Hlavné menu

Poskytnuté dotácie v roku 2005

Prehľad žiadostí na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 2 Výnosu MPSVR č. 37/2004 - Komisia č. 2 dňa 28. 2. 2005

poradové číslo číslo projektu Názov organizácie Názov projektu požadovaná dotácia schválená dotácia
1 1. Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava, IČO 12664979 Prieskum - bezbarierové životné prostredie ako súčasť života telesne postihnutých občanov 483 775 300 000
2 2.I SLOVILCO-združenie stomikov Slovenska Martin IČO 30842522 Rekondično-integračný pobyt 355 100 250 000
3 2.II
Členský príspevok pre Svetovú asociáciu stomatikov -TÓA 5 000 5 000
4 2.III
Vydávanie časopisu " SLOVILCO" 108 000 54 000
6 4. Domov na pol ceste Horné Saliby IČO 36084301 Centrum sociálnych služieb obec Veľké Uľany rekonštrukcia a oprava objektu bývalej MŠ 3 600 000 1 000 000
7 5. Socialtransform Žehra časť Hodkovce IČO 31257682 Transformácia DSS Žehra časť Hodkovce zriadenie chránenej stolárskej dielne 4 000 000 1 500 00
8 6. eMKLUB Kremnica IČO 00621200 Útulok pre dievčatá z DD špeciálnych škôl internátnych po dovŕšení 18 teho roku života 2 000 000 1 000 000
9 7. Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica IČO 00681199 Útulok pre dievčatá z DD špeciálnych škôl internátnych po dovŕšení 18 teho roku života 1 030 000 250 000
11 9. Sociálno rehabilitačné centrum pri SZTP Štúrovo IČO 36112089 obstaranie hydromasážneho zariadenia 200 000 100 000
14 12.I OZ Európa detí Bratislava IČO 30853141 Najkrajší dar je pieseň-2005 300 000 100 000
15 12.II
Rozprávka VIANOC 2005 150 000 100 000
16 13. OZ Rodičia a priatelia MŠ Banská Štiavnica IČO 37823493 Čistinka - vybudovanie komunitného centra pomoci na podporu rodín zo sociál. znevýhod. prostredia 292 800 150 000
19 15. Dom sociálnych služieb na Grbe Bratislava IČO 36077518 Rekonštrukcia MŠ na Grbe na zariadenia DSS-centrum geriatrickej starostlivosti 2 000 000 1 000 000
20 16.I Slovenská liga celiakov Trnava IČO 30843677 Rekondično integračný pobyt dospelých a detí do 6 rokov s celiakiou vo VT 127 000 70 000
21 16.II
Rekondično-integračný pobyt pre deti 7 až 15 r. s celiakiou na Kováčovej 153 200 100 000
22 17. Domov dôchodcov Šaštín Stráže IČO 31824064 Oprava obkladov a dlažby v práčovni a bklad stien v DD Šaštín Stráže 367 000 180 000
23 18. Mesto Lučenec IČO 316181 Vytvorenie denného a týždenného stacionáru v zariadení SS 1 300 000 650 000
24 19. ZMOS Bratislava IČO 584614 OSKAR bez bariér - celoročný propagačno osvetový program spojený s oceňovaním mestských a obecných samospráv 1 100 000 1 100 000
26 21. Detské centrum "Pre Teba " Prešov - Cemiata IČO 36167746 rekonštrukcia podkrovia a materiálne vybavenie novovzniknutých priestorov 500 000 250 000
27 21.I Slovenský Červený Kríž Poprad IČO 00416223 Zakúpenie motorového vozidla na zabezpečenie rozvozu obedov 370 000 300 000
28 22.II
Dovybavenie vývarovne Somu SČK Poprad -Spišská Sobota 90 000 50 000
31 24. ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých , IČO 37786687 zakúpenie špeciálneho vozidla pre dopravu ŤZP občanov- základný predpoklad úspešnej pracovnej a spoločenskej integrácie 500 000 300 000
32 25. Slovenský Červený Kríž Michalovce IČO 416215 Vytvorenie Centra sociálnych služieb 3 500 000 1 000 000
33 26. Združenie zdravotne pstihnutých Oravy Tvrdošín IČO 37907361 Sociálnym poradenstvom a prevenciou na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom v regióne Oravy 216 000 150 000
34 27. Klub priateľov DD a DSS Martin - Priekopa IČO 00629464 Stretnutie pod jedličkou 66 500 50 000
35 28. TOP CENTRUM Bratislava IČO 30788803 Tanec pre všetky deti a mládež 131 000 70 000
37 30. Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku Bratislava IČO 36070351 Letný rekondično- integračný pobyt Modra-Harmónia 94 900 150 000


Spolu
23 040 275 8 729 000Prehľad projektov na ktoré bola poskytnutá dotácia z výťažku lotérií a iných podobných hier, komisia č. 3 - apríl 2005

Poradové číslo Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu požadovaná dotácia schválená dotácia
1. 1. Domov soc. služieb "LÚČ" Žilina IČO 17066735 Výmena okien a dverí na objekte LÚČ DSS ZCHB 598 380 480 000
2. 2. Obec Kráľ okr. Rimavská Sobota IČO 00318876 Terénne sociálne služby v obci Kráľ (zakúpenie motorového vozidla) 500 000 300 000
3. 4. Centrum Slniečko, n.o. Dolné Štitáre IČO 36096555 Šanca na nový život Poskytovanie soc. služieb, soc. poradenstva 348 000 200 000
4. 5. Slovenský Červený kríž Prešov - Sabinov IČO 416231 Modernizácia vývarovne a pomoc sociálne odkázaným ľuďom 612 394 150 000
5. 7. Dom dôchodcov Hertník IČO 37945696 Poskytovanie sociálnej starostlivosti - Rekonštrukcia budovy 1 210 000 900 000
6. 8. Systémy v premenách Bratislava IČO 31814361 So zameraním na oblasť sociálno-výchovnú (Rómske ženy v rodine) 143 000 70 000
7. 9. Stredisko sociálnych služieb Kanianka IČO 36119539 Údržba okien a dverí (výmena) v objekte 1 341 000 500 000
8. 10. Nadácia Dubnícke opálové bane Dubník IČO 37791079 Výchovná voľnočasová aktivita pre mládež - tábory 132 000 132 000
9. 11. Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce IČO 17066123 Dokončenie novej budovy - útulku 1 314 700 1 000 000
10. 12. Radosť a Nádej Bratislava IČO 36076902 Pracovné terapie pre ľudí s duševným ochorením 310 996 150 000
11. 13.I Národná rada občanov so zdr. post. Bratislava IČO 30853567 Inf.-osvetové stretnutia zamerané na maistreaming v oblasti zdr.postihnutia 605 400 300 000
12. 14. Asociácia organizácií zdrav. post.občanov BA IČO 30808405 Súťaž "Samospráva a Slovensko bez bariér" - benefičný koncert 700 000 700 000
13. 15.II Domov dôchodcov -Domov penzion Prievidza IČO 00648698 Zakúpenie úžitkového vozidla pre potreby DD-DPD 623 000 300 000
14. 15.III " Rekonštrukcia regulačného systému vykurovania DD-DPD Prievidza 390 000 390 000
15. 16.I Spišská katol. charita Spišská Nová Ves IČO 35514221 Dom Charitas sv. Damiána de Veuster - Pracovné dielne (stavba) 480 000 300 000
16. 16.II " Integrálne holistické sprevádzanie starých ľudí v terminálnom štádiu života 10 966 501 1 000 000
17. 17.III Hl. mesto SR Bratislava IČO 603 481 Výmena okien a dverí na budove ZOS Smolnícka 3 1 300 000 1 000 000
18. 18. OÁZA n.o. Široké IČO 36167754 Pilotný projekt pre riešenie poskytovania zdravotnej star. popri poskytovaní soc. služieb pre občanov s ťažkým zdrav. postihnutím v obci Široké - nákup auta 630 000 300 000
19. 20. Humanity-Centrum soc. pomoci Veľká Lehôtka IČO 35653655 Realizácia podkrovia v Domove pre osamelých rodičov 2 430 000 1 000 000
20. 21. Rada mimovl. org. rom. komunít Bratislava IČO 31816134 INFO-PROJEKT Terénna sociálna práca (osveta, informovanosť..) 706 000 400 000
21. 22. Informačné centrum mladých Prievidza IČO 31202624 Bezplatná psychologická poradňa pre mládež 42 000 42 000
22. 25. Domov n.o. Veľké Kapušany IČO 31257844 Zakúpenie 9-miestného vozidla - Preprava imobilných obyvateľov DD 1 000 000 300 000
23. 28. Spoločnosť pre špec. Lieč.výchovu Lučenec IČO 0030807611 EFETA Vydávanie časopisu a ročenky 130 000 100 000
24. 29.I Združenie zdavotne postihnutých Oravy IČO 37907361 Zabezpečenie ozvučovacej techniky 28 500 28 500
25. 29/2 " Zriadenie internetového pripojenia pre účely zabezpečenia prístupu k informáciam a poskytovania poradenstva pre občanov so zdravot. postihnutím 16 600 16 600
26. 30. Únia materských centier Bratislava IČO 308475087 "Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom" - 3. benefičný koncert 942 000 500 000
27. 31. RESOTY Bratislava IČO 17313457 Podpora sociálneho zariadenia 200 000 200 000
28. 32. Active Senior Lifestyle Bratislava IČO 30855063 Senior klub umeleckých tvorivých činností 449 000 250 000
29. 34/2 Nadácia LUMEN Šoporňa-Štrkovec IČO 34000135 Psychodiagnostické metodiky a špeciálne didaktické pomôcky 54 000 54 000
30. 35. Zväz post. Civilizačnými chorobami Piešťany IČO 36084832 Liečebno- rehabilitačný pobyt spoj. so vzdelávacími aktivitami 69 078 69 000
31. 36. OZ-ZPR Komunitné centrum mešín V. Krtíš IČO 37826361 Pomocná ruka - pomoc v sociálnej oblasti 310 000 100 000
32. 37. Mestská časť Bratislava -Vajnory IČO 00 304 565 Senior centrum AMICO 3 565 000 500 000
33. 38. Domov v Rodine Košice IČO 355 44 864 Dlhá cesta na kolesách zakúpenie 9-miest. automobilu 307 480 300 000
34. 39. Komunita Kráľovnej pokoja,Radošina IČO 34 00 36 81 Poskytovanie sociálnych služieb v Močenku- zvýšenie kapacity miest 873 000 200 000
35. 40. Rodina dobrej nádeje,Dlhá nad Oravou IČO 36 111 147 Realizácia rekondično-integračných pobytov 200 000 100 000
36. 41 Nadácia HELP, Bratislava IČO 30807514 Podpora sociálneho začlenenia mnohodetných rodín a rodín ubytovne Fortúna 261 000 200 000
40. 42. Asociácia supervízorov a sociál. poradcov Bratislava, IČO 31809989 Poradenská činnosť pre občanov v sociál. a hmotnej núdzi. 343 000 250 000
41. 43. OZ Kyklop Sk Ivanka pri Dunaji, IČO 30849209 Letný rekondično-integračný pobyt zrak.post.detí 45 600 45 600
42. 44 Domov Márie, Banská Štiavnica, IČO 00674926 Chránené bezbariérové bývanie pre imobilných obyvateľov 2 137 206 1 100 000
43. 45. Mesto Brezová pod Bradlom, IČO 309443 Zavádzanie nových foriem soc. služieb, najmä ter. práce v reg. mesta p.pod Bradlom -Sociál TAXI nákup motorov.vozidla 540 000 300 000
44. 46. Združenie Ježiš pre každého, Levice IČO 3099691 Teplé jedlo a šatstvo denne sociálna pomoc v núdzi 425 328 200 000
45. 47/2 Rómska tlačová agentúra Košice IČO 31310397 Monitoring soc. reformy a jej dopad v rómskych komutnitách 913 000 300 000
46. 47/3 " Hazardné hry z chudoby 667 000 300 000
47. 49. Dom soc. služieb Most Bratislava IČO 36 077 127 Denný program pre ľudí so závaž.psychosociálnym znevýhodnením v dôsledku psychického ochorenia 235 000 150 000
48. 50/2 OZ KOALA Banská Bystrica IČO 356 796 89 Budovanie výcvikovo-rehabilitačného a integračného centra KOALA 3. a 4. etapa rekonštrukcie 4 900 000 1 000 000
49. 52/2 Domov dôchodcov Nová Dubnica IČO 170 591 86 Výmena vstupných dverí,zostava okien 421 000 421 000
50. 55. Pro Sclerosis Multiplex Bratislava IČO 308 57 503 Vzdelávanie a poradenstvo pre rozvoj svojpomocných skupín v kluboch 286 780 100 000
51. 56. Klub cyklickej fibrózy Košice, IČO 319 149 34 Trvalé zlepšovanie podmienok života detí a mladých dospelých s cystickou fibrózou 60 000 60 000
52. 57. Obec Preseľany IČO 310 999 Dobudovanie Domu soc. služieb 1 400 000 1 000 000
53. 58 Sociálno-rehabilitačné centrum SZTP Relax Štúrovo IČO 316 120 89 Prestavba vlastného objektu-vnútorné vybavenie novostavby 150 000 100 000
54. 59. Združenie Rómov SR Kráľovský Chlmec IČO 312 756 86 10-dňový rekreačno-zotavovací pobyt pre deti sociálne odkázaných 419 013 200 000
55. 60/1 DIA-Zväz diabetikov Slovenska Bratislava IČO 00641 332 Rekondično-integračné pobyty diabetikov 250 000 200 000
56. 61. SZTP Ševčenkova 19 Bratislava IČO 126 649 79 Integrácia občanov s telesným a ťažkým telesným postihnutím 1 025 752 300 000
57. 63. ANTE TRNAVA Trnava IČO 378 472 79 Občan a reforma sociálneho systému, osveta reformy 835 000 250 000
58. 66/1 Mesto Veľký Krtíš IČO 319 651 Bezbarierový vstup do budovy Mestského domu vo Veľkom Krtíši 315 000 315 000
59. 66/2 " Odstránenie bariér v budove Mestského domu vo Veľkom Krtíši 1 305 000 500 000
60. 68. Združenie FEMAN Košice IČO 31 961 681 Tmavomodrý svet-projekt pre nevidiace a slabozraké deti v Spišskej Kapitule a v Košiciach 210 000 100 000
61. 69. NsP Svätého Jakuba Bardejov IČO 361 679 08 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vytvorenie bezbariérového prístupu v zariadení opatrov. služby 1 100 000 600 000
62. 71. OZ Úsmev domova Pezinok, IČO 360 638 01 Dom na polceste- dovybavenie tejto budovy deťom 1 000 000 250 000
63. 72. Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica IČO 379 546 10 Príprava na zamestnanie - 15 ľudí s menálnym postihnutím 3 632 019 528 000
64. 74. Obec Svetlice IČO 003 236 24 Udržať prevádzku soc. a stravovacieho zariad. pre dôchodcov 261 000 200 000
65. 75. DOM , n.o. Banská Bystrica IČO 319 08 594 Podporiť ľudí s mentálnym postihnutím k samostatnému životu 1 322 600 200 000
66. 77/3 Trnavský samosprávny kraj Trnava IČO 378 369 01 Rekonštrukcia vstupného schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu do Domova dôchodcov a domova sociál. služieb v Holíči 720 000 400 000
67. 77/4 " Pomôcky uľahčujúce manipuláciu a osobnú hygienu klienta v Domove dôchodcov a domove soc. služieb v Holíči 585 741 585 000
68. 78 Mesto Sabinov IČO 003 277 35 Nákup osobného automobilu - efektívnejšie vykonávanie soc. práce 585 000 300 000
69. 79. SČK Trebišov IČO 004 162 74 Skvalitnenie funkčnosti Domu SČK Prameň nádeje 250 000 250 000
70. 80. OZ Dlaň-Dolná Slatinka, Lučenec, IČO 379 488 31 Rekreačno-rehabilitačný pobyt pre deti z DSS Slatinka,Lučenec 35 000 35 000
71. 81/1 Mesto Dolný Kubín IČO 314 463 Resocializačno-motivačná sieť zariadení krízovej intervencie- stupeň Kotva l 1 282 678 1 000 000
72. 81/2 " Sociálny sprievodca mestom Dolný Kubín 158 000 158 000
73. 82. Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov IČO 361 185 91 Rekonštrukcia domu č.87 azylový dom Krízové centrum 770 000 500 000
74. 84. Náruč - pomoc deťom v kríze, Žilina IČO 361 386 65 Skvalitňovanie starostlivosti o klientov Detského krízového centra 121 680 100 000
75. 85. Obec Breza IČO 314 412 Vybudovanie bezbariérového vstupu a príprava parkoviska pre ťažko zdravotne postihnutých pri budove obec. Úradu 636 801,98 500 000
76. 86. Obec Bobrov IČO 314 401 Klub voľného času 258 010,24 200 000
77. 87. Obec Zakamenné IČO 003 150 01 Zriadenie multicentra pre mladých a zdrav. postih. Obyvateľov 603 263 200 000
78. 89. Únia žien Slovenska, Košice, IČO 312 689 01 Misia Východ, zlepšenie postav. žien v spoločnosti, ochrana práv a motivácia k sebarealizácii 382 000 100 000
79. 90. OZ Chránenné bývanie a chránené dielne B.Bystrica IČO 37830 945 Čiastočná rekonš.budovy v obci Priechod na zariadenie Betonika a zariadenie zácvič. pracoviska chránená dielňa 1 440 000 1 000 000
80. 92. Detské mestečko Trenčín Zlatovce IČO 350 061 Zakúpenie mikrobusu pre maloleté deti cudzincov DD bez sprievodu 900 000 500 000
81. 93. Asociáca zdravotne postihnutých, Trenčín IČO 361 261 52 Existencia a vzdelávanie v spoloč. zariad.zzdrav. postih. občanov a v zar. poskyt. soc. služby 226 000 100 000
82. 94. Združenie JEKHETANE Prešov, IČO 319 56 13 Posilnenie periodicity vydávania celosloven. Periodika pre Rómov Romano nevo lil v r. 2005/Romský nový list/ 700 000 400 000
83. 95. DZ Betánia Bratislava IČO 173 141 27 Výmena nákladného výťahu v Betánii Bratislava 600 000 400 000
84. 97. Spoločnosť na pomoc osobám s autizumom Bratislava IČO 317 47 973 Komunitná rehabilitácia rodín s autistickým členom 276 000 150 000
85. 98. Dom dôchodcov Bátovce IČO 360 968 81 Vybavenie domova dôchodcov mal. prácami a nábytkom 1 600 000 500 000
86. 99. OZ Proti prúdu Bratislava IČO 360 68 781 Pouličný časopis Nota Bene 1 268 800 400 000
87. 100. Dom dôchodcov Skalica, IČO 005 964 69 Výmena starých a poškodených okien 1 319 000 500 000
88. 101/2 Domov dôchodcov Mokrý Háj IČO 0065 55 89 Skvalitnenie práce v domove dôchodcov 157 730 100 000
89. 102/1 Spoločnosť Downovho syndrómu Bratislava IČO 308 062 83 Vydávanie časopisu SDS Slnečnica 140 000 100 000
90. 102/2 " Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých s Downovým syndrómom so zameraním na riešenie soc., zdrav, výchovných a vzdelávacích problémov 155 000 100 000
91. 103/2 Grécko-katolícka diecézna charita Prešov IČO 355 14 388 Podpora rekonštrukcie Centra sociálno-poradenských služieb vytvoriť funkčnú komunitnú sieť soc. pomoci 429 000 400 000
92. 104. OZ Ústav pre rodinu, Trnava, IČO 318 102 25 Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti Medzinárodná konferencia 555 000 210 000
93. 106. Združenie občanov "Vzájomnosť", Nemčice IČO 361 107 10 Centrum sociálnej prevencie 400 000 200 000
94. 107. Dom dôchodcov Rožňava IČO 006 953 27 Výstavba viacúčelového ihriska 400 382 200 000
95. 108. DSS Čeláre IČO 006 475 60 Nákup veľkokapacitnej autom.práčky 450 000 200 000
96. 111. Detský domov sv. Jozefa Turzovka IČO 379 09 151 Samostatnejší a príjemnejší život pre deti s mentálnym a somatickým postihnutím vybudovanie výťahu, bezbariérový vstup do budovy a úprava terénu a okolia 1 600 000 500 000
97. 113. Únia žien Slovenska v Levoči, IČO 361 633 68 Zabezpečenie prev. odbornej porad. činnosti a soc. prevencia onkolog. prsníka- zakúpenie prístroja RTG-mamograf. 2 600 000 400 000
98. 114/1 SZZP Martin IČO 006 981 72 Realizácia opravy kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov 810 000 700 000
99. 114/2 " Rekonštrukcia rehabilitačného a integračného strediska zdravotne postihnutých občanov 4 500 000 500 000
100. 114/6 " Medzinárodná konferencia Agenda 22 337 500 100 000
101. 115/1 OZ Celiatikov, Bratislava IČO 30 846 129 Rekondično-ozdravný pobyt pre deti a dosp.p ostihnutých celiakiou a alergiami 128 000 100 000
102. 115/2 " Vydávanie časopisu Celiakia 139 390 100 000
103. 116. OZ Radostná staroba, Martin IČO 379 056 01 Elektrický zdvihák s U - závesom 37 000 37 000
104. 118. Obec Strelníky IČO 313 840 Izolácia základov proti vlhkosti a zateplenie budovy 500 000 300 000
105. 119. OZ Nové ľudstvo Bratislava, IČO 00 679 593 Medzinárodný kongres 16.4.2005 640 000 150 000
106. 120. Centrum Memory, Bratislava IČO 318 217 91 Centrum pre aktivačné a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou 3 684 000 1 000 000
107. 121. Mesto Lipany IČO 327 379 Stavebné úpravy na objekte Domu pokojnej staroby 1 500 000 500 000
108. 123. Udruženie na pomoc ľuďom s mentálným postihnutím, Stropkov IČO 361 649 17 Detské centrum - "Dom detí"- výstavba zariadení 2 000 000 1 000 000
109. 126. Kultúrne združenie Rómov Slovenska IČO 340 069 82 Detský rekondičný pobyt - tábor tolerancie 263 000 100 000
110. 127/1 Rada pre poradenstvo Bratislava IČO 308 126 82 Vzdelávacie aktivity pre prac. soc. služieb zamerané na kvalitu poskytovania služieb 1 027 400 500 000
111. 127/3 " Vydávanie časopisu Integrácia 222 000 200 000
112. 128. SZZP Považská Bystrica IČO 006 981 720 01 Rekondično-integračný a vzdelávací pobyt pre zdravotne postihnutých 75 000 75 000
113. 129/1 Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Bratislava IČO 317 84 241 Pokračovanie členstva vo Viena NGO Committeeon the Family Zaplatenie člen. Poplatku 7 000 7 000
114. 129/2 " Vydávanie odborného bulletinu Rodina a zodpovedné rodičovstvo 15 000 15 000
115. 130. OZ Občan pre spoločnosť, Ľubiša IČO 377 92 539 Sociálne poradenstvo 212 000 100 000
116. 132. Autistické centrum Bratislava, IČO 31 821 677 Autistické centrum Andreas n.o. 3 000 000 1 000 000
117. 133. Sokoliarska skupina sv. Bavona, B.Bystrica IČO 319 23 445 Bez bariér 394 250 394 000
118. 134. Triangel, Račianska Bratislava, IČO 307 94 234 Deti deťom, rozvoj aktivít 250 000 250 000
119. 135. Obec Dolné Vestenice IČO 318 086 Zdvíhacie zariadenia 2 475 200 1 700 000
120. 136. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o v Hertíku, IČO 36167517 Skvalitnenie materiálno - technického vybavenia prevádzok IZ 973 000 650 000
Spolu:


168 647 156 41 667 700


Prehľad projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z výťažku lotérií, alebo iných podobných hier - jún 2005

Poradové číslo Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená dotácia
1. 1.IV Forum osamelých matiek, FOMA Bratislava IČO 30 84 76 81 Zvyšovanie kvalifikácie sociálnych poradkýň formou výcvikov a školení 300 000 200 000
2. 3. Agentúra regionálneho rozvoja občanov Medzibodrožia, Kráľovský Chlmec, Solnička IČO 312 572 59 Detský letný tábor- rekreačné stredisko Hatfa - pre detí z rodín v soc. núdzi pre 100 detí 366 580 200 000
3. 4. Banskobystrický samosprávny kraj, TERANY - Hontianské Tesáre, IČO 648 531 Rozšírenie výťahu pre potreby obyvateľov DD a DSS 285 000 200 000
4. 6.II Mesto Galanta IČO 00305 936 Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov v Javorinke 270 000 100 000
5. 6.III " Riešenie havárijnej situácie- strechy v Stredisku záujmovej činnosti v obci Nebojsi 387 000 200 000
6. 8. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova Bratislava, IČO 126 649 79 Vozidlo pre dopravu ťažko telesne postihných občanov 1 100 000 300 000
7. 10.I OZ Košická Vranka, Valaliky - Košice, IČO 35 54 16 79 Stavebné úpravy v pestúnskom zariadení 1 000 000 500 000
8. 11. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ilava, IČO 00 69 81 72 Výchovno-rekondičný pobyt zdravotne postihnutých občanov v základnej organizácií Ilava 78 300 50 000
9. 12. Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Trenčín, IČO 35 6 274 17 Rodinná terénna terapia závislých a ich rodinných príslušníkov 70 000 50 000
10. 17. Jednota dôchodcov na Slovensku - Krajská organizácia B. Bystrica, IČO 00 89 70 19 600 Krajské športové hry a krajský zväz turistov seniorov 13 500 13 500
11. 19. Zariadenie sociálnych služieb Nádej, Bojná 209, IČO 37 970 976 Rekonštrukcia budovy a zariadenie sociálnych služieb 1 314 900 300 000
12. 20. Evanjelická Diakónia ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, IČO 17 327 181 Diakonické centrum sociálnych služieb Sučany 1 200 000 500 000
13. 21. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov, IČO 379 37 421 Svojpomocný klub sociálneho poradenstva pre mládež z detských domovov a útulkov 74 000 74 000
14. 23. ROAD, n.o.TOMKY , IČO 31 821 022 Rekonštrukcia budovy: hydroizolácia privničných priestorov, výmena okien zateplenie budovy 707 569 300 000
15. 24. OZ Korene, Záborského 3008/23, Poprad, IČO 378 750 01 Leto spolu, Letný rekreačný pobyt pre deti z rodín v hmotnej núdzi 75 600 50 000
16. 25.I Domov sociálnych služieb ALIA Bardejov, IČO 00 69 16 91 Bezbariérová úprava hlavného vchodu do DSS s automatickými posuvnými dverami 240 000 240 000
17. 26. Občianske združenie Nový začiatok, Skalica, IČO 378 419 47 Každý má šancu - týždenný rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Smrdáky pre osoby s poruchou schopnosti komunikovať a poruchami hybnosti v dôsledku poškodenia mozgu 20 000 20 000
18. 28. Obec Hruštín, IČO 31 45 01 Vybudovanie bezbariérového vstupu pre zdravotne postihnutých do Miestného kultúrneho strediska 276 562 100 000
19. 30. Domov dôchodcov DSS Myjava, IČO 0059 62 64 Rekonštrukcia kuchyne DD - DSS Myjava - vybavenie pracovnými strojmi a ostatnými zariadeniami 1 811 000 400 000
20. 32. Občianske združenie DLAŇ Dolná Slatinka 271,Lučenec IČO 37 94 88 31 Zakúpenie mikrobusu pre mentálne a telesne postihnutých v DSS Slatinka - Lučenec 611 100 300 000
21. 33. Slovenské krízové centrum DOTYK, Beckov IČO 36 118 591 Krízová intervencia a sociálna inklúzia obetí obchodu s ľuďmi v spolupráci s PZ , štátnou správou a samosprávou - časť projektu: PREVENCIA 250 000 250 000
22. 39. OAZIS - Domov sociálnych služieb pre dospelých, Komárno, IČO 311 93 879 Skvalitnenie funkčnosti DSS OAZIS v Balvanoch 3 000 000 300 000
23. 40. Z-Návrat centrum n.o.Bobrov IČO 37 905 929 Zriadenie a prevádzka resocializačného centra 603 400 300 000
24. 41. DSS Osadné, IČO 695 432 Chránené bývanie - vytvorenie chráneného bývania na podmienky rodinného typu pre 6 osôb - bezbariérový vstup 1 350 000 200 000
25. 42. Dom dôchodcov Šaštín Stráže, IČO 318 240 64 Oprava obkladu stien v DD Šaštín Stráže 205 000 100 000
26. 44. Dom Dôchodcov sv. Anny Bratislava, IČO 00 68 82 31 Zvýšenie kvality života klientov DD formou obstarania profesionálneho sedacieho návyku pre rekonvalescentov, kardiakov, seniorov s problémov mobility a inkontinencie 892 341 100 000
27. 45. Domov dôchodcov a DSS Stará Ľubovňa, IČO 691 798 Prestavba WC na bezbarierové v DS a DSS v Starej Ľubovni 211 000 150 000
28. 46. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, IČO 361 314 40 Projekt terénnych poradenských a servisných služieb pre sluchovo postihnutých v Trenčianskom regióne 100 000 100 000
29. 47. Centrum Slniečko Nitra, IČO 360 96 555 Pomoc ohrozeným deťom a mládeži formou telefonickej intervencie na detskej linke záchrany 179 000 150 000
30. 48. DD Skalica,IČO 0059 64 69 Výmena starých a poškodených okien - III. etapa 600 000 200 000
31. 50. Nádej,Prešov IČO 361 67614 Skvalitnenie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby - zakúpenie automobilu 765 000 300 000
32. 51. Občianske združenie Vidina- Nádej Ružinná, IČO 379 59 832 Integrácia občanov s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti- nákup zdravotníckych pomôcok a zariadení, nákup suchého masaž. Bazénu Relax a príslušenstva 28 500 28 500
33. 52. Diakonické stredisko , Chanava, DD Lenhartovce, IČO 37954024 Prevádzka Domova dôchodcov v Chanave 1 300 000 500 000
34. 57. Margarétka, O.Z. Pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny B. Štiavnica, IČO 37 89 77 56 Pomoc zdravotne a telesne postihnutým deťom a mladým ľuďom 805 670 200 000
35. 59. Slovenský skauting - Komjatice, IČO 00 59 87 21 048 Tábor nádej pre detí zo slabších sociálnych rodín 97 700 50 000
36. 60. O.Z. Aktivity, Jur nad Hronom, IČO 37 85 93 74 Táborový úsmev dva- letný tábor pre 40 detí 120 202 50 000
37. 66. O.Z. Úsmev za úsmev, Košice, IČO 35 510 641 Letný detský tábor úsmev za úsmev pre detí telesne postihnuté a zdravé deti 42 480 20 000
38. 67. Záujmové združenie žien FENESTRA Košice, IČO 35 531 151 Tréning tréneriek pre oblasť násilia páchaného na ženách 314 585 200 000
39. 68. DSS pre dospelých Straník, Teplička nad Váhom, IČO 347 675 Modernizácia DSS - prístavba výťahu , celková oprava vstupnej chodby na oddelení imobilných klientov 1 278 000 500 000
40. 69. Centrum samostatného života, n.o. Bratislava, IČO 318 21 961 Podpora sociálneho začlenenia občanov s ťažkým telesným postihnutím, prostredníctvom terénnej sociálnej práce 890 240 300 000
41. 71. Obec Malá Mača, IČO 37 84 23 58 Rekonštrukcia časti budovy- učiteľský byt na zariadenie SSS a Klubu dôchodcov 400 000 200 000
42. 72/1 Združenie Matta Talbota B.Bystrica, IČO 319 35 681 Vydávanie časopisu "Syn sa vracia" - časopis pre osoby, ktoré sa vrátili z výkonu trestu 52 500 52 000
43. 72/2 " Aj človek na okraji spoločnosti má nádej 429 648 100 000
44. 73. DD a DSS Klas n.o. Vŕbové, IČO 360 841 66 Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ na DSS 1 600 000 400 000
45. 81. Mesto Gbely, IČO 309 524 Bezbariérová úprava - základná škola Gbely 260 000 200 000
46. 82. Únia nevidiacích a slabozrakých Slovenska, Bratislava, IČO 683 876 Rekondičný pobyt pre nevidiacich a slabozrakých 50 000 50 000
47. 83/1 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Svidník, IČO 313 04 362 Dúhový týždeň - letný rekondično-integračný pobyt pre mentálne postihnutých s nutným doprovodom 148 500 50 000
48. 83/2 " Ergoterapia-záruka pre plnohodnotný život, poskytovanie soc.služieb pre detí v Integračnom centre pre mentálne postihnutých pri ZPMP vo Svidníku 587 956 200 000
49. 84. Obec Perín - Chým, IČO 324 612 Bezbarierový prístup vo viacfunkčnom objekte v obci Perín - Chým 1 700 000 800 000
50. 85. OZ Naším Bojniciam, IČO 379 200 65 Nové možnosti pre starších ľudí v meste Bojnice- vzdelávacie aktivity pre starších občanov 190 000 80 000
51. 89. Nadácia Lúč, Žilina, IČO 379 10 591 Dni nádeje - 10. Ročník protidrogového festivalu 295 000 200 000
52. 91. Diecézna charita B.Bystrica, Dom sv. Terézie, Banská Bystrica, IČO 356 59 726 Oprava strechy v Dome sv. Terézie 283 000 250 000
53. 92. Jezuitskí dobrovoľníci Ivánka pri Dunaji, IČO 318 160 11 Dobrovoľnícka služba ľuďom na okraji spoločnosti - vzdelávací a integračný program 264 714 100 000
54. 94/2. Hlavné mesto SR Bratislavy pre DD, Rusovská cesta 58, Bratislava, IČO 603 481 Zakúpenie veľkokapacitnej práčky 250 000 100 000
55. 98. OZ Odyseus, Bratislava, IČO 31 788 734 Chráň sa sám - poskytovanie služieb terénnej sociálnej práce 2 843 295 500 000
56. 100. OZ - Združenie pre lepší život pre znevýhnených, Bratislava IČO 31816002 Prímorské dobrodružstvo - letný pobytový tábor pri mori 199 958 50 000
57. 106. Detský rok - Centrum sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva Bratislava, IČO 307 88 935 Terénna sociálna práca stredisko hygiény, interiérové úpravy, 1 587 000 206 000
58. 108. Obec Čičava, IČO 332 305 Stredisko osobnejhygieny a práčovne - prestavba a nadstavba - dofinancovanie 452 000 100 000
59. 110/1 Spoločnosť PRO-história Bratislava, IČO 308 14 031 Problém nezamestnanosti v Slovenskej histórií 180 000 100 000
60. 110/2 " Sociálne postavenie a zabezpečenie zdravotne postihnutých v slovenskej histórií 180 000 100 000
61. 111. Rómská tlačová agentúra, Košice, IČO 313 10 397 Monitoring projektov zameraných na lokálny rozvoj rómských komunít prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja 435 000 200 000
62. 113. Fórum pre pomoc starším o.z. Prievidza, IČO 36 11 71 02 Pilotný projekt "Informačné a konzultačné centrum pre starších ľudí - Platná legislatíva a dodržiavanie práv" 452 600 200 000
63. 114. Regionálna organizácia mentálne postihnutých, B.Bystrica, IČO 628 077 Regeneračno-rekondično-integračný pobyt MP 05 25 000 25 000
64. 115. Únia pracovníkov DD, Trenčín-Zlatovce, IČO 176 43 180 Športové hry detí z DD s medzinárodnou účasťou 170 000 70 000
65. 116/3 Domov N.O. Veľké Kapušany, IČO 312 57 844 Bezbariérový prístup zdravotne postihnutých do objektu DD vo Veľkých Kapušanoch 150 000 150 000
66. 117. Tilia, n.o. Poltár, IČO 319 087 99 Rekonštrukcia Domu opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 1 500 000 300 000
67. 118. Filantropia Pravoslávnej cirkevnej obce Svidník, n.o. IČO 361 67 541 Rekonštrukcia objektu a podpora činnosti neziskovej organizácie 748 000 200 000
68. 121. Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Bansko-bystrickej diecézy B.Bystrica, IČO 379 51 068 Športovo zábavné podujatia pre deti vrámci Medzinárodného dňa rodiny 100 000 50 000
69. 123/1 Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Školenie lídrov a zvyšovanie kvalifikačnej úrovne sociálneho poradenstva 100 000 50 000
70. 123/2 " Medzinárodný seminár pre dobrovoľníkov pracujúcimi s mentálne postihnutými občanmi 40 000 40 000
71. 123/3 " Hypoterapeutický tábor pre postihnuté deti a mládež 120 000 80 000
72. 123/4 " Ples telesne postihnutej a zdravej mládeže 66 000 60 000
73. 124. Obec Pribylina, IČO 315 711 Rozšírenie sociálnych služieb v Obci Pribylina, rekonštrukcia MŠ a DJ na zariadenie denného stacionáru 610 000 300 000
74. 125. Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím, Žilina, IČO 356 75 179 JAŠIDIELŇA 2005 - Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie pre detí a mládež so zdrav. postih. aj bez postihnutia 110 000 100 000
75. 128. Voľnočasko - združenie detí a mládeže,Levice , IČO 361 060 62 Nádej - letný tábor pre detí a mládež z rodín v hmotnej núdzi 82 800 50 000
76. 129. Volanie života - Phonae vitae, n.o. Bratislava, IČO 379 24 052 Asistenčné volacie centrum - senior linka 18 112 - zriadenie tiesňového volacieho centra na poskytovanie služieb pre klientov, ktorí sú trvale alebo čiastočne odkázaní na cudziu pomoc 2 059 000 500 000
77. 130. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku Zdoba, Sady nad Torysou, IČO 361 59 883 Vybudovanie komplexnej stravovacej jednotky - DSS - Maják, n.o. pre hluchoslepých dospelých 1 000 000 400 000
78. 132. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Spišská Nová Ves, IČO 312 74 838 DSS pre dospelých "Náš dom" neštátne zariadenie - úžitkové motorové vozidlo 740 000 300 000
79. 135. Mestské centrum Štvorlístok, Revúca, IČO 379 59 115 Integrácia postihnutých detí a ich rodín medzi zdravé deti a ich rodiny v rannom veku prostredníctvom materského centra 81 820 50 000
80. 139. Gréckokatolícka diecézna charita Prešov, IČO 355 14 388 Ponúknutá šanca - skvalitnenie existujúcich komplexných sociálnych služieb resocializačnom systéme Cesta k domovu pre okrajové skupiny , ktoré sú v hmotnej a sociálnej núdzi 453 460 100 000
81. 140. DSS Jabloň , IČO 695 441 Osobné motorové vozidlo - minibus vrátane výbavy/obstaranie/ 900 000 300 000
82. 141/1 DSS Žilina, IČO 647 748 Vybudovanie stoličkovýťahu pre klientov s telesne postihnutím - chorým 360 000 200 000
83. 142. Slovenský zväz telesne postihnutých na vozíčku, Bratislava, IČO 360 70 351 ME v tanečnom športe na vozíku a MS spoločenského tanca detí a mládeže 2 440 000 200 000
84. 144. Obec Topoľnica , Galanta, IČO 306 231 Výmena strešnej krytiny na budove bývalej MŠ 300 000 200 000
85. 145. Domov . n.o. Partizánske , IČO 361 19 491 Dovybavenie kuchyne v Domove Partizánske, nákup umývačky riadu 135 000 135 000
86. 146/1 Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 641 332 Konferencia - Diabetik v sociálnom systéme v SR 100 000 100 000
87. 146/4 " Celoslovenské dni diabetikov s medzinárodnou účasťou Košice 100 000 100 000
88. 147. Obec Vozokany, IČO Nákup zariadenia do klubu dôchodcov Vozokany 190 650 100 000
89. 148/1 Mesto Nitra, IČO 00 308 307 Podporovanie sociálnej inklúzie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva- zdravotne ťažko postihnuté osoby II, rekonštrukcia bytov,Misionárska ul.15 na bezbariérové byty pre zdrav. ťažko postihnuté osoby 561 000 300 000
90. 150. OZ Brána do života, Bratislava, IČO 31 80 47 13 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie Krízového centra Brána do života 1 301 785 400 000
91. 152/1 OZ Pohľad, Košice, IČO 31 96 5971 Nákup materiálu pre činnosť OZ. Pohľad pre pacientov psychiatrického oddelenia 7 263 10 400
92. 152/2 " Vydávanie časopisu 3 788 3 800
93. 153. Slovenská humanitná rada ( SHR) Bratislava, IČO 17316014 Beneficium- usporiadanie koncertu humanitnej a charitatívnej činnosti SHR 903 000 200 000
94. 154. Obec Liptovské Sliače, IČO Vybavenie DSS interiéru nábytkom a realizácia skúšobnej prevádzky plynu 680 000 180 000
95. 155. Rímsko-katolícka cirkev - Farnosť Nová Dubnica, IČO 319 26 762 Kresťanské saleziánske stredisko v Novej Dubnici 1 000 000 700 000
96. 156. Obecný úrad Leváre, Gemerská Ves, Revúca, IČO Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb a tvorbu funkčných komunitných sietí soc. pomoci nákup automobilu 5-7 miestny - použitý 500 000 300 000
97. 157/1 DSS ROSA, Bratislava,IČO 00603279 Rekonštrukcia priestorov- rehabilitačno-relaxačné a športové aktivity telesne a mentálne postihnutých detí - vypracovanie projektovej dokumentácie 256 000 200 000
98. 158. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava, /Trnavská univerzita / IČO 360 636 06 Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji-výskum 200 000 150 000
99. 159. Alžbetka, n.o. Zimná 66, Spišská Nová Ves, IČO 355 811 31 Vybavenie kuchyne a práčovne krízového centra 560 000 200 000
100. 160. Športovo strelecký klub mesta Martin, IČO 378 062 03 Dotácia na nákup streleckých doplnkov pre telesne postihnutého športovca 59 600 59 000
101. 162. Asociácia CAP A´ĽEST, Nitra, IČO 378 546 66 Usporiadanie Medzinárodného festivalu CAP Á Ĺ Est - Cesta na východ v Banskej Štiavnici 100 000 100 000
102. 164. DD Jesienka, Mesto Šurany, IČO 00 309 311 Dokončenie Domova Jesienka - Šurany 2 072 000 600 000
103. 165. OZ Nádej pre človeka NA-ČO, Prašice, IČO Benefičný koncert Peter Dvorský a jeho hostia ľuďom 500 000 250 000
104. 166. Tanečný klub DANUBE Bratislava TK DANUBE, IČO 30 809 886 Národné integračné centrum - Vytváranie netradičných a alternatívných foriem rehabilitácie, rekondície a terapie pre postihnutých ľudí na vozíčkoch 1 200 000 100 000
105. 167. OZ Pomoc ohrozeným deťom, Vavilovova 221 01, Bratislava, IČO 317 45 679 Dieťa radosť rodiča, rodič- radosť dieťaťa, holistický prístup k ohrozenej rodine 247 500 100 000
106. 168. Obec Hertník, Obecný úrad Hertník, IČO 379 456 96 Rekonštrukcia Domu dôchodcov - murované oplotenie 900 000 600 000
SPOLU : 59 809 066 20 947 200


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk