Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2003

Dotácie občianskym združeniam z rozpočtu kapitoly MPSVR SR v roku 2003

(v Sk)

Bežné transfery
P. č. Občianske združenie, adresa, IČO Názov projektu požadované schválené poskytnuté k 31.12.2003
1 Klub cystickej fibrózy, Senická 626/7, 031 04 Liptovský Mikuláš, 31914934 Úhrada členského prísp. v medz. org. ICF/MIA 9 500 9 500 6 790
/117 Info CF - časopis 35 000 35 000 37 710
4 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Grösslingova 67, 811 09 Bratislava, 31803989 Dobrovoľníctvom ku zvýšeniu kv. života 166 000 140 000 140 000
9 OZ Dedinská únia heľpianskych aktivistov, Farská 588/1, 976 68 Heľpa, 37825534 Buďme ako ostatní 177 552 100 000 100 000
12 OZ Nádej pre rodinu, Dužby 2012/10, 026 01 Dolný Kubín, 37806998 Zimný rekon. pobyt pre náhr. rodiny 67 000 50 000 50 000
Rekond.-porad. pobyt 92 400 50 000 50 000
13 Jednota dôchodcov na Slovensku, Špitálska ul. 6, 816 43 Bratislava, 897019 Vydávanie časopisu Tretí vek 287 000 250 000 250 000
Odborno-porad. činnosť-ústredia JDS, kraj., okr. org. 870 000 500 000 500 000
14 Združenie Umenie pomoci, Mamateyova 10, 851 04 Bratislava, 36068691 Pomoc pomáhajúcim II 147 200 147 200 147 200
16 Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava, 12 664839 Sociálno - rehabilitačné kurzy pre nepočujúcich a nedoslýchavých 1 702 000 600 000 600 000
Zabezpečenie kurzov posunkovej reči pre nepočujúcich a nedoslýchavých 364 000 280 000 280 000
Rozvoj špecifických spol. - soc. a záujmových aktivít 697 400 450 000 450 000
Úhr. člen. prísp. v medz. org. SP, XIV. Sv. kongr. nepoč. 119 800 119 800 119 800
Vydávanie časopisu Slov. gong 645 000 200 000 200 000
Zabezp. tlmoč. posunk. reči pre ťažko sluch. post. 4 000 000 3 000 000 3 000 000
21 Slov. združenie stomikov, Slovilco, Hurbanova 23, 036 010 Martin, 30842522 Rekond.-rehab. pobyt 603 000 350 000 350 000
Čl. prísp. Svet. org. stomikov-Slovico 6 000 6 000 5 930,62
Vydávanie časopisu Slovilco 100 000 50 000 50 000
22 OZ Plamienok, Vajanského 3, 900 31 Stupava, 30786193 Domáca integr. star. o deti so životnolimit. chorobami 449 700 150 000 150 000
26 Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, 17326754 Rehabil-rekond. pobyt 70 600 70 600 70 600
29 Košická org. vozíčkárov - Nezávislý život, Talinská 1, 040 12 Košice, 31267050 Social. porad. a konz. čin. pre ŤTP 613 244 300 000 300 000
Rekond.-rehab. pobyty vozíčkárov 304 400 150 000 150 000
32 Zdr. na pomoc ľuďom s ment. postihnutím SR, Švabinského 7, 851 01 Bratislava Rekon.-reh. pobyty 1 343 300 500 000 491 009
Vydávanie časopisu "Informácie" 555 174 150 000 150 000
Soc. porad.a prevencia ZPMP v SR 1 233 160 350 000 358 991
36 Slov. zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin, 698172 Abilympiáda 210 000 100 000 100 000
Soc. porad. a prevencia 4 244 560 2 000 000 2 000 000
37 Spol. priateľov detí s nedost. rast. hormónu, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 30843910 Let. rekon.-eduk. tábor pre deti s nedost. rast. horm. 72 000 72 000 72 000
39 Org. muskulárnych dystrofikov v SR, Banselova 4, 821 04 Bratislava, 624802 Stretnutie členov OMD k Eur. roku ľudí so zdr. post. 141 000 70 000 70 000
Čl. poplatok v org. EAMDA 64 500 64 500 62 065,7
Vydávanie časopisu Ozvena 260 000 100 000 100 000
Soc. prevencia a porad. 309 042 150 000 150 000
42 Informačné centrum mladých, Tenisová 25, 971 01 Prievidza, 31202624 Bezplatná psych. poradňa pre mládež 42 000 42 000 42 000
45 eM Klub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, 00621200 Adaptácia dievčat a chlapcov 357 640 200 000 200 000
46 Združ. Dživipen - Život, J. Kollára 14, 974 01 Banská Bystrica, 35667028 Adaptácia rómskych dievčat 245 240 150 000 150 000
49 Rodina dobrej nádeje, Krivá 45, 027 55 Dlhá nad Oravou, 36111147 Vzrast 224 140 150 000 150 000
51 Delfín - OZ duševného zdravia, Rákoš 12, 960 01 Zvolen, 37824678 Sociálno-komunik. centrum 233 980 100 000 100 000
52 Situr OZ, Sabinovská 11, 082 71 Lipany, 37794655 Rómske komunitné centrum 643 400 100 000 100 000
56 Asoc. organizácií zdrav. postih. občanov, Žabotová 2, 811 04 Bratislava, 30808405 Členský príspevok do DPI 78 864 78 864 78 864
Poskyt. porad. a inf. služieb 637 360 400 000 400 000
57 Hodnota života, Čabelku 3, 908 51 Holíč, 37837745 Sústredenie pre týrané matky s deťmi 86 000 86 000 86 000
59 Klub d. a mlád. so sluch. postihnutím AMICUS, Silvánska 19, 841 04 Bratislava, 31956831 Rozvoj soc.-rehab. aktivít obč. sluch. postih. 19 300 19 300 19 300
60 Slov. zväz sclerosis multiplex, Čulenova 12, 917 01 Trnava, 896900 Rekond.-rehab. pobyty 702 800 300 000 300 000
Členský prísp. do MSIF a EMSP na r. 2003 35 105 35 105 35 105
Vydávanie časopisu Nádej 227 600 100 000 100 000
Konzult.-porad. čin. pre scler. multiplex 192 000 100 000 100 000
62 Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Limbová 14, 833 01 Bratislava, 30806283 Rehab. pobyty pre deti s Down. syndr. 108 000 108 000 108 000
65 Kresťanské centrum nepočujúcich na Sl., Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 17059721 Lámanie inf. a komunik. bariér 261 560 150 000 150 000
66 Spol. pre pomoc pri Huntingovej chorobe v SR, Hnúšťa, 31930841 Čl. poplatok v medz. Hunt. asoc. IMA 3 800 3 800 3 800
Víkendový soc.-reh. pobyt 12 000 12 000 12 000
67 Slovenská liga celiakov, Radlinského 1, 917 01 Trnava, 30843677 Liečeb.-rek pobyt rodičov a detí (do 6.r.) 140 888 100 000 100 000
Liečeb.-rek pobyt rodičov a detí (7-17 r.) 305 600 200 000 200 000
68 Rada pre poradenstvo v soc. práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, 30812682 Zákl. syst. vzd. pre nešt. sub. na pskyt. soc. služieb 1 056 680 700 000 700 000
69 Effeta - Stredisko sv. Františka Sáleského, Samová 4, 949 01 Nitra, 36111601 Tlm. a porad. služ. pre sluch. postih. občanov 463 400 100 000 100 000
Real. soc. prev. soc. porad pre sluch. postih. 610 800 100 000 100 000
Realiz. soc.-reh.aktivít pre sluch post. 252 400 100 000 100 000
70 Slovenské hemofilické združenie, Partizánska 4, 811 03 Bratislava, 22665226 Čl. príspevok 8 500 8 500 8 500
Rek. tábor pre maloletých 88 550 50 000 50 000
Rek.-reh. pobyt pre dospelých 372 800 200 000 200 000
71 Ascociácia postihnutých chron. chorob. v SR, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, 36064297 Porad. činnosť-soc. reh. starostl. pre chronic. chor. 1 176 000 300 000 300 000
73 Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, 31784241 Realizácia odbornej konferencie 10 000 10 000 10 000
74 Zväz diabetikov Slovenska, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, 641332 Čl. príspevok 6 300 6 300 2 399
Sociálno-rehab. star. o dosp. a deti postih. cukrov. 848 400 500 000 500 000
76 Občianske združenie T2B, Kollárovo 10, 917 01 Trnava, 37834576 Digitalizačná služba pre nevidiacich 283 900 150 000 150 000
79 Slov. zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, 12664979 Sociálne poradenstvo pre SZTP 1 414 752 1 000 000 999 883,0
Svetový deň zdr. postih. 44 400 44 400 44 400
Časopis Vozíčkár 144 000 50 000 50 000
Časopis TP + TP r. 2003 131 600 50 000 50 000
Čl. príspevok 63 645 63 645 62 826,87
80 OZ Návrat, Šancová 42, 811 05 Bratislava, 31476209 Letný rekreačno-poradenský pobyt 667 430 200 000 200 000
82 OZ Hviezdička, Rozkvet 2061/139, 017 01 Považská Bystrica, 36128082 Zabezp. čin. zariadenia pre obete násilia 464 960 350 000 350 000
83 Autizmus, Revúcka 8, 821 08 Bratislava, 36067741 Komunitná rehabilitácia 346 600 250 000 250 000
85 Asociácia tlmočníkov posun. reči nepočujúcich, Šancova 50, 811 05 Bratislava, 36064114 Kurz artikul. tlmoč. pre sluch. postih. 42 250 42 250 42 250
95 OZ Barlička, Prostejovská 33, 080 01 Prešov, 37786211 Centrum mládeže - Radosť 616 476 300 000 300 000
96 ZOM Združenie zdravotne postihnutých, Karpatská 18, 080 01 Prešov, 37786687 Rekond.-reh. pobyt pre postih. 250 000 50 000 50 000
Porad. čin. v oblasti soc. zabezp. 200 000 50 000 50 000
101 OZ Šachovnica, Kynceľová 46, 974 01 Banská Bystrica, 37890913 Tábor priateľstva, deti z náhr. rodín 78 400 50 000 50 000
105 TK Danube, Janotova 14, 841 05 Bratislava, 30809886 Letný integračno-tvorivý pobyt 266 200 50 000 50 000
106 Slov. zväz tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, 841 05 Bratislava, 36070351 Letný integračný pobyt 58 750 50 000 50 000
107 Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Kuklovská 3, 841 04 Bratislava, 0897027 Člen. príspevok v EUROPSO 6 000 6 000 4 979,75
108 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava Zab. dostup. verej. elektr. inf. občanom so zdr. post. 502 910 500 000 500 000
Centrum inform. a tech. služieb 2 680 720 1 030 000 1 030 000
Systém soc. porad. a soc. prevenc. pre postih. 5 300 500 2 075 000 2 075 000
Časopis pre nevid. a slabozr. Slov. 1 252 000 650 000 650 000
Zahraničné styky únie 374 000 100 000 100 000
109 Arabeska -Slov. spol. pre rozvíjanie športu m. p, Štefánikova 92, 949 01 Nitra, 36111465 & nbsp; Športom k integrácii a zdraviu 51 600 51 600 51 600
112 Informačné centrum mladých v Poprade, Francisciho 19, 058 01 Poprad, 31983715 Poradňa mladých 2003 297 000 100 000 100 000
119 Záujmové združenie žien FENESTRA, Tomášikova 19, 040 01 Košice, 35531151 Profesionál. podpora org. posk. poraden. týr. ženám 545 100 150 000 150 000
122 Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Lamačská 3, 841 04 Bratislava, 30811406 Členský poplatok 15 200 15 200 15 200
Rekondičný pobyt čl. špec. olymp. 57 600 57 600 57 600
Svet. letná špec. olyp. - Írsko (Dublin) 343 000 250 000 250 000
123 Slovenská humanitná rada, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2, 17316014 Benefícium 2003 305 000 305 000 305 000
Časopis Humanita 970 510 500 000 500 000
Členský príspevok v medz. organiz. 150 000 150 000 150 000
Poradenská, školiaca a konz. činnosť 2 552 000 1 500 000 1 500 000
126 SPORTINVALID, Šoltésovej 7, 040 01 Košice Plavecký výcvik postih. neplavcov 33 600 33 600 33 600
31945848 Týždenný rehab.-rekond. pobyt ŤZP 84 700 84 700 84 700
127 Fórum pre pomoc starším, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 36117102 "Starší občania v spoločenstve krajín EU" 227 000 100 000 100 000
129 TEP Klub, Hlboká 7, 811 01 Bratislava, 31747213 Rekond.-reh. pobyt 23 660 23 660 16 380
130 OZ Miesto pre teba, Nám. Matice slovenskej 4, 965 01 Žiar n. Hronom, 37818171 Porad. kríz. centrum pre obete dom. násilia 362 160 100 000 98 815,4
131 Slovak Crohn Club, Nevädzova 8, 821 01 Bratislava, 30844908 Rekondičný pobyt 50 000 50 000 50 000
132 OZ Pomoc deťom v kríze, Žilina, 36138665 Prev. a porad.pre týr. a zneuž. deti 473 100 200 000 200 000
134 Slov. zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin, 698172 Medz. konfer. Zavádzanie agendy 22 312 500 100 000 100 000
135 OZ Proti prúdu, Karpatská 10, 811 01 Bratislava, 3606878 1 Pouličný časopis Nota Bebe 994 620 300 000 300 000
136 Združ. rodičov a priateľov detí a mlád. s celiakiou, Benádova 13, 040 00 Košice, 17150515 & nbsp; Letný tábor detí s coeliak. 133 000 70 000 70 000
137 Združ. pre augmentatív. a altern.komunikáciu, Zvolen, 37833171 Konfer. augment. a alter. komunikácie 240 000 100 000 100 000
138 Združ. pre pomoc ľuďom s ment postih.,Angyalova 421/39, 967 01 Kremnica, 35996005 Aj my to dokážeme 198 331 100 000 100 000
141 FICE - Medzinár. spol. výchovných komunít, Slovinská 1, 821 04 Bratislava, 30804361 Členský poplatok. 16 400 16 400 16 400
144 Zväz telesne postihnutej mládeže, Pražská 11, 816 36 Bratislava, 17323011 Rekondičné pobyty 1 308 000 308 000 308 000
Poradenstvo pre ZP 240 000 150 000 150 000
145 Ženy Kysúc - n.f., ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, 36137766 Pomoc ženám v kríze 392 600 80 000 80 000
147 Kolpingovo združenie, Alžbetina 49, 040 01 Košice, 31311521 Kolpingovo centrum pomoci 398 960 80 000 80 000
153 Detský rok, Jána Poničana 11, 841 07 Bratislava, 30788935 Soc. porad. a prev. v teréne 184 200 50 000 50 000
155 Klub priateľov DD a domov soc. služieb, Medňanská 48, 036 08 Martin, 00629464 Stretnutie pod jedličkou 56 000 56 000 56 000
156 Spol. ľudí dobrej vôle, Mäsiarska 13, 040 01 Košice Maloletí bez sprievodu 183 000 100 000 100 000
157 Združenie priateľov ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých, Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča, 31949177 & nbsp; Rehab.-rekondičný pobyt 25 250 25 250 25 250
159 Združenie žien Slovenska, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, 31796303 Povedať nie násiliu 185 500 100 000 100 000
163 Výbor na ochranu práv D a M v náhr. výchove, Saratovská 9, 841 02 Bratislava, 31771505 Detský parlament-detské domovy, ochr. práv detí 216 100 50 000
166 Hlava XXII, Bazová 9, 821 08 Bratislava, 31818544 Projekt-pomoc integr. teles. postih. obč. 1 545 500 700 000 700 000
167 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Fedákova 5, P.O. BOX 8, 840 02 Bratislava 42, 31747973 Špec. rekondičný pobyt pre osoby postih. autizmom 189 150 100 000 100 000
169 ASKAS, J. Žirku 1/4 P.O. BOX 89, 971 03 Prievidza, 35627417 Terénna rodin. terapia v lete 140 000 80 000 80 000
171 Združenie zdravotne postihnutých občanov, Tehelná 26 - poliklinika, 832 40 Bratislava, 31752748 Rekond.-rehab. pobyty členov 63 000 50 000 50 000
172 AURA-Združ. obč. Slov. postih. epilepsiou, Dúbravská cesta 1, 842 29 Bratislava, 31768491 Zdravotno-rek. pobyt postih. epilepsiou 394 800 200 000 200 000
Podpora "soc. propag. a integr. centra" 120 000 50 000 50 000
174 Klub Kon-Tiki, Vyšehradská 7, 851 06 Bratislava, 30814308 Zabezp. prev. por. a prev. čin. 382 000 233 000 233 000
187 Láskavé ruky, Sládkovičová 22, 080 01 Prešov, 37877887 Dom sv. Kozmu a Damiána 4 000 000 200 000 200 000
SPOLU 58 060 273 29 155 774 29 088 949,34
Počet projektov 126

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk