou 1 475 000 500 000 500 000,00
198.

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Kovácsova 85, 851 10 Bratislava - Rusovce

682004

Humanitné centrum Rusovce - oprava strechy 280 000 200 000 199 764,50
202 Slovenská asociácia občianskych poradní, Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 31816231 Finančné štandardy sociálneho poradenstva 824 000 400 000 400 000,00
207 Obec Trstice, 925 42 Trstice 667 306258 Pomoc tým, ktorí pomáhajú 150 000 150 000 150 000,00
210 PAHOROK, n.o., Bohunice 116, 935 05 okr. Levice 0036096539 Dielne pre pracovnú terapiu 534 500 200 000 200 000,00
222 SZZP, Vojtaššákova 591/97, 027 44 Tvrdošín 00698172 Aktivity na pomoc postihnutým občanom v Európskom roku ľudí so zdravotným postihom, z regiónu Oravy 138 700 50 000 50 000,00
224 EURÓPA DETÍ, Mlynarovičova 24, 851 03 Bratislava 30853141 Rozprávka vianoc - 2003 850 000 100 000 100 000,00
229

Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

00318094

2. Informačná kampaň v médiách 173 000 120 000 119 760,00
230 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava 17327181 Diakonické centrum sociálnych služieb Sučany 1 500 000 500 000 500 000,00
232

ŠK Šport patrónka, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

31785301

Majstrovstvá sveta v drezúre pre nadicapovaných jazdcov 160 000 60 000 60 000,00
236 Socia OZ, Nábrežie mládeže 10, 949 01 Nitra 36107344 Práca ŤZP detí a mládeže s klávesnicou Intellikeys 24 000 75 000 70 000 70 000,00
241

Centrum pomoci - Šarovce,, 835 52 Šarovce 61

31874835

Rekonštrukcia podkrovia 800 000 200 000 200 000,00
242

Rímskokatolícky farský úrad, Palárikova 7, 969 01 Banská Štiavnica

31934439

Prevencia sociálneho vylúčenia mladých 550 000 150 000 150 000,00
244 Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Źabotova 2, 811 04 Bratislava 30808405 1. Seminár - Slovensko bez beriér 93 000 50 000 50 000,00
2. Audiovizuálna dokumentácia 537 000 300 000 300 000,00
246

Domov pre každého, Račianska 72, 821 04 Bratislava

31781373

Štedrovečerná večera + mikulášske balíčky. 110 000 72 000 72 000,00
247 Jeseň života, Hraničná 656/1, 058 01 Poprad, prevádzka: Vila Hollý 30167851 Poskytovanie všeobecne prospešných služieb - sociálnych služieb v DSS. 550 000 860 000 150 000 150 000,00
251.

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, Nám. Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča

31949177

Vytvorenie podmienok na vzdelávanie multihandicapovaných detí 1 300 000 500 000 500 000,00
254. Združenie Downovho syndrómu na Orave, Medzedzie 125/8-25, 027 44 Tvrdošín 37801261 Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo 90 000 50 000 50 000,00
255. Charitatívne stredisko Evanjelickej Diakonie ECAV - DD Košeca, 018 64 Košeca 31116981 Cahritatívne stredisko Evanje
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk